Hírek Amerikai hirek Egy baba is lehet rasszis­ta — állít­ja egy ame­ri­kai állam okta­tá­si hivatala

Egy baba is lehet rasszis­ta — állít­ja egy ame­ri­kai állam okta­tá­si hivatala

Ari­zo­na állam kiadott egy új okta­tá­si segéd­anya­got, amely segí­ti a szü­lő­ket „anti-rassziz­mus­ra” nevel­ni a gyer­me­ke­i­ket. Az anyag sze­rint egy kis­ba­ba már három hóna­pos korá­tól mutat­hat­ja a rassziz­mus jeleit. 

A segéd­anyag sze­rint a szü­lők­nek már akkor érde­mes elkez­de­ni oktat­nia a gyer­me­ke­i­ket a faji kér­dé­sek­ről mielőtt azok meg­ta­nul­ná­nak beszél­ni – írja a Daily Wire. 

Az anyag első­sor­ban a fehér gye­re­ke­ket céloz­za, mivel sze­rin­tük a fehér kis­gye­re­kek elfo­gult­sá­ga saját bőr­szí­nük­kel kap­cso­lat­ban 3 hóna­pos kor­tól 5 éves korig ala­kul ki.

A segéd­anyag sze­rint a „hall­ga­tás segí­ti a rassziz­must” ezért minél hama­rabb el kell kez­de­ni a gyer­me­kek­kel beszél­get­ni a faji kérdésekről.

A kiszi­vá­rog­ta­tott gra­fi­ka tar­tal­maz­za, hogy milyen kor­ban, hogyan kell beszél­get­ni a gyer­me­kek­kel a faji kér­dé­sek­ről és a rassziz­mus­ról. A szö­veg sze­rint már három hóna­po­sok­nak is mesél­ni kell a témá­ról, mivel „a babák töb­bet néz­nek az olyan bőr­szí­nű embe­rek arcá­ba, akik­nek bőr­szí­ne azo­nos a gondozójukkal.”

Az anyag sze­rint egy két éves már faji ala­pon indo­kol­ja mások visel­ke­dé­sét, és 30 hóna­pos korá­ra már faji ala­pon választ bará­to­kat, és öt éves koruk­ra már „elfo­gul­tak más bőr­szí­nek­kel szemben.”

A gra­fi­ka sze­rint egy óvo­dás már lehet rasszista.

Ari­zo­na állam okta­tá­si hiva­ta­la azt ajánl­ja a szü­lők­nek, hogy olvas­sák el a szél­ső­bal­ol­da­li Huff­Post „Hogyan beszél­je­nek a fehér szü­lők a gye­re­ke­ik­kel a faji kér­dé­sek­ről?” című cikkét.

A cikk töb­bek között azt állít­ja, hogy „kuta­tá­sok sze­rint már egy három hóna­pos baba is elkez­di lát­ni a bőrszínt.”

Töb­ben fel­szó­lí­tot­ták Ari­zo­na állam repub­li­ká­nus kor­mány­zó­ját, hogy vizs­gál­tas­sa ki a dokumentumot.

For­rás: Daily Wire/Hetek