Hírek Vélemények/Publicisztikák Égnek a Fények – Bagossyék cso­da­szép új kará­cso­nyi dalt adtak ki

Égnek a Fények – Bagossyék cso­da­szép új kará­cso­nyi dalt adtak ki

„Kará­csony van és azt beszé­lik, hogy a cso­dák létez­nek” – szól a Bagossy Bro­thers Com­pany új dalá­nak egyik sora, és egyik leg­főbb üze­ne­te. Az ünnep­ben min­den ember – még a nem hívők is – nyi­tot­tab­bak arra, hogy van vala­mi több, vala­mi mélyebb, hogy van való­di szeretet.

Lélek­eme­lő dalt írt a Bagossy Bro­ther Com­pany advent­re, Égnek a fények cím­mel. Ha eddig nem érke­zett meg hoz­zád a kará­cso­nyi han­gu­lat, ez garan­tál­tan meghozza!

A Gyer­gyó­szent­mik­lós­ról szár­ma­zó zene­kar front­em­be­re, Bagossy Nor­bi koráb­ban a 777-nek adott inter­jú­já­ban elmond­ta: „a saját lel­ki­vi­lá­gunk, a világ­ról való gon­dol­ko­dá­sunk jele­nik meg a szö­ve­ge­ink­ben, azok az érté­kek, ame­lye­ket kap­tunk, és ame­lye­ket fon­tos­nak érzünk. Nem is sze­ret­nénk olyan­ról dalt írni, ami nem mi vagyunk, ami­vel nem tudunk azonosulni.”

A hitük­ről így fogal­maz­tak: „hálát adunk Isten­nek, mert egy­ér­tel­mű, hogy a leg­több jó dol­got, ami velünk tör­tént, a fent­ről jövő segít­ség­nek köszön­he­tünk. Lehet ezt sze­ren­csé­nek is mon­da­ni, de nyil­ván nem az.”

Az Égnek a fények című dal­nak a szö­ve­ge is nagyon szép:

Harang csen­dül a város­ban s egy angyal arra ébred

Hogy elté­vedt itt lenn a Föl­dön néhány piciny lélek

Siet, hogy hoz­zon meleg­sé­get, örö­möt a népnek

Hadd legyen mit tovább adni férj­nek s feleségnek

Kará­csony van és azt beszé­lik, hogy a cso­dák léteznek

És a cso­dák­nak hagyj a szí­ved­ben még egy kis helyet

Égnek a fények, égnek

Égnek, az égig elérnek

A kapu­ban zeng a sok ének

Ma szá­non uta­zik az élet

Égnek a fények, égnek

Égnek, az égig elérnek

Min­den ifjú­nak s vénnek

Gaz­dag­nak és szegénynek

Hó takar­ja be, fes­ti fehér­re az évnek gondjait

Nem tűnik már olyan rossz­nak, hogy oly­kor nem vagy itt

Zöl­dell a fenyő úgy, ahogy még nem lát­tam soha

Azt hiszem az élet töb­be nem lehet mostoha

Kará­csony van és azt beszé­lik, hogy a cso­dák léteznek

És a cso­dák­nak hagyj a szí­ved­ben még egy kis helyet

Égnek a fények, égnek

Égnek, az égig elérnek

A kapu­ban zeng a sok ének

Ma szá­non uta­zik az élet

Égnek a fények, égnek

Égnek, az égig elérnek

Min­den ifjú­nak s vénnek

Gaz­dag­nak és szegénynek

Áldást, békes­sé­get!

Borí­tó­kép – Fotó: Bagossy Bro­thers Company