Hírek Amerikai hirek Donald Trump­pal tár­gyalt Orbán Vik­tor Floridában

Donald Trump­pal tár­gyalt Orbán Vik­tor Floridában

Béke­te­rem­tők: Donald Trump­pal tár­gyalt Orbán 

Donald Trump­pal talál­ko­zott Flo­ri­dá­ban Orbán Vik­tor. A tár­gya­lá­sok első szá­mú témá­ja a béke. Erre utal a minisz­ter­el­nök Face­book-olda­lán köz­zé­tett kép is. Az Orbán Vik­tor vezet­te magyar dele­gá­ció helyi idő sze­rint dél­után öt óra­kor érke­zett a hely­szín­re, ahol egy órán keresz­tül tár­gyal­tak Donald Trump­pal és mun­ka­tár­sa­i­val. A meg­be­szé­lés után közös vacso­rá­val és kon­cert­tel foly­ta­tó­dott a prog­ram – mond­ta Hava­si Ber­ta­lan, a minisz­ter­el­nök saj­tó­fő­nö­ke az MTI-nek.

Talál­ko­zó Donald Trump elnök­kel. Make Ame­ri­ca gre­at aga­in, Mr. President!

– írta a közös­sé­gi olda­lán Orbán Vik­tor kormányfő. 

ORBÁN Balázs; SZIJJÁRTÓ Péter; ORBÁN Viktor; TRUMP, Donald
A Minisz­ter­el­nö­ki Saj­tó­iro­da által köz­re­adott képen Orbán Vik­tor kor­mányfõ és Donald Trump koráb­bi ame­ri­kai elnök, repub­li­ká­nus elnök­je­lölt tár­gya­lá­sa Trump flo­ri­dai rezi­den­ci­á­ján, Mar-a-Lagó­ban 2024. már­ci­us 8‑án. A minisz­ter­el­nök mel­lett Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter, Orbán Balázs, a minisz­ter­el­nök poli­ti­kai igaz­ga­tó­ja és Takács Sza­bolcs, Magyar­or­szág washing­to­ni nagy­kö­ve­te. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Nem elő­ször találkoztak

A magyar kor­mány­fő és Donald Trump nem elő­ször talál­ko­zott, Trump elnök­ként már 2019-ben fogad­ta Orbán Vik­tort a Fehér Ház­ban. A két poli­ti­kus 2022-ben is talál­ko­zott. Trump a mos­ta­ni elő­vá­lasz­tá­si kam­pány­ban is több­ször elis­me­rő­en nyi­lat­ko­zott Orbán Vik­tor­ról. A magyar kor­mány­fő pedig a béke garan­ci­á­já­nak nevez­te a volt ame­ri­kai elnököt.

Orbán Vik­tor csü­tör­tö­kön Washing­ton­ban Kevin Robert­sszel, a leg­hí­re­sebb ame­ri­kai kon­zer­va­tív kuta­tó­in­té­zet, a Her­i­tage Ala­pít­vány elnö­ké­vel foly­ta­tott panel­be­szél­ge­tést az Egye­sült Álla­mok és Magyar­or­szág kap­cso­la­ta­i­nak jövő­je cím­mel, a magyar stra­té­gi­ai gon­dol­ko­dás­ról a kiala­ku­ló glo­bá­lis biz­ton­sá­gi, gaz­da­sá­gi és tár­sa­dal­mi konf­lik­tu­sok korszakában.

Köl­csö­nös tisz­te­let, jó kapcsolat

Orbán Vik­tor és Donald Trump nem elő­ször talál­ko­zik, Trump elnök­ként már 2019-ben fogad­ta a magyar minisz­ter­el­nö­köt a Fehér Házban. 

Akkor Trump elis­me­rő­en nyi­lat­ko­zott Orbán Vik­tor­ral kap­cso­lat­ban, kiemel­ve a kor­mány erő­fe­szí­té­se­it a mig­rá­ci­ó­val szem­ben a biz­ton­ság érde­ké­ben, és a talál­ko­zó a ter­ve­zett­nél jóval hosszabb ide­ig tartott .

A két poli­ti­kus 2022 nya­rán talál­ko­zott leg­utóbb Trump bedmins­te­ri bir­to­kán, és Orbán Vik­tor akkor fel­szó­lalt az ame­ri­kai jobb­ol­dal leg­ne­ve­sebb sereg­szem­lé­jén, a CPAC-en is.

„Rend­kí­vül tiszteletreméltó”

A 2022-es talál­ko­zó óta Trump 2023 decem­be­ré­ben egy ren­dez­vé­nyen Orbánt  Vik­tort rend­kí­vül tisz­te­let­re mél­tó­nak nevez­te és kifej­tet­te azon véle­mé­nyét, hogy sze­rin­te  a magyar minisz­ter­el­nök nagy­sze­rű vezető.

Orbán Vik­tor a Tuc­ker Carl­son­nak adott inter­jú­ban arról is beszélt, hogy a jelen­le­gi hely­zet­ből az egyet­len kiút az, hogy­ha Donald Trump egy­ko­ri elnök vissza­tér a hata­lom­ba, és a koráb­bi­hoz hason­ló kül­po­li­ti­kát foly­tat. A gesz­tu­sok mögött azon­ban fel­sej­lik az, hogy a két veze­tő a leg­fon­to­sabb kér­dé­sek­ben – ilyen a woke, a gen­derideo­ló­gia, a mig­rá­ció, a határ­vé­de­lem, a béke - egyetért.

A mos­ta­ni talál­ko­zó­nak az is jelen­tő­sé­get és aktu­a­li­tást ad, hogy szer­dán kide­rült: a szu­per­ked­di elő­vá­lasz­tá­si ered­mé­nyek után, ahol tarolt Donald Trump, vissza­lé­pett egyet­len áll­va maradt repub­li­ká­nus rivá­li­sa, Nik­ki Haley.

Nem­rég az ame­ri­kai CPAC-en úgy fogal­ma­zott Trump:

Nagyon tisz­te­le­tem Orbán Vik­tort, az itte­ni­ek is nagyon tisz­te­lik. Egy szí­vós, okos ember.

A repub­li­ká­nus poli­ti­kus fel­idéz­te Orbán Vik­tor sza­va­it is, aki az évér­té­ke­lő­jén arról beszélt, 

Sze­ret­nénk, ha Donald Trump vissza­tér­ne az Egye­sült Álla­mok elnö­ki szé­ké­be, és békét csi­nál­na Euró­pa kele­ti felén.


Trump: Béke lesz a Földön

Még idén feb­ru­ár ele­jén Donald Trump a Truth Soci­al olda­lán a Breit­bart cik­két meg­oszt­va köszö­ne­tet mon­dott Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök­nek, ami­ért a magyar kor­mány­fő a fran­cia Le Point­nak adott inter­jú­ban arról beszélt, hogy Trump az egyet­len veze­tő az Egye­sült Álla­mo­kat és Euró­pát tekint­ve, aki elég erős ahhoz, hogy véget ves­sen az ukraj­nai háborúnak.

Köszön­jük Vik­tor, nem hagy­juk cser­ben a vilá­got. Béke lesz a föl­dön, akár­csak négy évvel ezelőtt!

– fogal­ma­zott közös­sé­gi olda­lán a volt ame­ri­kai elnök. 

For­rás: ori​go​.hu