Hírek Sport hirek Ecc­les­to­ne Hamil­ton­nak: Ugyan­annyi kép­zett­sé­gem van, mint neked, de nekem van mentségem

Ecc­les­to­ne Hamil­ton­nak: Ugyan­annyi kép­zett­sé­gem van, mint neked, de nekem van mentségem

Mint az köz­is­mert, Lewis Hamil­ton szá­má­ra nagyon fon­tos a BLM moz­ga­lom, rend­re fel­szó­lal a rassziz­mus ellen, és erre buz­dít­ja versenyzőtársait.

A mezőny töb­bi tag­ja is mind elíté­lik a rassziz­must, azon­ban egy­re kevés­bé vevők arra, hogy ez ügy­ben lát­vá­nyo­san meg is nyilvánuljanak.

Koráb­ban a Forma‑1 koráb­bi veze­tő­je, Ber­nie Ecc­les­to­ne azt talál­ta mon­da­ni, hogy nem csak a fehé­rek lehet­nek rasszis­ták a feke­ték­kel szem­ben. Kije­len­té­sé­től a Forma‑1 azon­nal elha­tá­ro­ló­dott. Hamil­ton pedig műve­let­len­nek és tudat­lan­nak nevez­te emi­att a 89 éves Ecclestone‑t.

Több egy­ko­ri ver­seny­ző, így pél­dá­ul Sir Jac­kie Stewart és Mario And­ret­ti is han­got adott annak, hogy szép és jó Hamil­ton kam­pá­nya, azon­ban a motor­sport­ban, For­ma-1-ben sosem volt jelen a rassziz­mus, így Hamil­ton az F1-ben nem léte­ző tüzet pró­bál olta­ni. Hamil­ton e kije­len­té­sük miatt őket is műve­let­len­nek titu­lál­ta és üzen­te, hogy sosem késő tanulni.

Ecc­les­to­ne most újra rea­gált Hamil­ton­nak, a “tanu­lat­lan” jel­ző kapcsán.

“Ugyan­annyi (isko­lai) kép­zett­sé­gem van, mint neked. Leg­alább nekem van ment­sé­gem: Én a máso­dik világ­há­bo­rú alatt vol­tam isko­lás, nem min­dig a leg­jobb körül­mé­nyek közt.”

Ecc­les­to­ne azt is hoz­zá­te­szi, hogy Hamil­ton örül­het, hogy ő (Ecc­les­to­ne) 16 éve­sen befe­jez­te az isko­lát és dol­goz­ni kez­dett, mert ez veze­tett ahhoz, hogy az a faj­ta Forma‑1 jöj­jön később lét­re, ami­ben Lewis Hamil­ton az első feke­te ver­seny­ző lehe­tett, és ahol már hat baj­no­ki címet szerzett.

“Mert ha jó kép­zést kap­tam vol­na, a Forma‑1 való­szí­nű­leg most nem len­ne itt neked. És való­szí­nű­leg nem szár­ma­zott vol­na belő­le ennyi hasznod.”

Ecc­les­to­ne azt is elis­me­ri, hogy ter­mé­sze­te­sen neki is jó hasz­na volt a For­ma-1-ből, de hoz­zá­te­szi: “De én már az előtt is pénzt keres­tem, hogy beke­rül­tem a Forma-1-be.”

Mr. E. foly­tat­ta: “Ha nyersz még egy baj­no­ki címet, az a tehet­sé­ged miatt tör­té­nik, és azért, mert jókor vagy jó helyen. Mint a leg­több sike­res ember ese­té­ben, egy kicsit sze­ren­csés vol­tál, vala­mint kemé­nyen dolgoztál.”

“Te egy külön­le­ges ver­seny­ző és külön­le­ges sze­mély vagy. Ne gon­dol­ja a bőröd szí­né­re. Gon­dolj inkább a gon­do­la­ta­id szí­né­re. Mind embe­rek vagyunk, hason­ló moz­ga­tó­ru­gó­val. Ugyan­úgy kel gondolkodnunk.”

“Ne légy irigy mások­ra. Csak fej­lődj és haladj elő­re. Min­den­ki­nek van vala­mi­je, ami más­nak nincs. Van aki kisebb, maga­sabb, véko­nyabb, vas­ta­gabb, job­ban néz ki. Hasz­náld ezt arra, hogy elé­ge­dett légy, ne máso­kat bánts. Mind­annyi­an ugyan­olyan­nak szü­le­tünk. Így kel­le­ne élnünk.”

Úgy véli, ő maga is e sze­rint élt min­dig, erre pedig hozott egy pél­dát is.

“Azután vit­tem el a For­ma-1-et Dél-Afri­ká­ból, hogy egy fehér dél-afri­kai meg­ölt egy sötét bőrű újság­írót a véle­mé­nye miatt.”

De más, koráb­bi pél­dá­ja is van, még abból az idő­ből, mikor Jochen Rindt mene­dzse­re volt. Mind­ket­ten egy autó­ban ültek, fel­te­he­tő­en Dél-Afri­ká­ban, amit egy sofőr vezetett.

“Egy sötét bőrű sze­mély keresz­tül ment az úton” – emlé­ke­zett vissza Ecc­les­to­ne. “A sofő­rünk leen­ged­te az abla­kát és meg­ütöt­te az embert egy bot­tal, ahogy az az útpad­kán futott. Jochen és én kiszed­tük a sofőrt (az autó­ból), és beül­tet­tük a sötét bőrű fér­fit, hogy majd egy biz­ton­sá­go­sabb helyen száll­jon ki.”

Az eset miatt Ecclestone‑t “félig” letar­tóz­tat­ták a rendőrök.

“Elma­gya­ráz­tam nekik az élet fon­tos dol­ga­it. De nem akar­ták megérteni.”

Konk­lú­zi­ó­nak pedig azt von­ta le: “Az élet nem fair. Oktat­nunk kell a fia­ta­labb generációt.”

For­rás: motor​sport​-total​.com / Tajt­hi Andrea