Hírek Amerikai hirek Donald Trump meg­hí­vá­sá­ra Washing­ton­ba uta­zik ked­den Szij­jár­tó Péter

Donald Trump meg­hí­vá­sá­ra Washing­ton­ba uta­zik ked­den Szij­jár­tó Péter

Donald Trump ame­ri­kai elnök meg­hí­vá­sá­ra, egye­dü­li euró­pai uni­ós minisz­ter­ként Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter is részt vesz az Izra­el és az Egye­sült Arab Emi­rá­tu­sok, vala­mint Bah­re­in közöt­ti béke­meg­ál­la­po­dás alá­írá­si cere­mó­ni­á­ján ked­den a Fehér Ház­ban. Az ese­mény alkal­má­val két­ol­da­lú tár­gya­lá­so­kat is foly­tat Washingtonban.

A kül­ügy­mi­nisz­ter több két­ol­da­lú tár­gya­lást is foly­tat majd Washing­ton­ban, töb­bek között Jared Kush­ner elnö­ki főta­nács­adó­val, aki jelen­tős sze­re­pet vál­lalt a béke­terv kidol­go­zá­sá­ban – tudat­ta Paczo­lay Máté, a Kül­gaz­da­sá­gi és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um saj­tó­fő­nö­ke vasárnap.

Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter­FOR­RÁS: MTI/MÁTHÉ ZOLTÁN

Szij­jár­tó Péter szom­ba­ton Face­book-olda­lán azt hangsúlyozta:Magyarország tovább­ra is támo­gat­ja a közel-kele­ti béké­ért tett erő­fe­szí­té­se­ket és tovább­ra is kiáll a nem­zet­kö­zi szer­ve­ze­tek­ben a tér­ség orszá­ga­i­nak kor­rekt meg­íté­lé­se mellett.

Bejegy­zé­sé­ben azt írta: ami­óta a Fehér Ház elké­szí­tet­te a tér­ség sta­bi­li­zá­lá­sá­ra vonat­ko­zó menet­ren­det, ez már a máso­dik fej­le­mény, ami azt iga­zol­ja, hogy az eddi­gi béke­ter­vek közü­lEZ A LEGJOBB ÉS EZ KECSEGTET A LEGTÖBB ESÉLLYEL ARRA, HOGY VÉGRE BÉKE LEGYEN A KÖZEL-KELETEN.

Donald Trump ame­ri­kai elnök augusz­tus 13-án jelen­tet­te be, hogy az Egye­sült Álla­mok köz­ve­tí­té­sé­vel béke­meg­ál­la­po­dást kötött Izra­el és az Egye­sült Arab Emír­sé­gek. Ezzel Jor­dá­nia és Egyip­tom utá­nAZ EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK A HARMADIK ARAB ÁLLAM, AMELY DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOT LÉTESÍT IZRAELLEL.

Szep­tem­ber 11-én szin­tén Donald Trump jelen­tet­te be azt is, hogy – ugyan­csak az Egye­sült Álla­mok köz­ve­tí­té­sé­vel – az Egye­sült Arab Emír­sé­gek pél­dá­ját követ­ve Bah­re­in is meg­ál­la­po­dott Izra­el­lel a kap­cso­la­ta­ik normalizálásáról.

For­rés: Ori­go / MTI