Hírek Amerikai hirek Egy demok­ra­ta sze­ná­tor elgán­csol­ta Biden tervezetét

Egy demok­ra­ta sze­ná­tor elgán­csol­ta Biden tervezetét

Joe Man­chin meg­ál­lí­tot­ta Biden elnök szo­ci­á­lis reform­ját, amely újabb jelen­tős költ­sé­ge­ket rótt vol­na az ame­ri­kai gazdaságra. 

Joe Man­chin nyu­gat-vir­gi­ni­ai sze­ná­tor nemet mon­dott a Build Back Bet­ter Actre, és ezzel gya­kor­la­ti­lag véget vetett a tár­gya­lá­sok­nak a ter­ve­zet­ről – írja a CNN.

Man­chin min­dig is a jog­sza­bály egyik leg­fon­to­sabb ellen­ző­je volt, és fenn­tar­tá­sai vol­tak a hatal­mas adó- és kiadá­si tör­vény­ja­vas­lat egyes ren­del­ke­zé­se­i­vel kap­cso­lat­ban, hogy az csak súlyos­bít­hat­ja az ország­ban az inflációt.

„Ez egy nemet jelent erre a jog­sza­bály­ra. Min­dent meg­pró­bál­tam, amit csak tud­tam. Az elnök is szor­gal­ma­san dol­go­zott. Cso­dá­la­tos volt vele együtt dol­goz­ni. Tud­ja, hogy vol­tak aggá­lya­im és problémáim”

– mond­ta a Fox News-nak.

Man­chin támo­ga­tá­sa a tör­vény­ja­vas­lat­hoz – egy 1,9 tril­lió dol­lá­ros kiadá­si terv­hez, amely a nem­zet szo­ci­á­lis háló­já­nak bőví­té­sé­re, az ame­ri­ka­i­ak gyer­mek­gon­do­zá­si és egész­ség­ügyi költ­sé­ge­i­nek csök­ken­té­sé­re, vala­mint az éghaj­lat­vál­to­zás­ra össz­pon­to­sít – szük­sé­ges ahhoz, hogy a demok­ra­ták a költ­ség­ve­té­si egyez­te­tés­nek neve­zett eljá­rás segít­sé­gé­vel elfo­gad­ják ezt a jog­sza­bályt, ami azt jelen­ti, hogy csak 51 sza­va­zat­ra len­ne szük­ség az elfogadáshoz.

Az inter­jút köve­tő­en iro­dá­ja által kiadott nyi­lat­ko­zat­ban Man­chin meg­is­mé­tel­te, hogy nem tud­ja támo­gat­ni a jogszabályt.


„Min­dig is azt mond­tam: ‘Ha nem tudok haza­men­ni és meg­ma­gya­ráz­ni, akkor nem sza­vaz­ha­tom meg’. Min­den igye­ke­ze­tem elle­né­re nem tudom meg­ma­gya­ráz­ni a nagy­sza­bá­sú Build Back Bet­ter Act-et Nyu­gat-Vir­gi­ni­á­ban, és nem sza­vaz­ha­tom meg ennek a mamut jog­sza­bály­nak a továbblépését” 

– áll a nyilatkozatban.

Egy, a Joe Biden elnök és Man­chin közöt­ti meg­be­szé­lé­se­ket isme­rő sze­mély a CNN-nek elmond­ta, egy­ér­tel­mű volt, hogy Man­chin ebbe az irány­ba tart, mivel Biden a héten bizal­ma­san közöl­te segí­tő­i­vel, hogy már nem bízik abban, hogy végül sike­rül a nyu­gat-vir­gi­ni­ai demok­ra­tát is a fedél­zet­re hoz­nia. A Fehér Ház tiszt­vi­se­lői azon­ban meg­le­pőd­tek, ami­kor Man­chin vasár­nap reg­gel közöl­te velük, hogy már vég­le­ges dön­tés­re jutott.

A Fehér Ház elma­rasz­ta­ló nyi­lat­ko­za­tot adott ki Man­chin ellen

A Fehér Ház figye­lem­re mél­tó nyi­lat­ko­za­tá­ban, amely­ben Biden saját párt­já­nak egy tag­ját támad­ta, azt mond­ta, hogy Man­chin meg­jegy­zé­sei „ellen­tét­ben áll­nak az elnök­kel és a Fehér Ház mun­ka­tár­sa­i­val a héten foly­ta­tott meg­be­szé­lé­se­i­vel, vala­mint saját nyil­vá­nos megnyilvánulásaival”.

For­rás: neok​hon​.hu