Hírek Vélemények/Publicisztikák Doug­las Macg­re­gor bril­li­áns évér­té­ke­lő beszé­de! Ébredj vég­re Amerika!

Doug­las Macg­re­gor bril­li­áns évér­té­ke­lő beszé­de! Ébredj vég­re Amerika!

Meg­le­pő nyílt­ság­gal beszélt az adós­ság­ban, hábo­rús pszi­chó­zis­ban és a pénz­ki­bo­csá­tás jogát kéz­ben tar­tó hát­tér­ha­ta­lom szo­rí­tá­sá­ban ver­gő­dő Egye­sült Álla­mok­ról. A tel­jes beszé­det elol­va­hat­ják alább:

Doug­las MacG­re­gor ezre­des vide­ó­üze­ne­té­ben szólt az ame­ri­ka­i­ak­hoz és Joe Biden, illet­ve Donald Trump “Sta­te of The Union” beszé­de után meg­le­pő nyílt­ság­gal beszélt az adós­ság­ban, hábo­rús pszi­chó­zis­ban és a pénz­ki­bo­csá­tás jogát kéz­ben tar­tó hát­tér­ha­ta­lom szo­rí­tá­sá­ban ver­gő­dő Egye­sült Államokról…

https://odysee.com/$/embed/@V%C3%A9dettT%C3%A1rsadalomAlap%C3%ADtv%C3%A1ny:3/Douglas-Macgregor-brilli%C3%A1ns-%C3%A9v%C3%A9rt%C3%A9kel%C5%91-besz%C3%A9de:a?r=HBs8XJcPJxKFQhLpSndFJPHxAGcvzR5L

Arról a mocsár­ról, amit tény­leg ide­je len­ne lecsa­pol­ni, de még sen­ki­nek sem sikerült!

Ame­ri­ka­i­ak, Doug­las MacG­re­gor ezre­des vagyok, har­ci vete­rán és Trump elnök alatt a védel­mi minisz­ter koráb­bi főtanácsadója.

Mint orszá­gunk veze­tő­je, a mi válasz­tá­sunk, tisz­te­let­tel sze­ret­nék egy alter­na­tív véle­ményt ismer­tet­ni az Unió helyzetéről.

Az Alkot­mány, nem­ze­tünk vezér­fo­na­la azt a fel­ada­tot írja elő, hogy a kor­mány­nak elő kell moz­dí­ta­nia az álta­lá­nos jólé­tet és ez a fel­adat arra köte­le­zi Washing­tont, hogy biz­to­sít­sa az alap­ve­tő élet­szük­ség­le­te­ket, az ener­gi­át, az élel­met és a menedéket.

Saj­ná­la­tos módon a jelen­le­gi kor­mány­zat nem tel­je­sí­ti eze­ket a feladatokat.

A jelen­le­gi kor­mány­zat azt állít­ja, hogy a brut­tó hazai ter­mék fel­len­dü­lő­ben van, de ennek nagy része a kor­mány­za­ti kiadá­sok­ból és a fog­lal­koz­ta­tás­ból származik.

A kor­mány­zat része­se­dé­se a brut­tó hazai ter­mék­ből az Egye­sült Álla­mok­ban ma 42%, bele­ért­ve a szö­vet­sé­gi, álla­mi és helyi kiadásokat.

Ez a fel­há­bo­rí­tó arány hason­ló ahhoz, ami a Szov­jet­uni­ó­ban volt az 1980-as évek végén, az össze­om­lás előtt.

A gaz­da­ság­nak ebből a kor­mány­za­ti rész­ará­nyá­ból faka­dó fék­te­len inf­lá­ció meg­ne­he­zí­ti a csa­lá­dok szá­má­ra, hogy táp­lá­ló élel­mi­szert vásároljanak.

Egy tucat tojás, ame­lyet 2019-ben keve­sebb mint 1 dol­lá­rért lehe­tett meg­ven­ni, ma 2 – 4 dol­lár között mozog.

A ház­tar­tá­sok medi­án­jö­ve­del­me ugyan­eb­ben az idő­szak­ban több mint 100%-os áremel­ke­dés mel­lett mind­össze 9%-kal nőtt.

A 2%-ról keve­sebb mint három év alatt 7,5%-ra ugró magas jel­zá­log­hi­tel-kama­tok túl sok ame­ri­kai szá­má­ra elér­he­tet­len­né teszik a lakás­tu­laj­don­lás álmát.

A nem­zet­biz­ton­sá­gunk veszély­be került.

A bizony­ta­lan ellá­tá­si lán­cok miatt sok bolt pol­cai üre­sek. Erő­mű­ve­ink­ben és gyár­tó­üze­me­ink­ben hiá­nyoz­nak a kulcs­fon­tos­sá­gú pótalkatrészek.

A rosszul átgon­dolt bel­po­li­ti­ka mun­ka­he­lyek meg­szű­né­sé­hez és haj­lék­ta­lan­ság­hoz vezet.

Az elhi­bá­zott kül­föl­di kato­nai beavat­ko­zá­sok nem­csak erő­for­rá­sa­in­kat merí­tik ki, hanem veszé­lyez­te­tik nehe­zen kiví­vott ener­gia­füg­get­len­sé­gün­ket is, ami az ame­ri­ka­i­a­kat növek­vő üzem­anyag­árak­nak és kül­föl­di befo­lyás­nak teszi ki.

Ma a kor­mány­zat becs­lé­sek sze­rint 2,87 mil­lió embert foglalkoztat.

Ha a szö­vet­sé­gi vál­lal­ko­zó­kat is bele­szá­mít­juk, ez a szám 12 és 25 mil­lió közé emelkedik.

Mind­ezek az ese­mé­nyek a 34 bil­lió dol­lár­ra ugrott állam­adós­ság hát­te­ré­ben történnek.

Ami még rosszabb, jelen­leg nagy­já­ból három­ha­von­ta újabb tril­lió dol­lár­ral növel­jük az államadósságot.

Lehe­tet­len lecsa­pol­ni a mocsa­rat a nem egész­sé­ges pénz­zel és egy olyan kolosszá­lis adós­ság­gal, ame­lyet nem tudunk fenntartani.

Tra­gi­kus módon a washing­to­ni gyű­rű poli­ti­ku­sa­it az úgy­ne­ve­zett ado­má­nyo­zói osz­tály irányítja.

A kor­rup­ci­ó­nak ezt a for­má­ját a rák­ként bur­ján­zó köz­pon­ti bank­rend­szer teszi lehetővé.

A tőké­hez való kivált­sá­gos hoz­zá­fé­rés­sel ez az ural­ko­dó osz­tály vég­te­len hábo­rú­kat szer­vez, meg­gaz­da­gít­va saját magát és cim­bo­rá­it, miköz­ben kato­ná­in­kat, ten­ge­ré­sze­in­ket, légi­erőn­ket és ten­ge­rész­gya­lo­go­sa­in­kat olyan ide­gen orszá­gok­ba kül­di szol­gá­lat­ra, ame­lyek az Egye­sült Álla­mok szá­má­ra mar­gi­ná­lis stra­té­gi­ai érde­ke­ket képviselnek.

Eköz­ben a nyi­tott hatá­rok lehe­tő­vé teszik, hogy ille­gá­lis beván­dor­lók vagy mig­rán­sok mil­li­ói árad­ja­nak orszá­gunk­ba. Ez az ellen­őri­zet­len beáram­lás meg­ter­he­li erő­for­rá­sa­in­kat, eláraszt­ja közös­sé­ge­in­ket, és tönk­re­te­szi jólétünket.

A rend­őr­ség for­rá­sok­tól meg­fosz­tá­sá­ra és meg­bün­te­té­sé­re irá­nyu­ló meg­gon­do­lat­lan fel­hí­vá­sok meg­nyo­mo­rít­ják a bűnüldözést.

A rend­őrök alul­fi­nan­szí­ro­zot­tak, alul­sze­mély­ze­te­zet­tek, és kép­te­le­nek meg­vé­de­ni pol­gá­ra­in­kat, így váro­sa­ink nem biz­ton­sá­go­sak. Külö­nö­sen a nők, a gye­re­kek és az idő­sek szá­má­ra nem azok.

A nyi­tott hatá­rok nem választ­ha­tók el a bűnö­zés olyan rob­ba­nás­sze­rű növe­ke­dé­sé­től, ami­lyen­re még soha nem volt pél­da orszá­gunk tör­té­ne­té­ben.

Az ille­gá­lis kábí­tó­szer- vagy fen­ta­nil-túl­ada­go­lás­ban elhunyt ame­ri­ka­i­ak szá­ma éven­te meg­ha­lad­ja a 100 000-et, és ennek nagy részét a szé­les­re nyi­tott déli hatá­ron keresz­tül csempészik.

Az FBI bűn­ügyi sta­tisz­ti­kái sze­rint éven­te több mint 26 000 ember­ölés történik.

Ez való­szí­nű­leg alul­be­csült adat, mivel az elmúlt két évben a rend­őr­sé­gi szer­vek több mint 40%-a nem jelen­tett ada­to­kat, mert az FBI poli­ti­kai nyo­más­ra meg­vál­toz­tat­ta a rendszerét.

Az éven­te eltűnt gyer­me­kek szá­mát több mint 800 000-re becsü­lik, ami napon­ta több mint 2000 gyer­me­ket jelent.

Ezt a riasz­tó sta­tisz­ti­kát tovább ront­ja a gyer­me­ke­ink nyílt sze­xu­a­li­zá­lá­sa az álla­mi iskolákban.

Gyer­me­ke­ink a jövőnk. Véde­ni kell őket, nem pedig kihasználni.

Washing­ton az elmúlt 23 év során 14 bil­lió dol­lárt köl­tött külön­bö­ző közel-kele­ti hábo­rúk­ra az önpusz­tí­tó kato­nai beavat­ko­zá­sok sorozatában.

Nem­ré­gi­ben Washing­ton több száz­mil­li­árd dol­lárt köl­tött egy szük­ség­te­len hábo­rú­ra Orosz­or­szág­gal, ami­nek nem sok ered­mé­nye van, kivé­ve, hogy ame­ri­ka­i­ak mil­li­ói szá­má­ra emel­ked­tek az árak a szu­per­mar­ke­tek­ben és a benzinkutakon. 

Tril­li­ár­do­kat paza­rol­tak el a ter­ve­zett COVID-kataszt­ró­fa utó­ha­tá­sa­ként is.

A LAPTOP OSZTÁLY, A SZILÍCIUM-VÖLGY, A WALL STREET ÉS A NAGYVÁLLALATOK GAZDAGODTAK, MIKÖZBEN AZ AMERIKAI MUNKÁSOK, KISVÁLLALKOZÓK ÉS FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓK TÖNKREMENTEK.

TRILLIÓKAT PAZAROLTAK EL A MEGBÍZHATATLAN ZÖLD ENERGIÁRA, AZ AFRIKÁBAN BÁNYÁSZOTT ÉS KÍNÁBAN FELDOLGOZOTT ÉRMÉKRE, MIKÖZBEN AMERIKAI MUNKAHELYEKET PUSZTÍTOTTAK EL, ÉS FIGYELMEN KÍVÜL HAGYTÁK A HAZAI ERŐFORRÁSAINKAT. 

A lényeg az, hogy az unió álla­po­ta nem erős. Való­já­ban töré­keny és egy­re romlik.

Az előt­tünk álló kér­dés az, hogy mer­re megy Ame­ri­ka innen tovább?

Vegyük fon­to­ló­ra a követ­ke­ző intéz­ke­dé­se­ket, ame­lye­ket a lehe­tő leg­ha­ma­rabb meg kell tenni.

  1. Elő­ször is, meg kell véde­nünk hatá­ra­in­kat, repü­lő­te­re­in­ket és kikö­tő­in­ket.Az Egye­sült Álla­mok és az ame­ri­kai nép védel­me kell, hogy legyen a leg­főbb pri­o­ri­tá­sunk a nemzetvédelemben.
  2. Másod­szor, hacsak nem magát az Egye­sült Álla­mo­kat támad­ják meg, el kell kerül­nünk a szük­ség­te­len konf­lik­tu­so­kat. Az ott­ho­ni jólét meg­kö­ve­te­li a békét külföldön. 

Az USA nem­zet­biz­ton­sá­ga nem lehet kül­föl­di érde­kek vagy azok bel­föl­di ügy­nö­ke­i­nek túsza az Egye­sült Álla­mo­kon belül.

  1. Har­mad­szor, hely­re kell állí­ta­nunk a jog­ál­la­mi­sá­got az orszá­gon belül.

El kell távo­lí­ta­nunk azo­kat az akti­vis­ta bírá­kat, akik nem tart­ják tisz­te­let­ben az alkot­mányt, és akik erő­sza­kos bűnö­ző­ket és ille­gá­lis beván­dor­ló­kat enged­nek be az országunkba. 

Itt az ide­je, hogy felül­vizs­gál­juk az élet­hosszig tar­tó bírói kine­ve­zé­sek gyakorlatát.

  1. Negyed­szer, egy haté­kony ame­ri­kai kato­nai intéz­mény érde­me­ken ala­pu­ló kivá­lasz­tást és elő­lép­te­tést követel.

Alap­ve­tő reform­ra van szük­ség a rezsi­költ­sé­gek csök­ken­té­se és a har­ci erő maxi­ma­li­zá­lá­sa érdekében.

Ma 43 négy csil­la­gos tábor­nok jut 1,1 mil­lió kato­ná­ra, ten­ge­rész­re, ten­ge­rész­gya­lo­gos­ra és tengerészgyalogosra.

1943-ban, ami­kor 12 mil­lió ember szol­gált, csak hét négy csil­la­gunk volt.

Nem­ze­tünk biz­ton­sá­gá­nak meg­erő­sí­té­se és a jog­ál­la­mi­ság hely­re­ál­lí­tá­sa azon­ban csak az egyen­let egyik része.

Gaz­da­sá­gunk újjá­élesz­té­sé­re és az ame­ri­kai inno­vá­ció hasz­no­sí­tá­sá­ra is össz­pon­to­sí­ta­nunk kell, hogy jólé­tün­ket az elkö­vet­ke­ző gene­rá­ci­ók szá­má­ra is biztosítsuk.

A lehe­tő leg­ha­ma­rabb vissza kell állí­ta­nunk Ame­ri­ka ener­gia­füg­get­len­sé­gét, még­pe­dig a külön­bö­ző erő­for­rá­sok, köz­tük a föld­gáz fel­hasz­ná­lá­sá­val, a nuk­le­á­ris, nap- és szélerőműveket.

Újra kell élesz­te­nünk az ame­ri­kai mező­gaz­da­sá­got, és ösz­tö­nöz­nünk kell a csa­lá­di gaz­dál­ko­dó­kat és termelőket.

Tör­vé­nyen kívül kell helyez­nünk a kül­föl­di­e­ket és a kese­lyű­ka­pi­ta­lis­tá­kat, hogy ame­ri­kai ter­mő­föl­de­ket vásá­rol­ja­nak fel, biz­to­sít­va az élel­mi­sze­rek­hez való hoz­zá­fé­rést és nem­ze­ti függetlenségünket.

Vissza kell tele­pí­te­nünk a fej­lett fel­dol­go­zó­ipart az ame­ri­kai szív­be, maxi­ma­li­zál­va a 3D nyom­ta­tás, a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia és a robo­ti­ka használatát.

Ahhoz, hogy eze­ket a mun­ka­he­lye­ket a jövő­re néz­ve betölt­sük, a köz­ok­ta­tást a fog­lal­koz­ta­tás­hoz veze­tő úttá kell tennünk.

Az ame­ri­kai vál­la­la­tok­nak és magán­sze­mé­lyek­nek egy­sze­ri adó­men­tes­sé­get kell adni, hogy dol­lár­bil­li­ó­kat hoz­za­nak vissza az Egye­sült Államokba.

Gyor­san cse­le­ked­nünk kell a szö­vet­sé­gi kor­mány­za­ti ügy­nök­sé­gek lét­szá­má­nak csök­ken­té­se érdekében.

Elon Musk az X‑nél, a koráb­bi Twit­ter­nél a sze­mély­zet 70%-át meg­szün­tet­te, anél­kül, hogy a web­hely tel­je­sít­mé­nye rom­lott volna.

Mi is meg­te­het­jük ugyan­ezt a fel­duz­zadt bürokráciánkkal.

Ellen­őr­zés alá kell von­ni a Fede­ral Reser­ve Bankot

Nem tel­je­sí­tet­ték a fog­lal­koz­ta­tás maxi­ma­li­zá­lá­sá­ra és az ársta­bi­li­tás fenn­tar­tá­sá­ra vonat­ko­zó megbízatásukat.

Végül pedig a kiadá­sok csök­ken­té­se nem fog­ja meg­ál­lí­ta­ni a nem­ze­ti állam­adós­ság pusz­tí­tó hatá­sát. Át kell struk­tu­rál­nunk az adós­sá­got, hogy vissza­nyer­jük a ter­me­lé­keny­sé­get és a pénz­ügyi stabilitást.

Vég­ső soron vissza kell köve­tel­nünk a sza­bad és szu­ve­rén nép­ként való szü­le­té­si jogunkat.

Vissza kell állí­ta­nunk az ame­ri­kai álmot az eljö­ven­dő gene­rá­ci­ók számára.

Meg kell újí­ta­nunk az orszá­gunk­ba vetett hitünket.

Itt az ide­je a pálya­kor­rek­ci­ó­nak, höl­gye­im és ura­im, a vissza­té­rés­nek azok­hoz az elvek­hez, ame­lyek nem­ze­tün­ket a leg­sö­té­tebb órá­kon keresz­tül vezették.

Vissza kell tér­nünk a kép­vi­se­le­ti kor­mány­zás esz­mé­i­hez, ahol a válasz­tott tiszt­ség­vi­se­lők való­ban elszá­mol­tat­ha­tók az álta­luk szol­gált népnek.

Azok­nak a válasz­tott tiszt­vi­se­lők­nek és bürok­ra­ták­nak, akik a kül­föl­di érde­ke­ket az ame­ri­kai érde­kek elé helye­zik, men­ni­ük kell.

Nem­ze­tünk jövő­je attól függ, hogy egy­sé­ge­sen és elszán­tan állít­suk Ame­ri­kát első helyre.

Csak egy ilyen meg­újult elkö­te­le­zett­ség­gel tud­juk vissza­ál­lí­ta­ni egy olyan nem­zet ígé­re­tét, ahol min­den állam­pol­gár hoz­zá­fér meg­fi­zet­he­tő ener­gi­á­hoz, táp­lá­ló élel­mi­szer­hez és biz­ton­sá­gos menedékhez.

A glo­ba­lis­ta eli­tek önje­lölt ural­ko­dó osz­tá­lya nem gaz­da­god­hat az ame­ri­kai nép kárára.

Ame­ri­kai hon­fi­tár­sa­im, az előt­tünk álló út nehéz, de az ügyünk igazságos.

A mi ügyünk a jólét vissza­té­ré­se ott­hon, a tör­vény előt­ti egyen­lő­ség és a béke külföldön.

Men­jünk elő­re, egy­sé­ge­sen egy töké­le­te­sebb uni­ó­ra töre­ked­ve, ahol a sza­bad­ság áldá­sa­i­ban min­den­ki osztozik.

Isten áld­ja önö­ket és Isten áld­ja az Ame­ri­kai Egye­sült Államokat.

Csat­la­koz­zon moz­gal­munk­hoz a Our​Count​ryO​ur​Cho​i​ce​.com olda­lon, és legyen része­se a jövő­nek, hogy meg­ment­sük Amerikát.

Köszö­nöm.

For­rás: vdtab​log​.hu