Hírek Clevelandi hirek Egy éves a weboldalunk!!

Egy éves a weboldalunk!!

Egy éve indult útjá­ra a Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­vány online felü­le­te. Nagyon szé­pen köszön­jük az önzet­len segít­sé­get amit kap­tunk iga­zi bará­ta­ink­tól lét­re­ho­zá­sunk­kor. A web­ol­da­lun­kon kívül még van you­tu­be csa­tor­nánk is, amely­re sze­re­tet­tel kérünk min­den­kit, hogy irat­koz­zon fel, hogy ne marad­jon le a tar­tal­ma­ink megtekintéséről.

https://​www​.you​tu​be​.com/​c​h​a​n​n​e​l​/​U​C​s​c​W​T​k​Q​y​a​Z​3​Q​n​p​E​_​N​_​M​W​Hwg

A közös­sé­gi olda­la­kon is jelen vagyunk, face­book, ins­ta­gram, twitter.

Ezalatt az egy év alatt fel­ke­rült több mint 1200 cikk, ame­lyet a mai napig 33 ezren néz­tek meg, ami átlag­ban napi 90 láto­ga­tót jelent. Ter­mé­sze­te­sen ez nagy öröm szá­munk­ra. Napi­ren­den kerül­nek fel cik­kek, külön­bö­ző kate­gó­ri­ák­ban és úgy lát­juk hogy a helyi és az ame­ri­kai hírek, ese­mé­nyek érdek­lik job­ban a hon­la­punk­ra láto­ga­tó­kat, ami tel­je­sen megszokott.

Köszön­jük a sok pozi­tív vissza­jel­zést, tart­juk a kap­cso­la­tot eze­ken a felü­le­te­ken is min­den­ki­vel, írja­nak leve­let, írják meg a véle­mé­nye­i­ket, hív­ja­nak tele­fo­non bár­mi­lyen témában.

Ha egy mód van rá nagyon szí­ve­sen segítünk!!

A szer­kesz­tő­ség