Hírek Amerikai hirek Donald Trump már össz­nem­ze­ti szin­ten is vezet

Donald Trump már össz­nem­ze­ti szin­ten is vezet

Egy augusz­tus 29-én köz­zé­tett friss köz­vé­le­mény-kuta­tás sze­rint a múlt héten jelen­tős mér­ték­ben nőtt Trump elfo­ga­dott­sá­ga, és elnök­je­lölt­ként már ország­szer­te átvet­te a veze­tést ellen­fe­le, a demok­ra­ta Joe Biden előtt. A fel­mé­rés azt mutat­ja, hogy a jelen­le­gi elnök össz­nem­ze­ti szin­ten három szá­za­lék­pont­tal, 48 szá­za­lék­ra növel­te elő­nyét a 45 szá­za­lé­kon álló Biden­nel szem­ben, viszont hét szá­za­lék­pont­tal vezet az olyan kulcs­ál­la­mok­ban, mint Flo­ri­da, Iowa, Michi­gan, Min­ne­so­ta, Penn­syl­va­nia és Wis­con­sin. A fel­mé­ré­sek­ből az is kide­rül, hogy az elnök jelen­tő­sen erő­sí­te­ni tudott a feke­te és spany­ol­aj­kú lakos­ság körében.

Tovább erő­sít­he­ti a repub­li­ká­nus elnö­köt, hogy nem csi­tul­nak az erő­sza­kos tün­te­té­sek. Több mint egy nap­pal azután, hogy az Ore­gon állam­be­li Port­land­ben szom­ba­ton agyon­lőt­ték a Donald Trump ame­ri­kai elnö­köt támo­ga­tó autós­me­net egyik részt­ve­vő­jét, még min­dig nem­igen lehet tud­ni, mi is tör­tént való­já­ban. Egy­elő­re annyi biz­tos, hogy a Trump-szim­pa­ti­zán­sok össze­csap­tak a szél­ső­bal­ol­da­li Black Lives Mat­ter (Feke­te éle­tek szá­mí­ta­nak, BLM) moz­ga­lom rend­őr­sé­get szo­ron­ga­tó akti­vis­tá­i­val, lövés dör­dült, ami­nek követ­kez­té­ben egy mell­ka­son talált fér­fi meg­halt, aki a Haza­fi­as Imád­ság nevű szél­ső­jobb­ol­da­li cso­port jel­vé­nyé­vel ellá­tott kala­pot viselt. Hír­for­rá­sok sze­rint a szer­ve­zet már koráb­ban is több­ször össze­csa­pott a BLM-tüntetőkkel.

A helyi rend­őr­ség nem adott több infor­má­ci­ót az áldo­zat­ról. Az elkö­ve­tő kilé­té­ről sem volt elkép­ze­lé­se a ható­ság­nak, így arra kér­tek min­den­kit, aki eset­leg tanú­ja volt az ese­mény­nek, illet­ve vide­ó­fel­vé­telt is készí­tett, hala­dék­ta­la­nul lép­jen kap­cso­lat­ba a rend­őr­ség­gel. A CNN ame­ri­kai hír­te­le­ví­zió sze­rint Chuck Lovell rend­őr­fő­nök vasár­nap mind­azon­ál­tal arra figyel­mez­te­tett, hogy sen­ki ne von­jon le elha­mar­ko­dott követ­kez­te­té­se­ket a lövöl­dö­zés okáról.

A lövöl­dö­zést egyéb­ként vasár­nap dél­után Donald Trump és Ted Whe­eler port­lan­di pol­gár­mes­ter éles szó­csa­tá­ja követ­te a Twit­te­ren és egy sajtókonferencián.

– Ted Whe­eler, ez a fél­nó­tás, tesze­to­sza demok­ra­ta pol­gár­mes­ter, aki eddi­gi hiva­ta­li ide­je alatt szá­mos gyil­kos­sá­got és rom­bo­lást nézett végig váro­sá­ban, azt gon­dol­ja, hogy ez a tör­vény­te­len álla­pot az idők vége­ze­té­ig fog tar­ta­ni. Óri­á­si téve­dés! De Port­land­ben sosem fog vissza­áll­ni a rend egy osto­ba polgármesterrel

– fakadt ki az ame­ri­kai elnök.

Port­land, 2020. augusz­tus 30.
Mentõ­or­vo­sok ellát­nak egy fér­fit, akit meglõt­tek az Ore­gon állam­be­li Port­land­ben 2020. augusz­tus 29-én, miköz­ben Trump-pár­ti demonst­rá­lók több száz jármû­vel kon­voj­ban vonul­tak át a váro­son, és keve­red­tek összetû­zés­be bal­ol­da­li ellen­tün­tetõ cso­por­tok­kal. A fér­fi késõbb éle­tét veszí­tet­te. A rendõr­ség nem erõ­sí­tet­te meg, hogy a gyil­kos­ság köz­vet­le­nül össze­füg­gés­be hoz­ha­tó len­ne a demonstrációkkal.

A Reu­ters brit hír­ügy­nök­ség sze­rint egy­ide­jű­leg a port­lan­di rend­őr­ség betil­tott min­den­fé­le gyü­le­ke­zést a város ink­ri­mi­nált észak­ke­le­ti részén, s kilá­tás­ba helyez­te, hogy a tilal­mat meg­sze­gők­kel szem­ben szi­go­rú­an fog fel­lép­ni: tömeg­osz­la­tást, könny­gázt és őri­zet­be véte­le­ket foga­na­to­sí­ta­nak. Az ore­go­ni kor­mány­zó kije­len­tet­te, hogy kész az álla­mi rend­őr­ség rend­fenn­tar­tó egy­sé­ge­it Port­land­be kül­de­ni a hely­zet kon­szo­li­dá­lá­sa érdekében.

For­rás: Magyar Nemzet