Hírek Amerikai hirek Drá­ma­i­an több a gyil­kos­ság és a fegy­ve­res bűnö­zés Ame­ri­ká­ban a szél­ső­bal­ol­da­li rend­őr­gyű­lö­lő kam­pá­nyok után

Drá­ma­i­an több a gyil­kos­ság és a fegy­ve­res bűnö­zés Ame­ri­ká­ban a szél­ső­bal­ol­da­li rend­őr­gyű­lö­lő kam­pá­nyok után

Az Egye­sült Álla­mok­ban a világ­jár­vány és a szi­go­rú karan­tén­sza­bá­lyok elle­né­re is óri­á­si mér­ték­ben meg­nőtt a gyil­kos­sá­gok szá­ma. Tavaly nyá­ron 42 szá­za­lék­kal, ősszel pedig 34 szá­za­lék­kal nőtt meg az ember­ölé­sek szá­ma az elő­ző év azo­nos idő­sza­ká­hoz mér­ten. A bal­ol­da­li lapok a koro­na­ví­rust okol­ják, ennél azon­ban egy sok­kal egy­ér­tel­műbb magya­rá­zat is van, még­hoz­zá az, hogy a főbb rend­őri hiva­ta­lok­nál folya­ma­to­sak a leépí­té­sek és a drasz­ti­kus pénz­meg­vo­ná­sok. A BLM moz­ga­lom­hoz kap­cso­ló­dó rend­őr­gyű­lö­lő kam­pá­nyok­nak akar­nak meg­fe­lel­ni a demok­ra­ta államok. 

Sem­mi két­ség afe­lől, hogy az Egye­sült Álla­mok­ban 2020-ban végig­söp­rő radi­ká­lis bal­ol­da­li hul­lám soha nem látott erő­szak­hul­lá­mot hozott magá­val, élen a BLM-mel. A koro­na­ví­rus és igaz­ság­ügyi bizott­ság (Com­mis­si­on on COVID-19 and Cri­mi­nal Jus­ti­ce) húsz­ol­da­las tanul­má­nya sze­rint nem­csak a gyil­kos­sá­gok szá­ma ugrott meg drasz­ti­ku­san 2020 máju­sa és júni­u­sa között, hanem az erő­sza­kos és a fegy­ve­res bűn­cse­lek­mé­nye­ké is.

AHOGY KORÁBBAN ÍRTUK, AZ EMBERÖLÉSEK SZÁMA 34 SZÁZALÉKKAL EMELKEDETT 2019 ŐSZÉHEZ MÉRTEN, DE NYÁRON MÉG ENNÉL IS NAGYOBB, 42 SZÁZALÉKOS NÖVEKEDÉS VOLT TAPASZTALHATÓ.

A vizs­gált 21 város­ban 610 gyil­kos­ság­gal tör­tént több, mint egy évvel koráb­ban. Emel­lett a súlyos tes­ti sér­té­sek szá­ma 15 szá­za­lék­kal ugrott meg ősszel, nyá­ron pedig 13 szá­za­lék­kal, míg a fegy­ve­res bűn­cse­lek­mé­nyek szá­ma 15 és 16 százalékkal.

A rend­őrö­ket her­ge­li egy BLM-tün­te­tő­FOR­RÁS: GETTY IMAGES/2020 DAVID MCNEW/DAVID MCNEW

Lou­is­vil­le-ben az egy évvel koráb­bi­hoz képest 78 szá­za­lék­kal követ­tek el több gyil­kos­sá­got, szám sze­rint 78-ról 139-re nőtt a meg­ölt embe­rek szá­ma, ráadá­sul ezek az ada­tok csak októ­be­rig let­tek közöl­ve, vagy­is a való­ság­ban még ennél is több gyil­kos­ság­ról beszél­he­tünk. Mil­wa­u­kee-ban még tra­gi­ku­sabb volt a hely­zet, itt 98-ról 191-re emel­ke­dett a gyil­kos­sá­gok szá­ma, vagy­is majd­nem meg­dup­lá­zó­dott egy év alatt.

SZINTÉN RENDKÍVÜL ROSSZ ADATOKAT KÖZÖLT NEW YORK, AHOL 314-RŐL 437-RE, MÍG CHICAGÓBAN 481-RŐL 748-RA NŐTT AZ EMBERÖLÉSEK SZÁMA.

Az ult­ra­li­be­rá­lis lapok mind­ezt a koro­na­ví­rus­ra és a gaz­da­sá­gi nehéz­sé­gek­re fog­ják, azon­ban a rend­őr­ség­től meg­vont pénzt, és ezál­tal a leépí­té­se­ket, vala­mint a radi­ká­lis bal­ol­da­li tün­te­té­se­ket sen­ki nem emlí­ti, pedig váro­so­kat tar­tot­tak ret­te­gés­ben a BLM har­co­sai, akik egy pon­ton azt akar­ták elér­ni, hogy osz­las­sák fel a rend­őr­sé­get is, hogy sza­ba­don bűnöz­hes­se­nek és fosztogathassanak.

A rend­őr­sé­get ért bal­ol­da­li táma­dá­sok azon­ban hatá­so­sak vol­tak, hiszen New York város­ban egy­mil­li­árd dol­lárt vet­tek el a rend­fenn­tar­tó erők költ­ség­ve­té­sé­ből, Los Ange­les­ben pedig 150 mil­lió dol­lárt. Min­nea­po­lis­ban, ahol a BLM és a radi­ká­lis bal­ol­da­li ter­ror­szer­ve­zet, az Anti­fa által a leg­na­gyobb nyo­más került a rend­őr­ség­re, 80 szá­za­lék­kal csök­kent a köz­úti ellen­őr­zé­sek ará­nya 2019-hez képest, hiszen a rend­őr­sé­get mód­sze­re­sen megfélemlítették.

A 2020-as ame­ri­kai ese­mé­nyek meg­le­he­tő­sen egy­ér­tel­mű­en meg­mu­tat­ták, hogy a sza­bad­já­ra enge­dett káosz és bűnö­zés a meleg­ágya a továb­bi hason­ló ese­mé­nyek­nek és az ext­rém szin­tek­re emel­ke­dett van­da­liz­mus­nak és erőszaknak. 

For­rás: ori​go​.hu