Hírek Amerikai hirek Donald Trump Magyar­or­szág­ra jöhet a válasz­tá­sok előtt

Donald Trump Magyar­or­szág­ra jöhet a válasz­tá­sok előtt

A Vár­kert bazár­ban egy ame­ri­kai repub­li­ká­nus ese­mény adna alkal­mat erre.

Válasz­tá­si vere­sé­ge óta nem járt hiva­ta­los kül­föl­di úton Donald Trump volt ame­ri­kai elnök, a The Guar­di­an infor­má­ci­ói sze­rint viszont első útja Buda­pest­re vezet­het; már­ci­us 25 – 26-án, egy hét­tel a válasz­tá­sok előtt egy buda­pes­ti kon­fe­ren­cia – Con­ser­va­tive Poli­ti­cal Acti­on Con­fe­ren­ce (CPAC) – ven­dé­ge len­ne – mint az Info­start meg­ír­ta, ezen Orbán Vik­tor biz­to­san fel­szó­lal majd.

A lap azt is hoz­zá­te­szi, Donald Trump még nem rea­gált a megkeresésre.

For­rás: info​start​.hu