Hírek Amerikai hirek Donald Trump: Ha iga­zam van, Joe Biden nem lehet elnök

Donald Trump: Ha iga­zam van, Joe Biden nem lehet elnök

A mainst­ream média szin­te tel­je­sen mel­lőz­te, a Face­book és a Twit­ter pedig az üze­net való­ság­tar­tal­mát fir­ta­tó cím­kék­kel lát­ta el Donald Trump mina­pi beszé­dét, amit a hiva­tal­ban lévő elnök az eddi­gi leg­fon­to­sabb fel­szó­la­lá­sa­ként jel­lem­zett. Úgy tűnik azon­ban, a fősod­ra­tú saj­tó elő­sze­re­tet­tel dön­ti el, miről érde­mes tájé­koz­tat­ni az állam­pol­gá­ro­kat: a Pro­ject Ver­i­tas nevű jobb­ol­da­li akti­vis­ta cso­port által köz­zé­tett fel­vé­te­lek sze­rint a CNN tuda­to­san kerül­te, hogy beszá­mol­jon a Joe Biden fiát, Hun­ter Bident érin­tő kor­rup­ci­ós botrányról.

Szin­te tel­je­sen mel­lőz­te a fősod­ra­tú média Donald Trump Face­boo­kon és Twit­te­ren köz­zé­tett beszé­dét, amit a hiva­tal­ban lévő elnök a vala­ha tar­tott leg­fon­to­sabb fel­szó­la­lá­sa­ként jel­lem­zett – ha még­is emlí­tet­ték, akkor csak becs­mér­lő pub­li­cisz­ti­ká­ra futot­ta. A közös­sé­gi háló­za­to­kon pub­li­kált, mint­egy 46 per­ces mono­lóg­já­ban az elnök első­sor­ban újfent a novem­ber 3‑ai elnök­vá­lasz­tá­so­kon tör­tént csa­lá­sok­ról és sza­bály­ta­lan­sá­gok­ról beszélt, és amel­lett érvelt:

amennyi­ben iga­zunk van a csa­lá­sok­kal kap­cso­lat­ban, Joe Biden nem lehet az Egye­sült Álla­mok elnöke.

Elmond­ta azt is, hogy több száz­ezer sza­va­zat­ról beszél akkor, ami­kor a csa­lás­ra utal, az idei válasz­tá­son ugyan­is olyan rend­szer­szin­tű sza­bály­sér­té­sek tör­tén­tek, „ami­lye­ne­ket még soha sen­ki nem látott”. A koro­na­ví­rus-jár­vány és az egész­ség­ügyi aggo­dal­mak köze­pet­te meg­ren­de­zett elő­sza­va­zás­ra és a levél­sza­va­zás­ra utal­va úgy fogalmazott:

Régen volt egy úgy­ne­ve­zett válasz­tá­si nap. Most van­nak válasz­tá­si nap­ja­ink, hete­ink, hónap­ja­ink, ebben a nevet­sé­ges idő­szak­ban pedig ren­ge­teg rossz dolog történt.

Hang­sú­lyoz­ta, elnök­ként nincs annál nagyobb köte­le­zett­sé­ge, mint hogy meg­vé­di az ame­ri­kai állam­pol­gá­rok sza­va­zás­hoz való jogát. Hoz­zá­fűz­te: elha­tá­roz­ta, hogy meg­vé­di az ame­ri­kai válasz­tá­si rend­szert, amely állí­tá­sa sze­rint „most össze­han­golt táma­dás és ost­rom alatt áll”. Trump­nak a Fehér Ház­ban fel­vett beszé­dét egyéb­ként egy nap­pal azután tet­ték köz­zé, miu­tán Wil­li­am Barr ame­ri­kai igaz­ság­ügyi minisz­ter az AP hír­ügy­nök­ség­nek adott inter­jú­já­ban nyomatékosította:

az igaz­ság­ügyi tár­ca és az FBI nyo­mo­zá­sai során a mai napig nem talál­tak sem­mi­lyen bizo­nyí­té­kot olyan mér­té­kű válasz­tá­si csa­lás­ra, ame­lyek meg­vál­toz­tat­hat­ták vol­na a válasz­tá­sok végeredményét.

Az igaz­ság­ügyi minisz­ter elmond­ta azt is, hogy a szö­vet­sé­gi nyo­mo­zók kivizs­gál­ták a pana­szo­kat, de nem talál­tak bizo­nyí­té­kot, amely alá­tá­masz­ta­ná Trump állí­tá­sa­it. Barr még novem­ber­ben uta­sí­tást adott a szö­vet­sé­gi nyo­mo­zó ható­sá­gok­nak, hogy jár­ja­nak utá­na a hite­les beje­len­té­sek­nek, ugyan­ak­kor arra is figyel­mez­tet­te őket: kerül­jék „a kép­ze­let szül­te és túl­zó állí­tá­sok” kivizsgálását.

A Twit­ter és a Face­book Trump mos­ta­ni vide­ó­ját is meg­cím­kéz­te a meg­szo­kott szö­veg­gel, misze­rint a válasz­tá­si csa­lás­sal kap­cso­la­tos állí­tá­sok vita tár­gyát képe­zik, a fősod­ra­tú ame­ri­kai média pedig szin­te alig szá­molt be az elnök sza­va­i­ról. Úgy tűnik azon­ban, nem csak a hiva­tal­ban lévő elnök állam­pol­gá­rok­nak szánt üze­ne­tét tar­tot­ták fon­tos­nak cen­zú­ráz­ni: a Pro­ject Ver­i­tas nevű jobb­ol­da­li akti­vis­ta cso­port újon­nan meg­je­lent fel­vé­te­le­i­ről ugyan­is az derült ki:

a libe­rá­lis CNN ame­ri­kai hír­csa­tor­na veze­tői szán­dé­ko­san dön­töt­tek amel­lett, hogy az ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tást meg­elő­ző hetek­ben neg­li­gál­ják a Joe Biden fiát, Hun­ter Bident komp­ro­mit­tá­ló médiaértesüléseket.

Mint arról koráb­ban a Magyar Nem­zet is beszá­molt: a Face­book és a Twit­ter is letil­tot­ta azok­nak a New York Post által köz­zé­tett doku­men­tu­mok­nak a köz­zé­té­te­lét, ame­lyek Hun­ter Biden ukraj­nai kor­rup­ci­ós ügye­i­vel kap­cso­lat­ban szol­gál­nak újabb bizo­nyí­té­kok­kal. A Pro­ject Ver­i­tas által köz­zé­tett fel­vé­te­lek sze­rint nem csu­pán a közös­sé­gi háló­za­tok, de a mainst­ream hír­csa­tor­nák se akar­ták nagy dob­ra ver­ni az azóta meg­vá­lasz­tott demok­ra­ta poli­ti­kus csa­lád­já­nak kínos ügyeit.

For­rás: Magyar Nemzet