Hírek Magyarországi hírek Egy dunán­tú­li, egy szé­kely­föl­di és egy bán­sá­gi díjazott

Egy dunán­tú­li, egy szé­kely­föl­di és egy bán­sá­gi díjazott

Mint teg­nap meg­ír­tuk, ma van a szín­há­zi világ­nap, amely­re szá­mos teát­rum bemu­ta­tó­val, rend­ha­gyó prog­ra­mok­kal, kulissza­já­rás­sal, nyílt pró­bá­val készült. A szín­há­zi ünnep alkal­má­ból oda­ítél­ték a Heve­si Sán­dor-díjat, és az elő­adá­sok előtt fel­ol­vas­ták a világ­nap nem­zet­kö­zi üzenetét.

A Nem­zet­kö­zi Szín­há­zi Inté­zet (ITI) Magyar Köz­pont­ja által ala­pí­tott elis­me­rést min­den évben három olyan művész, kul­tú­ra­köz­ve­tí­tő kap­ja, aki sokat tett a magyar nyel­vű szín­há­zi kul­tú­ra nem­zet­kö­zi elis­mer­te­té­sé­ért. A szín­há­zak és szín­há­zi szer­ve­ze­tek által java­sol­tak közül az Embe­ri Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­ma és az ITI Magyar Köz­pont­ja kép­vi­se­lő­i­ből álló kura­tó­ri­um dön­ti el, hogy az adott évben kik része­sül­nek az elismerésben.

Az idén a Heve­si Sán­dor-díjat a Keszt­he­lyen szü­le­tett Ágh Már­ton díszlet‑, jel­mez- és lát­vány­ter­ve­ző, a gyer­gyó­re­me­tei szü­le­té­sű Mol­nár Leven­te ope­ra­éne­kes, vala­mint Tapasz­tó Ernő, az Ara­di Kama­ra­szín­ház tár­su­la­tá­nak tag­ja, szí­nész, ren­de­ző, igaz­ga­tó kap­ta – közöl­te az ITI Magyar Köz­pont­ja az MTI-vel.

For­rás: ehir​.ro