Hírek Amerikai hirek Donald Trump nagy vissza­té­ré­sét tervezi

Donald Trump nagy vissza­té­ré­sét tervezi

A VOLT AMERIKAI ELNÖK A KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSOK ALAPJÁN NEM IS INDULNA ROSSZ ESÉLYEKKEL

Eddig egyet­len pél­da akadt rá az Egye­sült Álla­mok tör­té­ne­té­ben, hogy egy elnök nem két egy­mást köve­tő cik­lust töl­tött ki. Ahhoz is több mint száz évet kell vissza­utaz­nunk az idő­ben: Gro­ver Cleve­land előbb 1885 – 1889-ig 22. elnök­ként vezet­te az orszá­got, majd szű­ken vere­sé­get szen­ve­dett repub­li­ká­nus kihí­vó­já­tól, Ben­ja­min Har­ri­son­tól. Négy év kény­szer­pi­he­nő után aztán ismét meg­mé­ret­te magát, és újráz­ni tudott, a 24. elnök­ként 1893 – 1897-ig töl­töt­te be hivatalát.

 Donald Trump nagy visszatérését tervezi
Fotó: Reu­ters

Min­den jel arra mutat, hogy ugyan­er­re a bra­vúr­ra készül Donald Trump is. 

Az elő­ző ame­ri­kai elnök még nem mon­dott sem­mi biz­to­sat arról, hogy indul‑e 2024-ben, és alig­ha­nem még jó ide­ig – való­szí­nű­leg leg­alább a 2022-es úgy­ne­ve­zett fél­idős válasz­tá­so­kig – vár­ni is kell a nagy beje­len­tés­re. Még­is, fel­tű­nő­en sza­po­rod­nak azok a „vélet­le­nül” elej­tett fél­mon­da­tok, uta­lá­sok és elem­zé­sek, ame­lyek sze­rint a repub­li­ká­nus poli­ti­kus ismét ring­be száll. Sőt, mint­ha már most kam­pány­üzem­mód­ba kap­csolt vol­na. Egy­re gyak­rab­ban nyi­lat­ko­zik a médi­á­ban, ren­dez­vé­nye­ken szó­lal fel, aktí­van bele­fo­lyik a fél­idős válasz­tá­sok kam­pá­nyá­ba, rek­lá­mok­kal nép­sze­rű­sí­ti magát, min­den fóru­mon támad­ja rivá­li­sa­it, és vissza­tér­ne a közös­sé­gi médi­á­ba, ahon­nét kitiltották.

Mint tudod, még korai erről beszél­ni. De úgy vélem, hogy az embe­rek nagyon, nagyon bol­do­gok lesz­nek, ami­kor teszek egy bizo­nyos bejelentést

– fogal­ma­zott egy indu­lá­sát fir­ta­tó kér­dés­re már egy nyá­ri inter­jú­ban is sokat sej­te­tő­en, a kam­pány finan­szí­ro­zá­sá­val magya­ráz­va a kés­le­ke­dést. Múlt héten ugyan­csak egy­ér­tel­mű uta­lást tett, ami­kor arról beszélt, leg­fel­jebb „egy rossz hír az orvos­tól” tán­to­rít­hat­ná el attól, hogy ismét meg­mé­res­se magát. 

Nekem sem mond­ta ki a mági­kus sza­va­kat, de ha beszélsz vele pár per­cet, elég egy­ér­tel­mű­vé válik, hogy indul­ni fog. Én úgy becsü­löm, 99 – 100 szá­za­lék közöt­ti eséllyel

– erő­sí­tet­te meg a plety­ká­kat Jason Mil­ler, Donald Trump egyik koráb­bi veze­tő tanács­adó­ja is.

Kér­dés per­sze, hogy milyen esé­lye len­ne? Elő­ször is a Repub­li­ká­nus Párt elő­vá­lasz­tá­sát kel­le­ne meg­nyer­nie, ahol azon­ban egy­elő­re nem tűnt fel érde­mi kihí­vó­ja. Egyes fel­mé­ré­sek sze­rint ugyan Ron DeS­an­tis flo­ri­dai kor­mány­zó dina­mi­ku­san zár­kó­zik fel, – még olyan köz­vé­le­mény-kuta­tás is akad, amely sze­rint beér­te – de a leg­több mérés alap­ján még így is tete­mes hátránya.

 Ha szem­be­néz­nék vele, elver­ném, aho­gyan elver­nék min­den­ki mást is 

– nyi­lat­koz­ta maga­biz­to­san Donald Trump a Yahoo News Finance éppen teg­nap meg­je­le­nő inter­jú­já­ban, arra a kér­dés­re, hogy milyen esé­lyek­kel indul­na a repub­li­ká­nu­sok másik nép­sze­rű aspi­rán­sa ellen. Egyéb­ként az is erő­sen kér­dé­ses, hogy DeS­an­tis egy­ál­ta­lán kacérkodik‑e a gon­do­lat­tal, ő egy­elő­re fél­re­sö­pör­te az erre vonat­ko­zó ötle­te­ket. Ráadá­sul a poli­ti­kus­nak előbb jövő­re a flo­ri­dai kor­mány­zói szé­ket kell meg­vé­de­nie, ha egy­ál­ta­lán kép­ben akar marad­ni. A „futot­tak még” kate­gó­ri­á­ban van még pél­dá­ul Mike Pen­ce koráb­bi alel­nök, Nik­ki Haley volt ENSZ-nagy­kö­vet, Ted Cruz texa­si sze­ná­tor, de az ő támo­ga­tott­sá­guk mind tíz szá­za­lék alatti.

Az jelen állás sze­rint tehát alig­ha kér­dé­ses, hogy ismét Donald Trump – Joe Biden csa­ta vár­ha­tó 2024-ben. 

Ugyan a demok­ra­ta elnök még egy éve sincs hiva­tal­ban, de a koro­na­ví­rus-jár­vány keze­lé­se, a kudar­cos afga­nisz­tá­ni kivo­nu­lás, a déli hatá­ron kiala­kult mig­rá­ci­ós krí­zis miatt nép­sze­rű­sé­ge már­is bezu­hant, támo­ga­tott­sá­ga ötven szá­za­lék alat­ti, ráadá­sul még a demok­ra­ták köre­i­ben is csa­ló­dott­ság érez­he­tő. Beszé­des pél­dá­ul a Pew Rese­arch Cen­ter múlt heti kuta­tá­sa, amely sze­rint a vete­rá­nok 76 szá­za­lé­ka, a demok­ra­ta vete­rá­nok 51 szá­za­lé­ka sze­rint Joe Biden rossz mun­kát vég­zett az afga­nisz­tá­ni kivo­nu­lás során. Egy másik fris­sen meg­je­lent köz­vé­le­mény-kuta­tás sze­rint, ha most meg­is­mé­tel­nék a tava­lyi elnök­vá­lasz­tást, már szű­ken Donald Trump kere­ked­ne felül. – Azok a sza­va­zók, akik nem ked­vel­ték Donald Trum­pot, most össze­ha­son­lít­ják Joe Biden­nel, és ráéb­red­nek, hogy nem is volt olyan rossz! – magya­ráz­ta a jelen­sé­get Dick Mor­ris kon­zer­va­tív poli­ti­kai elemző. 

Három évvel az elnök­vá­lasz­tás előtt ugyan­ak­kor ezek­re a szá­mok­ra még nagyon korai len­ne bár­mit is épí­te­ni. Az elnök „sze­ren­csé­je”, hogy a hibá­kat még man­dá­tu­ma ele­jén követ­te el. Az idő most neki dol­goz­hat, a csor­bát még kikö­szö­rül­he­ti, vagy leg­alább­is feled­tet­he­ti 2024-ig.

For­rás: Magyar Nemzet