Hírek Vélemények/Publicisztikák Donald Trump és a demok­ra­ta hazugságorgia

Donald Trump és a demok­ra­ta hazugságorgia

Donald Trump volt ame­ri­kai elnök ellen, amíg hiva­tal­ban volt, két­szer pró­bál­tak meg vádat emel­ni. Az egyik eljá­rás Rus­si­a­ga­te néven híre­sült el, míg a másik Zelensz­kij ukrán elnök vád­ja­in ala­pult. Levál­ta­ni egyik eset­ben sem sike­rült, a repub­li­ká­nus sze­ná­tu­si több­ség meg­aka­dá­lyoz­ta Trump eltá­vo­lí­tá­sát. A Rus­si­a­ga­te ese­té­ben az volt a vád, hogy Donald Trump elnök­je­lölt­ként a kam­pány során össze­ját­szott Vla­gyi­mir Putyin orosz elnök­kel és ennek a támo­ga­tás­nak köszön­het­te a válasz­tá­si győ­zel­mét. Az egész jogi eljá­rás alap­já­ul az úgy­ne­ve­zett Ste­ele-dosszi­é­ban olvas­ha­tó állí­tá­sok szol­gál­tak, amit Chri­stop­her Ste­ele volt brit ügy­nök készí­tett a Demok­ra­ta Párt meg­bí­zá­sá­ból. Az évek óta tar­tó nyo­mo­zás után azon­ban las­san kezd kide­rül­ni, hogy milyen for­rá­sok alap­ján fab­ri­kál­ták össze a váda­kat Donald Trump ellen.

A napok­ban FBI-ügy­nö­kök letar­tóz­tat­ták Igor Dancs­en­kót, a Bro­o­kings Ins­ti­tu­ti­on poli­ti­kai elem­ző cég orosz szár­ma­zá­sú mun­ka­tár­sát. A letar­tóz­ta­tá­si paran­csot John Dur­ham külön­le­ges ügyész adta ki, akit még 2018-ban nevez­tek ki az ügy kivizs­gá­lá­sá­ra. Igor Dancs­en­ko azért került kép­be, mert Chri­stop­her Ste­ele – egy­ko­ri brit kém és FBI-infor­má­tor – őt jelöl­te meg elsőd­le­ges for­rá­sá­nak, és az ő állí­tá­sa­in ala­pul­tak azok a vádak, ame­lyek bizo­nyí­ték­ként szol­gál­tak a Trump-kam­pány és Orosz­or­szág kap­cso­la­tá­ról. Dancs­en­kó­ról érde­mes tud­ni, hogy több évig dol­go­zott Fio­na Hill­nek, aki a Bro­o­kings Ins­ti­tu­ti­on veze­tő mun­ka­tár­sa. Hill segí­tett Dancs­en­ko kar­ri­er­jé­nek elő­moz­dí­tá­sá­ban, és ő mutat­ta be neki Chri­stop­her Steele‑t.

Az egész ügy közép­pont­já­ban a Bro­o­kings Ins­ti­tu­ti­on poli­ti­kai elem­ző­cég van, ame­lyik Washing­ton egyik leg­ré­geb­bi és leg­be­fo­lyá­so­sabb agy­tröszt­je. Ere­de­ti­leg köz­ve­tí­tés­re hoz­ták lét­re, amely­nek cél­ja a poli­ti­ku­sok és az egye­te­mek össze­kap­cso­lá­sa. Ez a “befo­lyá­so­lá­si ipar­ág” ma már mil­li­ár­dos üzlet­té nőte ki magát, és most úgy tűnik, hogy a leg­gaz­da­gabb és leg­ré­geb­bi ilyen ala­pít­vány, a Bro­o­kings Ins­ti­tu­ti­on az Egye­sült Álla­mok tör­té­ne­té­nek egyik leg­na­gyobb poli­ti­kai csa­lá­sá­ban vett részt.

HILLARY CLINTON INDÍTOTTA EL AZ EGÉSZ ÜGYET

De tér­jünk vissza a Rus­si­a­ga­te ese­mé­nye­i­re. A bot­rány min­den beszá­mo­ló sze­rint akkor kez­dő­dött, ami­kor Hil­lary Clin­ton demok­ra­ta pár­ti elnök­je­lölt még 2016-ban egy magán kuta­tó­cé­get, a Fusi­on GPS‑t bérel­te fel poli­ti­kai rivá­li­sa – az akko­ri repub­li­ká­nus elnök­je­lölt Trump – ellen. A Fusi­on GPS a mun­kát Chri­stop­her Ste­ele-re bíz­ta, aki egy nyu­gal­ma­zott brit MI6-ügy­nök. Ő akkor roham­tem­pó­ban elké­szí­tet­te azt a jelen­tést, ame­lyet azóta róla nevez­tek el.

A Ste­ele-dosszié aztán elju­tott az FBI-hoz, az akko­ri igaz­ga­tó, James Comey asz­ta­lá­ra. Ő a papí­ro­kat arra hasz­nál­ta fel, hogy a ben­ne olvas­ha­tó gya­nú­sí­tá­sok alap­ján lehall­ga­tá­si enge­délyt kér­jen egy ame­ri­kai bíró­tól. Comey saját val­lo­má­sá­ban is elis­mer­te, hogy soha­sem vizs­gál­ta a dosszié tar­tal­má­nak való­di­sá­gát. Vagy­is elő­állt az a fur­csa eset, hogy a Hil­lary Clin­ton által ren­delt dosszié úgy került az FBI-hoz és az ame­ri­kai bíró­ság­hoz, hogy sen­ki nem ellen­őriz­te le a tartalmát.

IGOR DANCSENKO MINDENBEN HAZUDOTT

Igor Dancs­en­ko azt állí­tot­ta, hogy talál­ko­zott az Orosz-Ame­ri­kai Keres­ke­del­mi Kama­ra akko­ri elnö­ké­vel, Szer­gej Mil­li­an­nel, és ő adott át neki olyan infor­má­ci­ó­kat, ame­lyek arra utal­tak, hogy Trump és az oro­szok kons­pi­ra­tív kap­cso­lat­ban van­nak egy­más­sal. Mil­li­an sze­rint azon­ban ilyen beszél­ge­tés­re soha nem került sor, sem tele­fo­non, sem személyesen.

Az FBI nyo­mo­zá­sa arra a követ­kez­te­tés­re jutott, hogy a tele­fon­hí­vást kita­lál­ták, és Dancs­en­ko több­ször is e‑mailt írt Mil­li­an­nak, de nem kapott rá választ. Dancs­en­ko akko­ri New York‑i útja nem tar­tal­ma­zott talál­ko­zót Mil­li­an­nel, és való­já­ban a csa­lád­já­val volt, a Bron­xi Állat­kert­ben sétál­ga­tott abban az idő­pont­ban, ami­kor az állí­tó­la­gos talál­ko­zó­ja volt. Továb­bi “elma­rasz­ta­ló” bizo­nyí­té­kok utal­tak Trump ellen arra, hogy bizo­nyos kifi­ze­té­sek tör­tén­tek a mia­mi orosz kon­zu­lá­tus részé­ről. Az egész­ben csak az prob­lé­ma, hogy a flo­ri­dai Mia­mi­ben nem műkö­dik orosz konzulátus.

AZ INKVIZÍTOR NEM TALÁLT SEMMIT

Mint emlé­ke­ze­tes, Donald Trump ellen a hiva­tal­ba lépé­se­kor meg­kez­dő­dött a nyo­mo­zás, amely­nek élé­re Robert Muel­lert nevez­ték ki, aki ink­vi­zí­to­ri kímé­let­len­ség­gel foly­tat­ta le az egész eljá­rást. Aztán két év nyo­mo­zás után azt jelen­tet­te be, hogy sem­mit sem talált. Vagy­is Donald Trump sem­mi­lyen módon nem ját­szott össze az oroszokkal.

De akko­ri­ban sen­ki sem vizs­gál­ta azt, hogy miként hasz­nál­ha­tott fel “koholt” bizo­nyí­té­ko­kat az FBI ahhoz, hogy az eljá­rás egy­ál­ta­lán meg­kez­dőd­hes­sen Donald Trump ellen. Bár az akko­ri repub­li­ká­nus saj­tó egy sor össze­füg­gést fel­tárt, és sej­te­ni enged­te Hil­lary Clin­ton és James Comey FBI-igaz­ga­tó sze­re­pét az ügy­ben. De ennek elle­né­re jogi érte­lem­ben soha, sem­mi sem tör­tént – egé­szen mos­ta­ná­ig. Igor Dancs­en­ko csak egy mel­lék­sze­rep­lő­je az ügy­nek, de leg­alább az ő sze­re­pét már vizsgálják.

Azóta már eltelt három év, már nem Donald Trump az elnök, akit egy fur­csa válasz­tá­son győ­zött le Joe Biden, a mos­ta­ni elnök. Azt nem tud­ni, hogy Trump poli­ti­kai jövő­je mi lesz. Még az is lehet, hogy elin­dul a 2024-es elnök­vá­lasz­tá­son. Annyi azon­ban biz­tos, hogy az ame­ri­kai demok­rá­ci­án mély sebe­ket ejtet­tek azok az elké­pesz­tő mód­sze­rek, ahogy Trum­pot meg­pró­bál­ták félreállítani. 

Azt is nehéz elhin­ni, hogy Donald Trum­pot még egy­szer been­ged­né a Fehér Ház­ba az ame­ri­kai Deep State.

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu