Hírek Amerikai hirek Donald Trump szá­mít a csen­des több­ség­re novemberben

Donald Trump szá­mít a csen­des több­ség­re novemberben

A novem­ber 3‑i elnök­vá­lasz­tá­son „a csen­des több­ség” hal­lat­ni fog­ja hang­ját – írta vasár­na­pi Twit­ter-bejegy­zé­se­i­nek egyi­ké­ben Donald Trump ame­ri­kai elnök. 

A mikrob­log­ban az elnök úgy fogal­ma­zott: „a Trump-kam­pány lel­ke­se­dé­se sokak sze­rint nagyobb, mint bár­mely kam­pá­nyé nagy­sze­rű orszá­gunk tör­té­ne­té­ben. Nagyobb, mint 2016-ban volt”. Hoz­zá­fűz­te, hogy kihí­vó­ja, Joe Biden, a demok­ra­ták vár­ha­tó elnök­je­lölt­je nem mond­hat magá­é­nak ekko­ra lel­ke­se­dést. „A csen­des több­ség novem­ber 3‑án beszél­ni fog” – írta Trump és leszö­gez­te, hogy a sze­rin­te hamis köz­vé­le­mény-kuta­tá­sok és hamis hírek „nem fog­ják meg­men­te­ni a radi­ká­lis baloldalt”.

A héten és vasár­nap is nyil­vá­nos­ság­ra hozott köz­vé­le­mény-kuta­tá­sok sze­rint Joe Biden jelen­tős előnnyel vezet Donald Trump előtt a kulcs­fon­tos­sá­gú­nak szá­mí­tó úgy­ne­ve­zett „csa­ta­tér” álla­mok­ban, vagy­is azok­ban a tag­ál­la­mok­ban, ahol nem hagyo­má­nyo­san repub­li­ká­nu­sok­ra vagy demok­ra­ták­ra sza­vaz­nak, hanem több­nyi­re az aktu­á­lis hely­zet­nek meg­fe­le­lő­en inga­do­zik a válasz­tói aka­rat. Ilyen értel­mű fel­mé­rést közölt a héten a repub­li­ká­nu­sok­hoz közel­ál­ló Fox tele­ví­zió is.

Az AP ame­ri­kai hír­ügy­nök­ség és a mary­lan­di NORC köz­vé­le­mény-kuta­tó köz­pont vasár­nap közölt fel­mé­ré­se sze­rint tíz ame­ri­kai közül nyolc úgy véli, hogy az ország rossz irány­ba tart. Viszony­lag ala­csony az elnök jár­vány­ke­ze­lé­si gya­kor­la­tá­nak támo­ga­tott­sá­ga is: a meg­kér­de­zet­tek 32 szá­za­lé­ka gon­dol­ja azt, hogy Trump sike­res e téren. Hason­ló­kép­pen csök­kent az elnök gaz­da­ság­po­li­ti­ká­já­nak elis­mert­sé­ge is: janu­ár­ban még a meg­kér­de­zet­tek 67 szá­za­lé­ka nyi­lat­ko­zott elé­ge­det­ten, mos­tan­ra ez az arány 38 szá­za­lék­ra apadt.

Az AP vasár­nap idéz­te Kate Beding­fiel­det, a Biden-kam­pány helyet­tes kam­pány­me­ne­dzse­rét, aki úgy véle­ke­dett: „az embe­rek bele­fá­rad­tak ebbe a meg­osz­tott és nem műkö­dő kor­mány­ba, amely kép­te­len elvé­gez­ni a dolgát”.

Vasár­nap­tól szá­mít­va pon­to­san száz nap van még az elnök­vá­lasz­tá­sig és Donald Trump­nak ennyi ide­je van, hogy meg­for­dít­sa a hely­ze­tet – írta vasár­nap a The Hill című lap, amely kife­je­zet­ten a washing­to­ni poli­ti­ká­val fog­lal­ko­zik. Elem­zé­se sze­rint Donald Trump és a Repub­li­ká­nus Párt kataszt­ro­fá­lis hely­zet­tel néz szem­be a novem­ber 3‑i válasz­tá­so­kon, ha nem vál­toz­tat gyor­san a jelen­le­gi hely­ze­ten. Veszély­be kerül­het a repub­li­ká­nu­sok sze­ná­tu­si több­sé­ge is.

„Jelen­leg a hely­zet rend­kí­vül prob­le­ma­ti­kus a repub­li­ká­nu­sok szá­má­ra és van rá esély, hogy a demok­ra­ták ural­ják majd a Fehér Házat, a kép­vi­se­lő­há­zat és a sze­ná­tust is” – idéz­te a Repub­li­ká­nus Orszá­gos Bizott­ság (RNC, a párt veze­tő szer­ve) egy­ko­ri elnö­két, Micha­el Steele‑t a The Hill.

A The Hill meg­ál­la­pí­tot­ta: a demok­ra­ták érzik, hogy a poli­ti­kai pil­la­nat nekik ked­vez, ám aggód­nak a poli­ti­kai hely­zet vál­to­zé­kony­sá­ga miatt, kivált mert – mint a lap fogal­ma­zott – „még min­dig kísér­ti őket Hil­lary Clin­ton­nak, a demok­ra­ták 2016-os elnök­je­lölt­jé­nek sok­ko­ló veresége”.

For­rás: Demokrata