Hírek Magyarországi hírek Egész Euró­pá­nak üzen az októ­ber 23‑i Békemenet

Egész Euró­pá­nak üzen az októ­ber 23‑i Békemenet

Egész Euró­pá­nak fog­ja üzen­ni az októ­ber 23‑i béke­me­net, hogy töme­gek áll­nak a nem­ze­ti önál­ló­sá­got védő magyar kor­mány mögött – mond­ta a Kos­suth Rádió Vasár­na­pi Újság című műso­rá­ban az ese­ményt szer­ve­ző Civil Össze­fo­gás Fórum (CÖF) kurátora.

Egész Európának üzen az október 23-i Békemenet

Fricz Tamás sze­rint az első alka­lom óta most van a leg­na­gyobb szük­ség egy újabb Béke­me­net­re. Mint fogal­ma­zott, a brüssze­li bürok­rá­cia, a Soros-háló­zat, a glo­ba­lis­ta-libe­rá­lis erők, pénz­ügyi körök vég­ső leszá­mo­lás­ra készül­nek, hogy az Orbán-kor­mány meg­buk­ta­tá­sá­val olyan élet­for­mát vezes­se­nek be, ame­lyet a magya­rok eluta­sí­ta­nak. Meg kell tehát véde­ni a hagyo­má­nyos érté­ke­ket, az élet­for­mát, a nem­ze­ti önál­ló­sá­got, a keresz­tény­sé­get, a csa­lád­po­li­ti­kát, és meg kell mutat­ni, hogy a magya­rok ellen­áll­nak a glo­bá­lis elit nyo­má­sá­nak – tet­te hozzá.

A Gaze­ta Pol­ska című var­sói heti­lap főszer­kesz­tő­je közöl­te, hogy akár több ezer len­gyel is jöhet Buda­pest­re jövő héten, mivel a koro­na­ví­rus miatt a már­ci­us 15‑i ünnep­sé­ge­ken nem vehet­tek részt.

Tomasz Sakiewicz sze­rint a tör­té­nel­mi évfor­du­lók üze­ne­te az, hogy a magya­rok és a len­gye­lek folya­ma­to­san küz­de­nek a sza­bad­sá­gu­kért. Ezt kell ten­ni­ük ma is, hiszen Euró­pá­ban veszély­be került a sza­bad­ság, a föld­rész leg­na­gyobb álla­mai le akar­ják tipor­ni a demok­rá­ci­át – tet­te hozzá.

A főszer­kesz­tő a len­gyel alkot­mány­bí­ró­ság íté­le­tét üdvö­zöl­ve vissza­uta­sí­tot­ta azt a fel­ve­tést, hogy az uni­ós jog elsőbb­sé­get élvez­zen az alkot­mánnyal szem­ben. A meg­egye­zés­sel hozott euró­pai uni­ós jog­sza­bá­lyok meg­előz­he­tik a tör­vé­nye­ket, de az alap­tör­vényt nem, mert ez a füg­get­len­sé­gük sérel­mét, az állam alá­ren­delt­sé­gét jelen­te­né – hangsúlyozta.

For­rás: MTI / sze​kely​fold​.ma