Hírek Elszakított területi hirek Dubaj­ban lép fel a Har­gi­ta Nem­ze­ti Szé­kely Népi Együttes

Dubaj­ban lép fel a Har­gi­ta Nem­ze­ti Szé­kely Népi Együttes

A meg­hí­vás a román pavi­lon­ba szól, az ország mul­ti­kul­t­u­ra­li­tá­sát bemutatni.

Világ­ki­ál­lí­tá­so­kat a 19. szá­zad köze­pé­től kezd­ve ren­dez­nek, az olim­pi­ai játé­kok és a lab­da­rú­gó-világ­baj­nok­ság után ez a har­ma­dik leg­je­len­tő­sebb gaz­da­sá­gi-kul­tu­rá­lis ese­mény a világon.

Az ötéven­te meg­ren­de­zés­re kerü­lő és hóna­po­kig tar­tó világ­ki­ál­lí­tá­sok fő lát­vá­nyos­sá­gai a részt­ve­vő orszá­gok által fel­ál­lí­tott és beren­de­zett nem­ze­ti pavi­lo­nok, ame­lyek­ben fél éven át a világ külön­bö­ző tája­i­ról érke­ző nem­ze­tek ismer­ked­het­nek az adott ország kul­tú­rá­já­val, tech­no­ló­gi­ai fejlesztéseivel. 

A világ­ki­ál­lí­tá­son való rész­vé­tel egye­dül­ál­ló lehe­tő­ség dip­lo­má­ci­ai, gaz­da­sá­gi, és turisz­ti­kai szem­pont­ból egy­aránt – ez az a hely, ahol min­den ország a leg­job­bat hoz­za ki magából.

Az expó cél­ja, üze­ne­te ma is ugyan­az, mint 170 éve, ami­kor az első világ­ki­ál­lí­tást Vik­tó­ria király­nő hit­ve­se, Albert her­ceg a 19. szá­zad­ban megálmodta: 

𝙤̈𝙨𝙨𝙯𝙚𝙝𝙤𝙯𝙣𝙞 𝙖 𝙠𝙪̈𝙡𝙤̈𝙣𝙗𝙤̈𝙯𝙤̋ 𝙣𝙚𝙢𝙯𝙚𝙩𝙚𝙠𝙚𝙩 𝙚́𝙨 𝙩𝙚𝙘𝙝𝙣𝙤𝙡𝙤́𝙜𝙞𝙖́𝙠𝙖𝙩, 𝙠𝙤̈𝙯𝙤̈𝙨 𝙜𝙤𝙣𝙙𝙤𝙡𝙠𝙤𝙙𝙖́𝙨𝙧𝙖 𝙚́𝙨 𝙖𝙡𝙠𝙤𝙩𝙖́𝙨𝙧𝙖 𝙤̈𝙨𝙯𝙩𝙤̈𝙣𝙤̈𝙯𝙣𝙞 𝙤̋𝙠𝙚𝙩 𝙖 𝙨𝙯𝙚𝙗𝙗 𝙚́𝙨 𝙟𝙤𝙗𝙗 𝙟𝙤̈𝙫𝙤̋ 𝙚́𝙧𝙙𝙚𝙠𝙚́𝙗𝙚𝙣.

For­rás: sze​kely​hon​.ro