Hírek Amerikai hirek Donald Trump sze­rint haza­áru­lást köve­tett el Mark Mil­ley vezér­ka­ri főnök

Donald Trump sze­rint haza­áru­lást köve­tett el Mark Mil­ley vezér­ka­ri főnök

Az ame­ri­kai vezér­ka­ri főnök újság­írók előtt meg­véd­te a kínai kato­nai part­ne­ré­vel foly­ta­tott koráb­bi tele­fon­be­szél­ge­té­se­it – jelen­tet­te a The Washing­ton Post.

Az ame­ri­kai bal­ol­da­li-libe­rá­lis napi­lap online cik­ke sze­rint a hét­vé­gé­re hiva­ta­li úton Euró­pá­ba láto­ga­tó Mark Mil­ley tábor­nok az AP hír­ügy­nök­ség vele uta­zó mun­ka­tár­sá­nak leszö­gez­te, hogy a Donald Trump koráb­bi ame­ri­kai elnök hiva­ta­li ide­jé­nek utol­só hónap­ja­i­ban a kínai Népi Fel­sza­ba­dí­tá­si Had­se­reg vezér­ka­ri főnö­ké­vel, Li Zuo-cseng­gel foly­ta­tott két tele­fon­be­szél­ge­té­se „tel­jes mér­ték­ben a kato­nai pozí­ci­ó­já­hoz kap­cso­ló­dó köte­les­sé­gi és fele­lős­sé­gi körön belül” voltak.

A leg­ma­ga­sabb ran­gú ame­ri­kai kato­nai veze­tő hang­sú­lyoz­ta, hogy az ilyen jel­le­gű tele­fon­hí­vá­sok „rutin­sze­rű­nek” szá­mí­ta­nak, ame­lyet elő­ze­te­sen egyez­tet­tek a Pen­ta­gon­nal és az ame­ri­kai kor­mány­zat érin­tett sze­rep­lő­i­vel, és „ebben az eset­ben azt a célt szol­gál­ták, hogy meg­nyug­tas­sák mind a szö­vet­sé­ge­se­ket, mind az ellen­fe­le­ket a stra­té­gi­ai sta­bi­li­tás fenn­tar­tá­sa érdekében”.

Mark Mil­ley azzal zár­ta le a beszél­ge­tést, hogy a kér­dés rész­le­te­sebb és mélyebb átte­kin­té­sé­re a szep­tem­ber 28‑i sze­ná­tu­si védel­mi bizott­sá­gi meg­hall­ga­tá­sa során lesz lehe­tő­ség, ami­kor eskü alatt kell vála­szol­nia a sze­ná­to­rok kér­dé­se­i­re. Meg­erő­sí­tet­te, hogy a tör­vény­ho­zók min­den kér­dé­sé­re és min­den rész­let­re kiter­je­dő­en vála­szol­ni fog.

Joe Biden ame­ri­kai elnök még szer­dán nyil­vá­no­san támo­ga­tá­sá­ról biz­to­sí­tot­ta Mil­ley tábor­no­kot azt köve­tő­en, hogy a The Washing­ton Post két újság­író­já­nak leg­újabb, ezen a héten meg­je­le­nő köny­ve azt állí­tot­ta, hogy Mil­ley tábor­nok 2020 októ­be­ré­ben és 2021 janu­ár­já­ban azért hív­ta fel kínai kato­nai part­ne­rét, hogy biz­to­sít­sa: az Egye­sült Álla­mok kor­mány­za­ta sta­bil, és Washing­ton nem fog hábo­rút indí­ta­ni Kína ellen vagy meg­tá­mad­ni Pekinget.

Miköz­ben a vezér­ka­ri főnö­kök a sora­ik­ban lévő poli­ti­kai ellen­sé­ge­ik ellen foly­tat­nak hábo­rút, Ame­ri­ka tény­le­ges ellen­sé­gei egy­re agresszí­veb­bek és bátrabbak.

Bob Wood­ward és Robert Cos­ta „Veszély” (Per­il) című, Donald Trump elnök­sé­gi ide­jét bemu­ta­tó köny­vé­nek elő­ze­te­sen nyil­vá­nos­ság­ra hozott rész­le­tei sze­rint Mil­ley tábor­nok biz­to­sí­tot­ta kínai part­ne­rét, hogy egy ame­ri­kai táma­dás ese­tén figyel­mez­tet­ni fog­ja a kínai vezér­ka­ri főnököt.

A szer­zők sze­rint Mil­ley tábor­nok több ame­ri­kai veze­tő kor­mány­za­ti tiszt­vi­se­lőt is fel­hí­vott tele­fo­non, hogy átte­kint­sék a nuk­le­á­ris fegy­ve­rek indí­tá­sá­nak hiva­ta­los kato­nai pro­to­koll­ját, és leszö­gez­te, hogy bár az ame­ri­kai elnök önál­ló­an adhat uta­sí­tást az ilyen fegy­ve­rek hasz­ná­la­tá­ra, az elnö­ki uta­sí­tás kiadá­sá­nak folya­ma­tá­ban Mil­ley tábor­nok­nak is részt kell vennie.

Wood­ward és Cos­ta tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint a kötet 200, ame­ri­kai kor­mány­za­ti for­rás­sal készült inter­jún alapszik.

Donald Trump koráb­bi repub­li­ká­nus ame­ri­kai elnök a most nyil­vá­nos­ság­ra került infor­má­ci­ók után köz­le­ményt adott ki, amely­ben kije­len­tet­te: ha iga­zak a hírek a kínai tiszt­ség­vi­se­lők­kel tör­tént egyez­te­té­sek­ről, akkor Mil­leyt haza­áru­lás miatt fele­lős­ség­re kell von­ni. Több repub­li­ká­nus poli­ti­kus Mil­ley lemon­dá­sát köve­tel­te. Mar­co Rubio, flo­ri­dai repub­li­ká­nus sze­ná­tor leve­let is írt Joe Biden­nek, kiemel­ve, hogy Mil­ley „aktí­van azon dol­go­zott, hogy alá­ás­sa az Egye­sült Álla­mok had­ere­jé­nek hiva­tal­ban lévő főparancsnokát”.

For­rás: neo​kohn​.hu