Hírek Külföldi hirek Eddig egyet­len finn bíró­ság­nak sem kel­lett dön­te­nie arról, bűn‑e idéz­ni a bibliát

Eddig egyet­len finn bíró­ság­nak sem kel­lett dön­te­nie arról, bűn‑e idéz­ni a bibliát

Kez­de­tét vet­te hét­főn Päi­vi Räsä­nen volt finn bel­ügy­mi­nisz­ter pere, aki bib­li­ai idé­ze­tet posz­tolt a homo­sze­xu­a­li­tás­ról. Räsä­nen, aki 2004 – 2015 között a keresz­tény­de­mok­ra­ta párt elnö­ke is volt, még 2019-ben posz­tolt a Twit­te­ren egy rész­le­tet Pál apos­tol róma­i­ak­hoz írt leve­lé­ből. A poszt­tal saját egy­há­zát, a finn luthe­rá­nu­so­kat sze­ret­te vol­na kér­dő­re von­ni, ami­ért támo­gat­tak egy LMBT ‑ren­dez­vényt.

„Keresz­tény néző­pont­ból Päi­vi Räsä­nen pere az egyik leg­fon­to­sabb ügy ma Euró­pá­ban, a követ­kez­mé­nyei ugyan­is min­den hit­val­ló keresz­tényt érint­het­nek” – írta koráb­ban Sza­ba­dos Ádám teo­ló­gus, blog­ger, esszé­író. „Ha Päi­vi Räsä­nen bör­tön­be kerül, sokan követ­he­tik őt a rácsok mögé”

– tet­te hozzá.

Egy finn nyel­vű cikk, melyet a Hetek szúrt ki, pedig rámu­tat arra, ami a per mögött meghúzódik:

„Soha koráb­ban egy finn bíró­ság­nak sem kel­lett eldön­te­nie, hogy a Bib­lia idé­zé­se bűncselekmény‑e vagy sem. Való­já­ban ez nem csak Finn­or­szág­ra, hanem egész Euró­pá­ra hatás­sal lesz.”

Mert miről is szól a per? Még 2020-ban a finn állam­ügyész­ség vádat emelt Räsä­nen ellen, ami­ért „meg­sér­tet­te a meleg közös­ség tag­ja­i­nak méltóságát”.

Az ötgyer­me­kes poli­ti­kus ezért két évig tar­tó bör­tön­bün­te­tés­re is ítélhető. 

A per hét­főn vet­te kez­de­tét, és nagy média­ér­dek­lő­dés kísér­te a nem­zet­kö­zi saj­tó részé­ről is. A Hetek perc­ről perc­re tudó­sí­tott a tár­gya­lás­ról, mely­ben az egyik leg­na­gyobb feszült­sé­get a bib­li­ai bűn­ér­tel­me­zés jelen­tet­te. Az ügyész ugyan­is kije­len­tet­te: Räsä­nen nem sze­ret­he­ti a homo­sze­xu­á­lis fele­ba­rát­ját, és köz­ben ítél­he­ti el annak cse­le­ke­de­te­it. S bár hoz­zá­tet­te, hogy az ügy „nem a teo­ló­gi­á­ról vagy a bib­lia­ér­tel­me­zé­sé­ről szól”, még­is, a tár­gya­lás elég nagy része Räsä­nen hité­ről szólt. 

A tár­gya­lás másik vád­lott­ja Juh­ana Poh­jo­la evan­gé­li­kus püs­pök volt, aki­vel Räsä­nen 2004-ben egy füze­tet írt: Fér­fit és nőt terem­tett Isten cím­mel. Mivel a püs­pök az írás kiadó­ja volt, ezért gyű­lö­let-bűn­cse­lek­mény­ben való rész­vé­tel­lel vádolják.

Az ügyész kér­dé­se­i­re Juh­ana Poh­jo­la evan­gé­li­kus püs­pök így vála­szolt: „A kiad­vány az ember­rel kap­cso­la­tos keresz­tény fel­fo­gá­sán alapul.

A bűn min­den embert vele­jé­ig érint. De Isten kegyel­me is egyetemes.

Meg akar­ja bocsá­ta­ni a bűnö­ket. Min­den emberét.”

A bíró­sá­gi meg­hall­ga­tás teg­nap lezá­rult, foly­ta­tá­sa feb­ru­ár 14-én következik. 

For­rás: 777b​log​.hu