Hírek Sport hirek EB: a néme­tek, fran­ci­ák és por­tu­gá­lok vár­nak a magyarokra

EB: a néme­tek, fran­ci­ák és por­tu­gá­lok vár­nak a magyarokra

Besz­tof cso­port­ba kerül a Buda­pes­ten is ren­de­zett Euró­pa-baj­nok­ság­ra kiju­tó magyar válogatott.

Miu­tán csü­tör­tök este a magyar válo­ga­tott legyőz­te Izlan­dot 2:1‑re, csa­pa­tunk kiju­tott a 2021-re halasz­tott Európa-bajnokságra.

A magya­rok az F‑csoportba kerül­tek, ahol Fran­cia­or­szág (az aktu­á­lis világ­baj­nok); Por­tu­gá­lia (az aktu­á­lis Euró­pa-baj­nok) és Német­or­szág (az elő­ző világ­baj­nok) vár válogatottunkra.

Jelen állás sze­rint a cso­port meccse­i­nek egyik felét Buda­pes­ten, a mási­kat Mün­chen­ben fog­ják rendezni.

Júni­us 15-én jön a magyar – por­tu­gál, majd júni­us 19-én a magyar – fran­cia meccs a Pus­kás Aré­ná­ban; míg a német válo­ga­tott júni­us 23-én fog ját­sza­ni a magya­rok­kal Münchenben.

(fotó: MTI)

For­rás: Man​di​ner​.hu