Hírek Amerikai hirek Donald Trump ren­de­let­ben til­tott be egyes érzé­ke­nyí­tő tanfolyamokat

Donald Trump ren­de­let­ben til­tott be egyes érzé­ke­nyí­tő tanfolyamokat

Donald Trump ame­ri­kai elnök ked­den este ren­de­le­tet írt alá, amellyel kiter­jesz­tet­te egyes érzé­ke­nyí­tő tan­fo­lya­mok tilal­mát. A tila­lom a had­se­reg­re, a kor­mánnyal szer­ző­dé­ses viszony­ban álló vál­lal­ko­zá­sok­ra és sze­mé­lyek­re, vala­mint a kor­mány­zat anya­gi támo­ga­tá­sát élve­ző szer­ve­ze­tek­re és sze­mé­lyek­re is érvényes.

Szep­tem­ber 4‑én a Fehér Ház költ­ség­ve­té­si hiva­ta­la már fel­jegy­zést készí­tett ebben a témá­ban, és kiad­ta az uta­sí­tást, misze­rint a kor­mány­hi­va­ta­lok és kor­mány­za­ti ügy­nök­sé­gek töb­bé nem hasz­nál­hat­nak fel adó­fi­ze­tői dol­lá­ro­kat olyan „Ame­ri­ka-elle­nes pro­pa­gan­dát nép­sze­rű­sí­tő tan­fo­lya­mok­ra, ahol vitat­ha­tó faji elmé­le­tek­ről, a fehé­rek vélel­me­zett kivált­sá­ga­i­ról tar­ta­nak elő­adá­so­kat”, vagy „azt oktat­ják, hogy az Egye­sült Álla­mok önma­gá­ban is rasszis­ta vagy ördö­gi” ország. Donald Trump ezt az uta­sí­tást bőví­tet­te ki a kedd esti rendelettel.

Meg­osz­tó és kártékony

E tan­fo­lya­mok jóré­szén egyéb­ként a sok­szí­nű­ség­re hivat­koz­va első­sor­ban azzal fog­lal­koz­tak, hogy a fehér­bő­rű ame­ri­ka­i­ak­nak bűn­tu­da­tot kel­le­ne érez­ni­ük az afro­a­me­ri­ka­i­ak ellen vala­ha elkö­ve­tett bűnö­kért, a faji meg­kü­lön­böz­te­té­sért. Szep­tem­ber ele­jén a Breit­bart News című jobb­ol­da­li lap közöl­te első­ként az infor­má­ci­ót, misze­rint ilyen jel­le­gű okta­tás folyik több kor­mány­hi­va­tal­ban, kül­sős szak­ér­tők­nek adott meg­bí­zá­sok­kal. A Fehér Ház akkor azon­nal meg­osz­tó és kár­té­kony tevé­keny­ség­nek minő­sí­tet­te e kur­zu­so­kat, ame­lyek – állás­pont­ja sze­rint – faji elő­íté­le­te­te­ket is táplálnak.

Az alap­ér­té­kek ellen

Rus­sell Vought, a költ­ség­ve­té­si hiva­tal elnö­ke ekkor til­tot­ta be e kur­zu­sok finan­szí­ro­zá­sát. A ked­den este kiadott elnö­ki ren­de­let eluta­sít­ja eze­ket a „meg­osz­tó elmé­le­te­ket”, köz­tük pél­dá­ul az is, amely azt pró­bál­ja taní­ta­ni, hogy az Egye­sült Álla­mok „alap­ve­tő­en rasszis­ta vagy sze­xis­ta”, vagy hogy „bár­ki egyé­ni­leg „fele­lős­sé­get visel­ne a vele azo­nos nem­hez vagy nép­cso­port­hoz tar­to­zók által a múlt­ban elkö­ve­tett cse­le­ke­de­te­kért”. A Fehér Ház köz­le­mé­nye hang­sú­lyoz­ta: „ez a kár­té­kony ideo­ló­gia óri­á­si meg­osz­tott­sá­got okoz, és az embe­ri ter­mé­szet­nek, tör­té­nel­münk­nek, alap­ér­té­ke­ink­nek és nem­ze­tünk világ­ban ját­szott egye­di sze­re­pé­nek hamis beál­lí­tá­sá­ban gyö­ke­re­dzik”. Leszö­gez­te azt is: kuta­tá­sok bizo­nyít­ják, hogy a bűn­tu­dat­ra össz­pon­to­sí­tó tré­nin­gek csak meg­erő­sí­tik a tor­zí­tá­so­kat, és csök­ken­tik a kisebb­sé­gek lehetőségeit”.

Büsz­ké­nek kell lenni

Az elnö­ki ren­de­let értel­mé­ben az ame­ri­kai had­se­reg köte­lé­ké­ben sehol, sen­ki nem von­ha­tó fele­lős­ség­re azért, ha vissza­uta­sít­ja e néze­tek támo­ga­tá­sát. „Az ame­ri­ka­i­a­kat arra kell taní­ta­ni, hogy büsz­kék legye­nek ebben a mi nagy­sze­rű orszá­gunk­ban, és ha te ezt nem így gon­do­lod, akkor neked itt sem­mi­nek nincs értel­me” – írta Trump a ren­de­let kiadá­sa után a Twitteren.

For­rás: Ori­go / MTI