Hírek Külföldi hirek Donald Trump fogad­ja Vučićot és Hotit

Donald Trump fogad­ja Vučićot és Hotit

Donald Trump ame­ri­kai elnök az Ová­lis Iro­dá­ban talál­ko­zik Alek­san­dar Vučić szerb elnök­kel és Avdul­lah Hoti koszo­vói kor­mány­fő­vel, jelen lesz az alá­írá­si szer­tar­tá­son és részt vesz a három­ol­da­lú talál­ko­zón – közöl­te a Fehér Ház. A talál­ko­zó után Vučić és Hoti külön-külön tár­gyal Mike Pom­peo állam­tit­kár­ral a Sta­te depart­ment­ben, adta hírül az Ame­ri­ka Hang­ja rádió.

Fehér Ház: Trump fogadja Vučićot és Hotit - A cikkhez tartozó kép

A Fehér Ház­ból helyi idő sze­rint csü­tör­tö­kön késő este kiadott köz­le­mény nem szól arról, hogy mit fog­nak alá­ír­ni, megállapodást‑e, vagy más dokumentumot.

A hét folya­mán talál­ga­tá­sok lát­tak nap­vi­lá­got arról, hogy Trump elnök talál­ko­zik a két veze­tő­vel, de csü­tör­tö­kön késő estig ezt nem erő­sí­tet­ték meg.

A washing­to­ni tár­gya­lá­sok első nap­já­nak végén Vučić elnök úgy nyi­lat­ko­zott, hogy a talál­ko­zó folya­mán elé­be tet­ték a meg­ál­la­po­dás ter­ve­ze­tét, amely a köl­csö­nös elis­me­rést is emle­ge­ti, amit ő elve­tett, Hoti kor­mány­fő viszont nem vála­szolt a kér­dés­re, hogy volt‑e ilyen kité­tel, de hang­sú­lyoz­ta: „Koszo­vó szá­má­ra káros, elfo­gad­ha­tat­lan meg­ál­la­po­dás sosem eredt és nem is fog ered­ni a Fehér Házból”.

Csü­tör­tö­kön este, vala­mi­vel koráb­ban Richard Gren­ell elnö­ki külön­meg­bí­zott így kom­men­tál­ta a Twit­te­ren a talál­ko­zót: „Pro­duk­tív nap volt. Reménykedem.”

Gren­ell jegy­ze­te bizo­nyos érte­lem­ben az opti­mis­ta hang­vé­tel foly­ta­tá­sa, ame­lyet elő­ző nap Robert O’Brien nem­zet­biz­ton­sá­gi tanács­adó feje­zett ki, aki a szerb-koszo­vói talál­ko­zó társ-házigazdája.

„Nagyon jó volt dél­után a szer­bi­ai és koszo­vói veze­tők­kel foly­ta­tott beszél­ge­tés mene­te. Valós hala­dást értek el”, írta O´Brien, aki még meg­kö­szön­te az ame­ri­kai Nem­zet­kö­zi Pénz­ügyi Tár­sa­ság­nak, a „Mil­len­ni­u­mi kihí­vás” kor­po­rá­ci­ó­nak és az Ame­ri­kai Export Import Bank­nak, hogy csat­la­koz­tak a tárgyalásokhoz. 

For­rás: vaj­ma­in­fo / Ame­ri­ka Hang­ja, N1

%d bloggers like this: