Hírek Amerikai hirek Donald Trump hegymenetben

Donald Trump hegymenetben

Kao­ti­kus kam­pány vár­ha­tó az USA-ban

A több mint 4 mil­li­árd embert az urnák­hoz szó­lí­tó 2024-es vok­so­lá­so­kon szá­mos ország­ban arról dön­te­nek a választó­polgárok, hogy a nyu­ga­ti civi­li­zá­ció továbbhaladjon‑e a prog­resszív glo­ba­liz­mus útján, vagy esélyt adnak a kon­zer­va­tí­vok­nak arra, hogy a sza­ka­dék előtt meg­húz­zák a vész­fé­ket. A leg­na­gyobb jelen­tő­sé­ge két­ség­kí­vül az ame­ri­kai válasz­tás­nak van. A ten­ge­ren­tú­lon Donald Trump tes­te­sí­ti meg azt az aka­ra­tot, amely véget vet­ne a libe­rá­lis gőg ural­ko­dá­sá­nak, ám a meg­kö­ve­se­dett rend­szer fog­gal-köröm­mel ragasz­ko­dik a hatalomhoz.

Former President Donald Trump holds rally

Az ame­ri­kai hagyo­má­nyok sze­rint a nagy pár­tok sza­va­zói az elő­vá­lasz­tá­si folya­mat­ban kije­lö­lik az elnök­je­löl­te­ket. Ha bíz­hat­nánk abban, hogy ez idén is így lesz, akkor már most kije­lent­het­nénk, hogy novem­ber­ben Joe Biden és Donald Trump mér­kő­zik meg. 

A Demok­ra­ta Párt elit­je az elnök egyet­len komo­lyan vehe­tő vetély­tár­sát, ifjabb Robert F. Ken­ne­dyt se szó, se beszéd kites­sé­kel­te az előválasztásból. 

A repub­li­ká­nu­sok­nál pedig Donald Trump jóko­ra fölénnyel vezet egyet­len meg­ma­radt kihí­vó­ja, Nik­ki Haley előtt, ami való­szí­nűt­len­né teszi, hogy tisz­tes­sé­ges ver­seny­ben le lehet­ne győzni.

A volt elnök torony­ma­ga­san vezet Dél-­Ka­ro­li­ná­ban – amely az elő­vá­lasz­tás követ­ke­ző fon­tos állo­má­sa, és az az állam, ahol Haley kor­mány­zó volt –, és orszá­go­san is tete­mes az előnye.

For­rás: man​di​ner​.hu