Hírek Elszakított területi hirek Dur­va magyar­ta­la­ní­tás Kárpátalján

Dur­va magyar­ta­la­ní­tás Kárpátalján

A mun­ká­csi vár turul­szob­rá­nak ledön­té­se után újabb dur­va magyar­el­le­nes akció zaj­lik Kár­pát­al­ján, érde­kes módon ismé­tel­ten a mun­ká­csi járás­ban – tud­ta meg a PestiSrácok.hu. A magyar intéz­mé­nyek­ről sor­ra vete­tik le a magyar zász­ló­kat és magyar fel­ira­to­kat. A magyar­ta­la­ní­tó akci­ó­nak áldo­za­tul esett a Mun­ká­csi Fut­ball Aka­dé­mia is, amely azért is elké­pesz­tő túl­ka­pás, mert a léte­sít­ményt, amely nem­csak kár­pát­al­jai magyar, hanem ukrán gye­re­kek­nek is komoly lehe­tő­sé­get jelent a sport terü­le­tén való érvé­nye­sü­lés­re, a magyar állam épí­tet­te és magyar szak­mai támo­ga­tás­sal műkö­dik, a kis­vár­dai Vár­da Lab­da­rú­gó Aka­dé­mia társ­in­téz­mé­nye­ként, annak szak­mai fel­ügye­le­te alatt.  Az ügy több érin­tett­jét is pró­bál­tuk elér­ni nap­köz­ben, de az áram­ki­ma­ra­dá­sok miatt most min­den­ki elér­he­tet­len. A Kárpátalja.net por­tá­lon viszont meg­je­lent egy cikk a kora esti órák­ban, amely alá­tá­maszt­ja érte­sü­lé­se­in­ket. A por­tál azt írja, vala­mi­lyen helyi ren­de­let­re hivat­koz­va köte­le­zik az intéz­mény­ve­ze­tő­ket a zász­lók és táb­lák eltá­vo­lí­tá­sá­ra, csak­hogy a Mun­ká­csi Kis­tér­sé­gi Tanács nem foga­dott el ilyen ren­de­le­tet. A Vég­re­haj­tó Bizott­ság egyik tag­ja sze­rint ők sem fog­lal­koz­tak a magyar zász­lók kér­dé­sé­vel. A PestiSrácok.hu úgy tud­ja, hogy magyar intéz­mény­ve­ze­tő­ket is távo­lí­tot­tak el érde­mi indok nél­kül. A der­ce­ni műve­lő­dé­si ház igaz­ga­tó­ját, vala­mint a mun­ká­csi magyar közép­is­ko­la igaz­ga­tó­ját is. 

Még a mun­ká­csi turul min­den jogi alap és támo­ga­tás nél­kü­li ledön­té­se utá­ni bal­hé sem ült el, a Balo­ga-klán ter­ri­tó­ri­u­má­ban tovább foko­zó­dik a magyar­el­le­nes­ség. Vala­kik­nek – azért fogal­ma­zunk így, mert egy­elő­re nem tud­ni, pon­to­san ki, kik és milyen uta­sí­tást adtak a magyar zász­lók, fel­ira­tok táb­lák eltá­vo­lí­tá­sá­ra – egy hábo­rú kel­lős köze­pén az ősho­nos kisebb­ség veg­zá­lá­sa a leg­fon­to­sabb. Teszik ezt ráadá­sul azzal a magyar kisebb­ség­gel, amely­nek anya­or­szá­ga tör­té­ne­te leg­na­gyobb huma­ni­tá­ri­us akci­ó­já­val segí­ti éppen Ukrajnát.

A kár­pát­al­jai viszo­nyok­ra rálá­tó for­rá­sa­ink egy­ér­tel­mű­en a magyar­el­le­nes kiro­ha­ná­sa­i­val hír­hedt­té vált Vik­tor Balo­gát és annak fiát, Mun­kács pol­gár­mes­te­rét sej­tik a hát­tér­ben. Az idő­sebb Balo­ga szin­te heti szin­ten sér­te­ge­ti a magya­ro­kat, és támad­ja a magyar kor­mányt. Leg­utóbb pél­dá­ul azt köve­tel­te, hogy von­ják meg Bocs­kor And­rea, a Fidesz kár­pát­al­jai EP-kép­vi­se­lő­jé­nek ukrán állam­pol­gár­sá­gát.

Por­tá­lunk meg­tud­ta, hogy elő­ször Mun­kács váro­sá­ban tűn­tek el a köz­épü­le­tek­ről nem­csak a magyar zász­lók, hanem a magyar fel­ira­to­kat tar­tal­ma­zó táb­lák is, majd a folya­mat a napok­ban bein­dult az egész járás­ban. Több kis­te­le­pü­lé­sen is uta­sí­tás­ba adták az intéz­mé­nyek veze­tő­i­nek, hogy csak az ukrán állam szim­bó­lu­mai és ukrán nyel­vű fel­ira­tok marad­hat­nak – hogy pon­to­san milyen jog­sza­bály­ra hivat­koz­nak, azt nem tud­ni. A koráb­bi nyelv­tör­vény sze­rint ugyan­is min­den olyan tele­pü­lé­sen, ahol egy kisebb­ség a lakos­ság leg­alább 10 szá­za­lé­kát kite­szi, az adott kisebb­ség anya­nyel­vén is fel kell tün­tet­ni a fel­ira­to­kat és biz­to­sí­ta­ni kell anya­nyel­vü­kön az ügy­in­té­zést is. A közel­múlt­ban elfo­ga­dott új nyelv­tör­vény – ami az ukrá­nok sze­rint elő­re­lé­pés és több jogot biz­to­sít a kisebb­sé­gek­nek – erre már nemes egy­sze­rű­ség­gel nem tér ki.

DERCEN A CÉLKERESZTBEN

Infor­má­ci­ó­ink sze­rint az egyik leg­dur­vább magyar­ta­la­ní­tást éppen ezek­ben a napok­ban a mun­ká­csi járás leg­na­gyobb fal­vá­ban, a Mun­kács­tól 14 kilo­mé­ter­re fek­vő Der­cen­ben haj­tot­ták vég­re. Pikáns, hogy a tele­pü­lés­nek magyar a pol­gár­mes­te­re és éppen itt, Der­cen­ben épí­tett a magyar állam 2020-ban több mint 2,5 mil­li­árd forint­ból fut­ball­aka­dé­mi­át, amely nem­csak a kár­pát­al­jai magyar, hanem az ukrán gyer­me­kek szá­má­ra is nyi­tott és komoly elő­me­ne­te­li lehe­tő­sé­get, tehet­ség­gon­do­zást nyújt.

Az omi­nó­zus fut­ball­aka­dé­mi­át sem kímél­ték. Bár az épü­let falán jelen­tős mére­tű betűk­kel állt a fel­irat: Mun­ká­csi Fut­ball Aka­dé­mia, meg­szen­ved­tek  az óri­ás­be­tűk­kel is és eltün­tet­ték az aka­dé­mia nevét. Az intéz­mény web­ol­da­lán pedig kizá­ró­lag ukrán nyel­ven tájé­ko­zód­ha­tunk. Van ugyan egy rövid, magyar nyel­vű bemu­tat­ko­zó cikk, amely­ben kitér­nek arra, hogy az aka­dé­mi­át a magyar állam támo­ga­tá­sá­ból hoz­ták lét­re, azon­ban a szö­veg ukrán ver­zi­ó­já­ban ez a rész már fur­csa módon kimarad.

A Mun­ká­csi Fut­ball Aka­dé­mia web­ol­da­la, magyar nyel­ven hiá­ba keresnénk

Mint ismert, a magyar kor­mány egyik kiemelt fel­ada­tá­nak tekin­ti a nem­ze­ti fele­lős­ség­vál­la­lás jegyé­ben is, hogy a hatá­ron túli nem­zet­ré­sze­ken biz­to­sít­sa a tehet­sé­ges fia­tal spor­to­lók­nak a magas szin­tű szak­mai kép­zést, tehet­ség­gon­do­zást, ezért min­den egyes elsza­kí­tott nem­zet­ré­szen épült fut­ball­aka­dé­mia, ame­lyek műkö­dé­sét Magyar­or­szág­ról, szak­mai part­ne­rek, test­vér­aka­dé­mi­ák fel­ügye­lik, akik­kel szo­ro­san együtt is működ­nek az adott aka­dé­mi­ák. A Mun­ká­csi Fut­ball Aka­dé­mia 2020 decem­be­ré­re készült el, 2,6 mil­li­árd forint­ból. Abban az évben 300 gyer­mek kine­ve­lé­se kez­dő­dött el, amely­nek a nagyob­bik része kár­pát­al­jai magyar volt.

A fut­ball­aka­dé­mi­át Der­cen­ben épí­tet­ték fel, tizen­két hek­tá­ros terü­le­ten, hat szab­vá­nyos és két műfü­ves pályá­val. A léte­sít­mény eme­le­tes főépü­le­té­ben étter­met, kon­fe­ren­cia ter­met és lakó­szo­bá­kat is kiala­kí­tot­tak. Mind­ez azért is lénye­ges, mert jól mutat­ja a komp­le­xum érté­két, amely­ről már a múlt év végén az a hír jár­ta Kár­pát­al­ján, hogy sze­ret­nék meg­sze­rez­ni és csak a magu­ké­nak tud­ni Balogáék.

Az aka­dé­mia egyéb­ként azért is fon­tos a magyar fia­ta­lok ese­té­ben, mert sokak­nak ez volt az útle­vél az élet­hez. Soká­ig ugyan­is azo­kat a fia­ta­lo­kat, akik leiga­zolt játé­ko­sok vol­tak, nem soroz­ták be és nem vit­ték el a front­ra. Aztán per­sze ezen is szigorítottak. 

Meg­tud­tuk, hogy nem csak a fut­ball­aka­dé­mia esett a leg­újabb magyar­ta­la­ní­tó akció áldo­za­tá­ul, hanem Der­cen­ben konk­ré­tan min­den köz­in­téz­mény. És a hul­lám nem állt meg a tele­pü­lés hatá­rá­nál. Több magyar intéz­mény­ve­ze­tőt is érde­kes módon most menesz­tet­tek, vál­tot­tak le. Köz­tük a der­ce­ni kul­tu­rá­lis köz­pont igaz­ga­tó­ját és a Mun­ká­csi II. Rákó­czi Ferenc Közép­is­ko­la igazgatóját.

A hely­zet valós, az elmúlt héten a mun­ká­csi rend­őr­ség tag­jai eltá­vo­lí­tot­ták a köz­in­téz­mé­nyek­ről a magyar zász­ló­kat Der­cen­ben és a szom­szé­dos For­no­son. Jegy­ző­köny­vet vet­tek fel és fel­szó­lí­tot­ták a helyi üzle­tek tulaj­do­no­sa­it, üze­mel­te­tő­it, hogy záros határ­időn belül tün­tes­sék el az üzle­tek magyar fel­ira­ta­it. A teg­na­pi napon a köz­sé­günk terü­le­tén lévő futt­ball­aka­dé­mia magyar fel­ira­ta­it távo­lí­tot­ták el

– mond­ta a tör­tén­tek kap­csán por­tá­lunk­nak egy neve elhall­ga­tá­sát kérő forrásunk.

BALOGA AZ OROSZOK HELYETT A KMKSZ ELLEN HARCOLNA

Utób­bi­ról köz­le­ményt adott ki a KMKSZ Mun­ká­csi Alap­szer­ve­ze­te, ugyan­is Schink Ist­ván a KMKSZ mun­ká­csi taná­csá­nak frak­ció­ve­ze­tő­je. A KMKSZ köz­le­mé­nyé­ben azt írja, értet­le­nül áll­nak Schink Ist­ván isko­la­igaz­ga­tói tiszt­ség­ből tör­tént, valós indok nél­kü­li fel­men­té­se előtt, aki tevé­keny­sé­ge tizen­hét esz­ten­de­je alatt tisz­te­le­tet vívott ki a mun­ká­csi peda­gó­gus­tár­sa­da­lom és a pol­gá­rok köré­ben, az álta­la veze­tett tan­in­téz­mény min­den muta­tó­já­ban jelen­tő­sen fejlődött.

Úgy vél­jük, hogy a jelen­le­gi nehéz hely­zet­ben az igaz­ga­tó menesz­té­se nem szol­gál­ja a magyar isko­la zök­ke­nő­men­tes műkö­dé­sét és a nem­ze­ti­sé­gek közöt­ti békés együtt­élést sem. Szor­gal­maz­zuk ennek a meg­ala­po­zat­lan dön­tés­nek az azon­na­li felülvizsgálatát 

-fogal­maz­nak.

A kora esti órák­ban cikk jelent meg a Kárpátalja.net por­tá­lon is, Cél­ke­reszt­ben a magyar zász­lók, fel­ira­tok és intéz­mény­ve­ze­tők cím­mel. A lap Der­cen mel­lett For­nost is meg­em­lí­ti, ahol állí­tó­lag rend­őri erőt is be kel­lett vet­ni a magyar­el­le­nes akció végrehajtásába.

For­no­son az óvo­da és az isko­la falá­ról még janu­ár 13-án dél­után levet­ték a magyar zász­ló­kat. A For­no­si Köz­ség­há­za épü­le­tén viszont tovább­ra is ott lobo­gott a magyar tri­ko­lór, amit a váro­si rend­őr­ség (Muni­ci­pal­na Polí­cia) négy mun­ka­tár­sa – szem­ta­núk sze­rint – éjfél­kor vett csak le – írják.

A Kárpátalja.net úgy tud­ja, hogy a jel­ké­pek és fel­ira­tok eltá­vo­lí­tá­sa során vala­mi­lyen ren­de­let­re hivat­koz­nak, misze­rint nem lehet köz­in­téz­mé­nyen más zász­ló, csak ukrán. Hogy kik azok, akik hivat­koz­nak, azaz kik adták parancs­ba a zász­ló­le­vé­telt – azt nem írják. Ugyan­ak­kor meg­jegy­zik, hogy rend­őrök men­tek ki ellen­őriz­ni, való­ban lekerültek‑e a zász­lók, fel­ira­tok. A kár­pát­al­jai hír­por­tál sze­rint helyi, azaz járá­si ren­de­let­ről nem lehet szó, ugyan­is a szin­tén mun­ká­csi járás­hoz tar­to­zó Nagy­lucs­kai kis­tér­ség magyar fal­va­i­nak köz­in­téz­mé­nye­i­ről nem tűn­tek el a lobo­gók és a táb­lák. Azt is meg­tud­ták, hogy a Mun­ká­csi Kis­tér­sé­gi Tanács nem foga­dott el ilyen ren­de­le­tet és a Vég­re­haj­tó Bizott­ság sem fog­lal­ko­zott ilyen kér­dés­sel. (A Vég­re­haj­tó Bizott­ság az a gré­mi­um, amely kvá­zi a taná­csa meg­ke­rü­lé­sé­vel hoz­hat azon­nal vég­re­haj­tan­dó dön­té­se­ket. And­rei Balo­ga rég­óta vég­re­haj­tói bizott­sá­gi dön­té­sek­kel irá­nyít­ja Mun­ká­csot. Így tör­tén­he­tett meg a turul ledön­té­se is, annak elle­né­re, hogy a tanács tag­ja­i­nak több­sé­ge azt hatá­ro­zot­tan ellenezte).

Név­te­len for­rá­sa­ink sze­rint nem vélet­len Balo­ga hir­te­len fel­fe­de­zett mély naci­o­na­liz­mu­sa. Az ukrán poli­ti­kus ugyan­is annak ide­jén a Janu­ko­vics-kor­mány­zat minisz­te­re volt, sőt Vik­tor Med­ved­csuk­kal is köze­li barát­sá­got ápolt, aki Putyin lányá­nak kereszt­ap­ja, és jelen­leg az ukrán kor­mány egyik főel­len­sé­ge. Ráadá­sul a “maj­da­ni” for­du­lat előtt kife­je­zet­ten kisebb­ség­vé­dő poli­ti­kát foly­ta­tott. Egy­ér­tel­mű tehát, hogy Balo­ga ult­ra­na­ci­o­na­liz­mu­sa és magyar­el­le­nes­sé­ge azért ébredt fel éppen most, mert ezzel pró­bál jó pon­to­kat sze­rez­ni magá­nak az ukrán nagy­po­li­ti­ká­ban, és elfed­ni, hogy poli­ti­kai múlt­já­ban több olyan pont is talál­ha­tó, amit Kijev nem néz­ne jó szemmel.

Külön érde­kes­ség, hogy kár­pát­al­jai for­rá­sa­ink sze­rint több eset­ben elő­for­dult más járá­sok­ban, hogy a ható­sá­gok kife­je­zet­ten meg­aka­dá­lyoz­ták a magyar jel­ké­pek és fel­ira­tok ron­gá­lá­sát, a mun­ká­csi járás­ban azon­ban kife­je­zet­ten a Vik­tor Balo­gá­hoz köt­he­tő tiszt­vi­se­lők ren­del­ték el eze­ket a lépé­se­ket. For­rá­sa­ink sze­rint az ukrán poli­ti­kus “piti bosszú­já­ról” van szó a KMKSZ-szel és a helyi magyar­ság­gal szem­ben, mert a magyar párt tag­jai vele szem­ben ellen­zék­be helyez­ked­tek a váro­si tanácsban.

A magyar­el­le­nes han­gu­lat­kel­tés­nek a tér­ség­ben egyéb jelei is van­nak. A hábo­rú kitö­ré­sé­nek ide­jén Mun­ká­cson is meg­je­len­tek az első úttor­la­szok és bari­ká­dok, ezek azon­ban Bereg­szász felé néz­tek (kiemelt képünkön). 

Füssy Angé­la, Ker­tész Dávid

Fotó: kár­pát­al­jai olva­só képe a mun­ká­csi barikádról

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu