Hírek Amerikai hirek Donald Trump har­mad­szor is elver­né a demokratákat

Donald Trump har­mad­szor is elver­né a demokratákat

Nem ala­pí­tunk új pár­tot. Miénk a Repub­li­ká­nus Párt, amely egy­sé­ges lesz és erő­sebb, mint vala­ha – mond­ta Donald Trump volt ame­ri­kai elnök vasár­nap, a Kon­zer­va­tív Poli­ti­kai Akció­cso­port (CPAC) nevű szer­ve­zet éves kon­fe­ren­ci­á­ján a flo­ri­dai Orlandóban. 

A repub­li­ká­nus poli­ti­kus – aki első nyil­vá­nos beszé­dét tar­tot­ta a Fehér Ház­ból való távo­zá­sa óta – álhír­nek nevez­te az új párt ala­pí­tá­sá­val kap­cso­la­tos találgatásokat. 

– Nem ala­pí­tok új pár­tot, ez álhír volt. Nem len­ne zse­ni­á­lis? Indít­sunk egy új pár­tot, és osszuk meg a sza­va­za­ta­in­kat, hogy soha ne nyer­hes­sünk. Nem, ez nem érde­kel minket 

– fogal­ma­zott Trump.

– Ma itt állok önök előtt, hogy kije­lent­sem: az a hihe­tet­len uta­zás, ame­lyet négy évvel ezelőtt együtt kezd­tünk el, még koránt­sem ért véget. A büsz­ke, szor­gal­mas ame­ri­kai haza­fi­ak moz­gal­ma csak most kez­dő­dik, és a végén mi győzünk!

– mond­ta lel­ke­se­dés­től fűt­ve a volt elnök, aki nem zár­ta ki, hogy 2024-ben elin­dul az elnö­ki pozí­ci­ó­ért folyó versenyben.

– Ki tud­ja, akár úgy is dönt­he­tek, hogy har­mad­szor is meg­ve­rem őket

– nyi­lat­koz­ta a volt elnök. 

Donald Trump azt jósol­ta, hogy a Demok­ra­ta Párt her­vasz­tó vere­sé­get fog szen­ved­ni a fél­idős válasz­tá­so­kon, és 2024-ben biz­to­san elve­szí­ti a Fehér Házat. A volt elnök tovább­ra sem haj­lan­dó elis­mer­ni a vere­sé­gét, és meg­is­mé­tel­te azt az állí­tá­sát, hogy ő nyer­te meg a 2020-as válasz­tá­so­kat. A demok­ra­ták­ra utal­va Trump úgy fogal­ma­zott, hogy „való­já­ban, mint tud­ják, éppen elvesz­tet­ték a Fehér Házat”.

A volt elnök éle­sen támad­ta utód­ja, Joe Biden szá­mos intéz­ke­dé­sét. – A modern ame­ri­kai tör­té­ne­lem összes elnö­ke közül Biden­nek volt a leg­tra­gi­ku­sabb első hónapja 

– fogal­ma­zott Trump.

– Mind­annyi­an tud­tuk, hogy a Biden-admi­niszt­rá­ció rossz lesz, de egyi­künk sem tud­ta elkép­zel­ni, hogy ennyi­re rossz lesz, és hogy ennyi­re bal­ra mennek 

– tet­te hozzá. 

A jóval több mint egy órán át tar­tó beszé­dé­ben Trump kri­ti­ká­kat fogal­ma­zott meg a Biden-kabi­net tevé­keny­sé­gé­ről pél­dá­ul a beván­dor­lás, a pan­dé­mia, a keres­ke­de­lem és a transz­ne­mű­ek joga­i­val kap­cso­lat­ban is. A Joe Biden vezet­te admi­niszt­rá­ci­ót munkahely‑, család‑, határ‑, energia‑, nő- és tudo­mány­el­le­nes­nek nevezte.

Trump fel­szó­lí­tot­ta támo­ga­tó­it, hogy vegyék komo­lyan a jár­vány­el­le­nes küzdelmet.

– Min­den­ki men­jen el, és oltas­sa be magát!

– fogal­ma­zott a volt elnök, aki cáfol­ta utód­ja koráb­bi állí­tá­sát, misze­rint az Egye­sült Álla­mok – annak hiva­tal­ba lépé­se előtt – nem ren­del­ke­zett vakcinával.

– Joe Biden csak az álta­lunk beve­ze­tett ter­vet hajt­ja vég­re, és ha becsü­le­tes médi­ánk len­ne – ami nincs – akkor ezt han­go­san és egy­ér­tel­mű­en jeleznék 

– mond­ta a volt elnök. 

Donald Trump az elő­adá­sá­ban név sze­rint fel­so­rol­ta azo­kat a repub­li­ká­nus kép­vi­se­lő­ket és sze­ná­to­ro­kat, akik az elíté­lé­se mel­lett sza­vaz­tak az alkot­má­nyos fele­lős­ség­re voná­si eljá­rás­ban (impe­ach­ment).

– Nem lehet­nek olyan veze­tő­ink, akik nagyobb szen­ve­déllyel vetik bele magu­kat ame­ri­kai hon­fi­tár­sa­ik elíté­lé­sé­be, mint a demok­ra­ták, a média, vagy a radi­ká­li­sok elle­ni küz­de­lem­be! Sza­ba­dul­junk meg tőlük! 

– köve­tel­te a volt elnök.

Trump repub­li­ká­nu­sok közöt­ti nép­sze­rű­sé­gét mutat­ja annak a köz­vé­le­mény-kuta­tás­nak az ered­mé­nye is, ame­lyet a kon­fe­ren­cia köz­ben készítettek. 

Az ered­mény sze­rint – egy eset­le­ges elő­vá­lasz­tá­son – a válasz­adók 55 szá­za­lé­ka vok­sol­na a volt elnökre. 

Ron DeS­an­tis flo­ri­dai kor­mány­zó­ra a sza­va­zók 21, Kris­ti Noem dél-dako­tai kor­mány­zó­ra pedig négy szá­za­lé­kuk szavazna. 

A részt­ve­vők közül tíz­ből csak­nem heten azt mond­ták, hogy sze­ret­nék, ha Donald Trump 2024-ben is indul­na az elnökválasztáson.

Pho­to: Nati­o­nal Review

For­rás: Magyar Nemzet