Hírek Sport hirek Dzs­u­dzsák válo­ga­tott­sá­gi rekor­der lett, meg­ver­tük a görögöket!

Dzs­u­dzsák válo­ga­tott­sá­gi rekor­der lett, meg­ver­tük a görögöket!

Dzs­u­dzsák Balázs a magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott egye­dü­li sze­rep­lé­si rekor­de­re lett, a 109. mér­kő­zé­sét ját­szot­ta a nem­ze­ti csa­pat­ban: a búcsú­mér­kő­zé­sén izgal­mas haj­rá­ban 2 – 1‑re meg­ver­tük a görö­gö­ket. A győz­tes gólt a nem sok­kal koráb­ban pályá­ra lépő Kal­már Zsolt sze­rez­te a 93. percben.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG – GÖRÖGORSZÁG 2 – 1 (1 – 0)

ELJÖTT A 2022-ES ESZTENDŐ utol­só magyar válo­ga­tott mér­kő­zé­se. Vasár­nap este ismét töme­gek indul­tak a Pus­kás Aré­na irá­nyá­ba, fittyet hány­va a barát­ság­ta­lan idő­re – a vidék­ről indu­lók pedig a kata­ri világ­baj­nok­ság nyi­tó mér­kő­zé­sé­re is. S ha már a vb… Bár elraj­tolt a tor­na, a magya­ro­kat még­is inkább a Mar­co Ros­si szö­vet­sé­gi kapi­tány által irá­nyí­tott, az idén sikert siker­re hal­mo­zó nem­ze­ti csa­pat érde­kel­te. A Pus­kás Aré­na kör­nyé­kén talál­ha­tó ven­dég­lá­tó­egy­sé­gek ugyan­úgy meg­tel­tek, mint az ola­szok, ango­lok vagy éppen néme­tek elle­ni Nem­ze­tek Ligá­ja-meccsek előtt.

Fotó: Török Attila

A pályá­ra az elsők között mele­gí­te­ni érke­ző Dzs­u­dzsák Balázst dübör­gő taps fogad­ta, a 109. válo­ga­tott fel­lé­pé­sé­re készü­lő bal­lá­bas közép­pá­lyást nosz­tal­gi­kus érzé­sek fog­ták el, abban sem volt sem­mi meg­le­pő, hogy a Him­nusz alatt a meg­ha­tó­dott­ság­tól bizony néhány könny­csepp is lecsor­dult az arcán. A lelá­tón szám­ta­lan Dzs­u­dzsák-mezes druk­ker tűnt fel, idő­sek, gye­re­kek, apu­kák, tini­lá­nyok húz­ták maguk­ra az immár egye­dü­li válo­ga­tott­sá­gi rekor­der­ré elő­lé­pő közép­pá­lyás nevé­vel ellá­tott dresszt, a kapu mögöt­ti tábor pedig mére­tes transz­pa­rens­sel búcsú­zott tőle. 

A moli­nón a követ­ke­ző sze­re­pelt: 2014 Buka­rest, 2016 Lyon köszön­jük az élet­re szó­ló gólörömöket!”

Dzs­u­dzsák Balázs a kez­dő síp­szó előtt kifu­tott a tábor elé, meg­ha­jolt a druk­ke­rek előtt, majd a mezén lévő magyar címer­re tet­te kezét, jelez­ve, neki a válo­ga­tott való­ban min­dig min­den­nél fon­to­sabb volt.

Fotó: Árvai Károly

Mar­co Ros­si betar­tot­ta ígé­re­tét, a DVSC játé­ko­sa a közép­pá­lyán – csa­pat­ka­pi­tány­ként – kapott helyet, elöl pedig Sal­lai Roland kez­dett, aki nem klasszi­kus befe­je­ző csa­tár, ám a szak­mai stáb­nak Sza­lai Ádám vissza­vo­nu­lá­sát köve­tő­en meg kell talál­nia a meg­fe­le­lő utó­dot és a meg­fe­le­lő tak­ti­kai had­ren­det is. Hogy az olasz tré­ner (ismét) ráér­zett vala­mi­re, mi sem bizo­nyí­tot­ta job­ban, mint hogy Sal­lai Roland negyed­óra eltel­té­vel meg­sze­rez­te a veze­tést. A Fre­i­burg légi­ó­sa fej­sé­rü­lé­se után elő­ször volt ered­mé­nyes, (gól)örömében a masz­kot is levet­te magá­ról, úgy ünne­pelt a szögletzászlónál.

Dzs­u­dzsák és Sal­lai gól­örö­me (Fotó: Török Attila)

Nem­csak a gól­nak, a tel­jes akci­ó­nak lehe­tett örül­ni, a válo­ga­tott letá­ma­dást köve­tő­en szer­zett lab­dát, és reme­kül kiját­szot­ták a görö­gök védő­it. Mezőny­fö­lény­ről, egy­ér­tel­mű hazai nyo­más­ról azon­ban nem lehe­tett beszél­ni, az első fél órá­ban a görö­gök bir­to­kol­ták töb­bet a lab­dát, még­pe­dig hat­van – negy­ven szá­za­lék­ban. Sok volt a mezőny­ben a passz, fel­ké­szü­lé­si mér­kő­zés lévén egyik csa­pa­ton sem lehe­tett érez­ni, hogy min­den­áron támad­ni sze­ret­ne. Az első negy­ven­öt perc­ben így is a magyar együt­tes volt veszé­lye­sebb, Dzs­u­dzsák távol­ról lőhe­tett vol­na gólt, majd a „gyen­géb­bik” (jobb) lábá­val tekert reme­kül Sal­lai elé.

Dzs­u­dzsák Balázs lecse­ré­lé­sét az ötven­ket­te­dik perc­re ter­vez­te a szak­mai stáb, s a bal­lá­bas közép­pá­lyás a kis­pad­dal szem­köz­ti olda­lon hagy­ta el a pályát, így mire átért a túl­ol­dal­ra, volt ide­je elbú­csúz­ni a szur­ko­lók­tól. No meg a Pus­kás Aré­ná­tól, hiszen az Uru­guay elle­ni nyi­tó mér­kő­zés után Görög­or­szág ellen lépett pályá­ra újra itt.

Fotó: Török Attila

A cse­ré­vel Sal­lai Roland pozí­ci­ó­ja is vál­to­zott, beállt Ádám Mar­tin, előb­bi egy sor­ral hát­rébb húzó­dott, Szo­bosz­lai Domi­nik mel­lé. A játék ekkor talán még las­súbb volt, mint az első fél­idő­ben, hiszen a talál­ko­zó e peri­ó­du­sá­ban a cse­rék is állan­dó­an meg­sza­kí­tot­ták a mér­kő­zést. A válo­ga­tott Dár­dai Pál és Szap­pa­nos Péter sze­mé­lyé­ben két újon­cot ava­tott, ezzel új rekord előtt is út nyílt, Dár­dai Pal­kó és édes­ap­ja, a koráb­bi szö­vet­sé­gi kapi­tány, Dár­dai Pál lehet az első apa és fia, akik gólt sze­rez­nek a nem­ze­ti együttesben.

Azért még maradt más izga­lom is…

Noha a görög együt­tes Cal­lum Sty­les sza­bály­ta­lan­sá­gát köve­tő­en Anasz­taszi­osz Baka­sze­tasz tizen­egye­sé­ből egyen­lí­tett, a válo­ga­tott a 2022-es esz­ten­dő­höz mél­tó módon zár­ta az évet: az utol­só pil­la­na­tok­ban a cse­re­ként pályá­ra lépő Kal­már Zsolt mes­te­ri­en vág­ta a lab­dát sza­bad­rú­gás­ból a ven­dé­gek kapu­já­ba. A Pus­kás Aré­ná­ban fel­áll­va ünne­pel­tek a szur­ko­lók, a lefú­jás után pedig a velük együtt ünnep­lő Dzs­u­dzsák Balázst éltet­ték. 2 – 1

For­rás: nem​ze​tis​port​.hu