Hírek Sport hirek Easy 2.0 – Hol­lan­di­át, Német­or­szá­got és Bosz­nia-Her­ce­go­vi­nát kap­tuk ellen­fé­lül a Nem­ze­tek Ligájában

Easy 2.0 – Hol­lan­di­át, Német­or­szá­got és Bosz­nia-Her­ce­go­vi­nát kap­tuk ellen­fé­lül a Nem­ze­tek Ligájában

Lezaj­lott a Nem­ze­tek Ligá­ja 2024/25-ös kiírá­sá­nak sor­so­lá­sa Párizs­ban. Köszön­he­tő­en annak, hogy a leg­utób­bi kiírás­ban válo­ga­tot­tunk emlé­ke­ze­tes sze­rep­lés­sel benn­ma­radt a leg­erő­sebb, vagy­is az A‑divízióban, így ezút­tal is ott sze­re­pe­lünk majd. Ellen­fe­le­ink Hol­lan­dia, Német­or­szág és Bosz­nia-Her­ce­go­vi­na válo­ga­tott­jai lettek.

A mai, pári­zsi sor­so­lá­son egy­ér­tel­mű volt, hogy a leg­erő­sebb diví­zi­ó­ból nem kap­hat­juk rivá­lis­nak Dáni­át, Bel­gi­u­mot és Por­tu­gá­li­át, ez a három válo­ga­tott ugyan­is egy kalap­ban volt a mie­ink­kel. Juan Mata, a koráb­bi világ- és Euró­pa-baj­nok spa­nyol fut­bal­lis­ta volt az A‑divízió sor­so­lá­sá­nak fősze­rep­lő­je, ő húz­ta ki a csapatokat.

Lát­va a leg­jobb tizen­hat csa­pat mező­nyét, már a sor­so­lás előtt egy­ér­tel­mű volt, hogy nem kerül­he­tünk gyen­ge cso­port­ba. Végül a máso­dik kalap­ból Hol­lan­dia mel­lé, a 3‑as cso­port­ba nyert beso­ro­lást válo­ga­tot­tunk, amely­hez Német­or­szág és Bosz­nia-Her­ce­go­vi­na csat­la­ko­zott még. Emlé­ke­ze­tes, hogy az elő­ző kiírás sor­so­lá­sá­nak isme­re­té­ben Mar­co Ros­si szö­vet­sé­gi kapi­tány nagy vissz­han­got kivál­tó „Easy” meg­jegy­zés­sel illet­te az Ang­lia, Német­or­szág, Olasz­or­szág, Magyar­or­szág össze­té­te­lű négyest.

Lát­va a mos­ta­ni ellen­fe­le­ket, alig­ha kér­dés, hogy Ros­si ismét posz­tol­hat majd vala­mi hason­lót, ugyan­ak­kor éppen a leg­utób­bi kiírás mutat­ta meg, hogy fél­ni sen­ki­től sem kell, mert válo­ga­tot­tunk nagy­sze­rű­en helyt­állt és gond nél­kül kivív­ta a bennmaradást.

Veze­tő kép: MTI/Kovács Tamás

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu