Hírek Amerikai hirek Donald Trump fel­ve­tet­te az elnök­vá­lasz­tás elhalasztását

Donald Trump fel­ve­tet­te az elnök­vá­lasz­tás elhalasztását

Donald Trump ame­ri­kai elnök csü­tör­tö­kön fel­ve­tet­te az alkot­mány értel­mé­ben novem­ber ele­jén ese­dé­kes elnök­vá­lasz­tás elha­lasz­tá­sát, azt han­goz­tat­va, hogy a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt elő­tér­be került levél­sza­va­zás vissza­élé­sek­re adna lehetőséget. 

Az elnök a csü­tör­tök reg­ge­li Twit­ter-bejegy­zé­sei egyi­ké­ben vetet­te fel ezt a lehe­tő­sé­get. Mint írta: az álta­lá­nos, levél­ben tör­té­nő sza­va­zás „a leg­pon­tat­la­nabb és leg­csa­lár­dabb válasz­tás lesz a tör­té­ne­lem­ben. Nagyon kínos lesz az Egye­sült Államoknak”.

Donald Trump három kér­dő­jel­lel írta le: „elhalasztandó‑e a válasz­tás addig, amíg az embe­rek meg­fe­le­lő­en, biz­ton­sá­go­san és nyu­god­tan voksolhatnak”?

Elő­ször for­dult elő, hogy Trump fel­ve­tet­te ezt. Egy későb­bi bejegy­zé­sé­ben a Repub­li­ká­nus Orszá­gos Bizott­ság (RNC, a párt veze­tő szer­ve) által idé­zett rövid, alig három­per­ces tévé­ri­por­tot is csa­tolt. Ez Phi­la­delp­hi­á­ban készült, s a levél­ben tör­té­nő sza­va­zás model­le­zé­sé­ről szól. A riport­ban kísér­let­kép­pen a város külön­bö­ző negye­de­i­ben mint­egy száz leve­let adtak fel, ben­ne a meg­je­lölt sza­va­zó­cé­du­lá­val, mint­ha száz válasz­tó küld­te vol­na el a vok­sát. Néhány nap eltel­té­vel újabb száz leve­let adtak fel pos­tán, a válasz­tá­si cédu­lák kül­dé­sé­re hasz­nált, ugyan­olyan mére­tű borí­ték­ban, s egy hét eltel­té­vel azt mond­ták a pos­tán, hogy a borí­té­kok jó része nem érke­zett meg.

Egy hét után ismét rek­la­mál­tak a pos­tai mene­dzser­nél, aki azt vála­szol­ta: „a leve­le­ket meg­kap­ták, vala­hol van­nak”. Végül kide­rült: a száz levél­sza­va­zat­ból össze­sen három­nak tel­je­sen nyo­ma veszett.

„Egy szo­ros válasz­tá­si ered­mény­nél három szá­za­lék kri­ti­kus, kivált, ha rekord szá­mú sza­va­zó vok­sol levél­ben” – hall­ha­tó a kép­zelt riport kommentárjában.

A pos­ta sze­rint a biz­ton­sá­gos sza­va­zás érde­ké­ben a válasz­tók­nak leg­alább egy hét­tel a válasz­tás nap­ja előtt fel kell adni­uk a vok­su­kat tar­tal­ma­zó leve­let. De 24 tag­ál­lam­ban lehe­tő­vé teszik ma válasz­tók­nak, hogy a sza­va­zó­cé­du­lát is a vok­so­lás nap­ja előtt keve­sebb, mint egy hét­tel kérjék.

A The New York Times sze­rint „Trump­nak nincs fel­ha­tal­ma­zá­sa arra, hogy egy­ol­da­lú­an meg­vál­toz­tas­sa a válasz­tás idő­pont­ját, ame­lyet szö­vet­sé­gi tör­vény rög­zít”. A lap hoz­zá­tet­te: hamis az elnök­nek az az állí­tá­sa, hogy a levél­ben tör­té­nő sza­va­zás pon­tat­lan szá­mo­lás­hoz vagy csa­lás­hoz vezet.

Az Axi­os hír­por­tál idéz­te az Orszá­gos Alkot­mány­jo­gi Köz­pon­tot, amely szin­tén átfo­gó­an meg­vizs­gál­ta ezt a kér­dést, és úgy fog­lalt állást , hogy több tag­ál­lam­nak van fel­ha­tal­ma­zá­sa válasz­tá­sok elha­lasz­tá­sá­ra, ha vala­mi­lyen oknál fog­va szük­ség­hely­zet áll­na elő, az elnök­vá­lasz­tás elha­lasz­tá­sa azon­ban pre­ce­dens nél­kü­li lenne.

Az Orszá­gos Alkot­mány­jo­gi Köz­pont Phi­la­delp­hi­á­ban talál­ha­tó, pár­tok­tól füg­get­len non­pro­fit intéz­mény, amely az ame­ri­kai alkot­mány tör­té­ne­té­vel, és alkot­mány­jo­gi kér­dé­sek­kel foglalkozik.

For­rás: Demok­ra­ta / MTI