Hírek Amerikai hirek Donald Trump kirúg­ta a válasz­tá­so­kat „a leg­biz­ton­sá­go­sabb­nak” neve­ző igazgatót

Donald Trump kirúg­ta a válasz­tá­so­kat „a leg­biz­ton­sá­go­sabb­nak” neve­ző igazgatót

Donald Trump ame­ri­kai elnök a Twit­te­ren jelen­tet­te be, hogy azon­na­li hatállyal elbo­csá­tot­ta Chri­stop­her Kreb­set, a bel­biz­ton­sá­gi tár­ca válasz­tá­sok biz­ton­sá­gá­ért fele­lős inf­ra­struk­tu­rá­lis és kiber­biz­ton­sá­gi ügy­nök­sé­gé­nek (CISA) igaz­ga­tó­ját.

Donald Trump amerikai elnök a koronavírus-járvány elleni kormányzati programról szóló sajtóértekezleten a washingtoni Fehér Ház déli kertjében 2020. november 13-án.

Krebs több­ször is meg­pró­bált gátat vet­ni az elnök és kör­nye­ze­te válasz­tá­si csa­lá­sok­ról han­goz­ta­tott állás­fog­la­lá­sa­i­nak. Az álta­la veze­tett ügy­nök­ség adta ki a múlt héten azt a nyi­lat­ko­za­tot, amely sze­rint a 2020-as válasz­tás „a leg­biz­ton­sá­go­sabb volt az ame­ri­kai történelemben”.

A nyi­lat­ko­zat azt is hang­sú­lyoz­ta: „nincs bizo­nyí­ték arra, hogy bár­hol kitö­röl­tek vagy elvesz­tet­tek vol­na vok­so­kat, meg­vál­toz­tat­ták vol­na a sza­va­za­to­kat, vagy a válasz­tás bár­mi­kép­pen komp­ro­mit­tá­ló­dott volna”.

Donald Trump a levál­tás­ról írt két mikrob­log-bejegy­zé­sé­ből az első­ben közöl­te: „Chris Krebs mina­pi nyi­lat­ko­za­ta a 2020-as válasz­tá­sok biz­ton­sá­gos­sá­gá­ról rend­kí­vül pon­tat­lan, mivel töme­ges sza­bály­ta­lan­sá­gok és csa­lá­sok vol­tak, köz­tük az is, hogy halott embe­rek sza­vaz­tak, válasz­tá­si meg­fi­gye­lő­ket nem enged­tek a sza­va­zó­he­lyi­sé­gek­be, műkö­dé­si zava­rok vol­tak a szavazógépeken”.

Másik bejegy­zés­ben pedig azt írta: a sza­va­zó­gé­pek a rá leadott vok­so­kat Joe Biden demok­ra­ta pár­ti elnök­je­lölt­höz sorolták.

„Tehát Chris Krebs­nek, az inf­ra­struk­tu­rá­lis és kiber­biz­ton­sá­gért fele­lős ügy­nök­ség veze­tő­jé­nek a meg­bí­za­tá­sa azon­na­li hatállyal véget ér.”

A Twit­ter mind­két bejegy­zést „a válasz­tá­si csa­lá­sok­ról szó­ló vita­tott állí­tás­ként” jelöl­te meg.

Krebs a Twit­te­ren vála­szolt az elnök bejegy­zé­sé­re. „Meg­tisz­tel­te­tés volt szol­gál­ni. (A mun­kát) rend­ben elvé­gez­tük” – írta.

A Krebs vezet­te CISA fel­ada­ta ere­de­ti­leg az ame­ri­kai válasz­tá­si folya­mat­ba tör­té­nő kül­föl­di beavat­ko­zá­si kísér­le­tek figye­lem­mel kísé­ré­se volt. Ezt a Szö­vet­sé­gi Nyo­mo­zó Iro­dá­val (FBI) szo­ro­san együtt­mű­köd­ve végezte.

De mivel Donald Trump több­ször is meg­kér­dő­je­lez­te a válasz­tás biz­ton­sá­gos­sá­gát, az ügy­nök­ség figyel­me erre is irá­nyult. A CISA külön hon­la­pot is lét­re­ho­zott a válasz­tá­sok­ra vonat­ko­zó szó­be­szé­dek és kér­dé­sek megválaszolására.

Krebs, akit 2016-ban Donald Trump maga neve­zett ki, és aki­nek tevé­keny­sé­ge mind­vé­gig két­pár­ti támo­ga­tást élve­zett, az elmúlt hetek­ben több­ször is nyi­lat­ko­zott arról, hogy nem tör­tént csa­lás a novem­ber 3‑i választásokon.

A The Wall Street Jour­nal infor­má­ci­ói sze­rint az elmúlt napok­ban több­ször is azt mond­ta kol­lé­gá­i­nak, arra szá­mít, hogy elbo­csát­ják, ami­ért meg­pró­bál­ta kor­ri­gál­ni a válasz­tá­si csa­lá­sok­ról ter­je­dő információkat.

For­rás: MTI / info​start​.hu

%d bloggers like this: