Hírek Amerikai hirek Már saját alel­nö­ke is szem­be­szállt Donald Trumppal

Már saját alel­nö­ke is szem­be­szállt Donald Trumppal

Tóth Loret­ta­Mos­tan­ra majd­nem biz­tos­ra vehe­tő, hogy a geor­giai sze­ná­tu­si pót­vá­lasz­tá­son mind­két sze­ná­to­ri szé­ket a demok­ra­ták­nak sike­rült elhó­dí­ta­ni­uk a repub­li­ká­nu­sok­tól – leg­alább­is erre lehet követ­kez­tet­ni abból, hogy Rap­ha­el War­nock és Jon Ossoff demok­ra­ta pár­ti jelöl­tek egy­aránt győz­tes­nek hir­det­ték ki magu­kat a sza­va­zat­szám­lá­lás finá­lé­já­ban. Ez pedig egy­út­tal azt is jelen­ti, hogy a Fehér Ház és a kép­vi­se­lő­ház után az ame­ri­kai fel­ső­ház is demok­ra­ta kéz­be került, így Joe Biden gör­dü­lé­keny kor­mány­zás­ra szá­mít­hat. Ez azon­ban a nap végé­re szin­te másod­la­gos prob­lé­má­já­vá vált a kon­zer­va­tí­vok­nak, tekint­ve hogy a Kong­resszus előtt Mike Pen­ce alel­nök – Donald Trump­pal ellen­sze­gül­ve – kije­len­tet­te: nem áll hatal­má­ban blok­kol­ni Joe Biden elnö­ki kinevezését.

Úgy tűnik, szin­te aka­dály­men­tes pályán kezd­he­ti meg elnök­sé­gét janu­ár 20-án Joe Biden meg­vá­lasz­tott elnök, a ked­di sze­ná­tu­si pót­vá­lasz­tá­son ugyan­is az eddi­gi ered­mé­nyek tük­ré­ben mind­két füg­gő­ben lévő sze­ná­tu­si helyet a demok­ra­ták­nak sike­rült megszerezniük.

Rap­ha­el War­nock és Jon Ossoff demok­ra­ta pár­ti jelöl­tek ugyan­is egy­aránt győz­tes­nek hir­det­ték magu­kat – noha Ossoff­nak a vok­sok 98 szá­za­lé­kos fel­dol­go­zott­sá­gá­nál alig 0,4 szá­za­lék­kal sike­rült felül­ke­re­ked­nie rivá­li­sá­val szem­ben, és mivel a geor­giai tör­vé­nyek lehe­tő­vé teszik a vesz­tes­nek a vok­sok újra­szám­lá­lá­sá­nak kez­de­mé­nye­zé­sét, szin­te borí­té­kol­ha­tó, hogy ismét elhú­zó­dó jogi viták­ra lehet számítani.

Repub­li­ká­nus veszteség

Ettől füg­get­le­nül komoly for­du­lat hiá­nyá­ban szin­te biz­tos­ra vehe­tő, hogy a repub­li­ká­nu­sok elvesz­tet­ték több­sé­gü­ket a sze­ná­tus­ban: amennyi­ben War­nock és Ossoff győ­zel­mét hiva­ta­lo­san is meg­erő­sí­tik, akkor a Demok­ra­ta Párt­nak és a Repub­li­ká­nus Párt­nak egy­aránt 50 – 50 helye lesz a száz­fős fel­ső­ház­ban, tehát ami­kor egyes kér­dé­sek­ben sza­va­zat­egyen­lő­ség ala­kul ki, akkor a sze­ná­tus min­den­ko­ri alel­nö­ké­nek, a jelen eset­ben Kama­la Har­ris meg­vá­lasz­tott demok­ra­ta alel­nök­nek a sza­va­za­ta lesz majd a dön­tő – magya­ráz­ta lapunk meg­ke­re­sé­sé­re a John McCa­in-díjas Már­ton­ffy Balázs. A Nem­zet­kö­zi Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem Ame­ri­ka Tanul­má­nyok Kuta­tó­in­té­ze­té­nek veze­tő­je hoz­zá­fűz­te: ez azért is érhet­te fáj­dal­mas vesz­te­ség­ként a repub­li­ká­nu­so­kat, mert a dél­ke­le­ti állam hosszú ide­je fon­tos bás­tyá­juk­nak szá­mí­tott, 2003 óta csak repub­li­ká­nus sze­ná­to­ro­kat adott. A tavaly novem­be­ri elnök­vá­lasz­tá­son ugyan­ak­kor – ha csak kevés sza­va­zat­tal is – Biden kere­ke­dett felül az elnök­je­löl­ti válasz­tás­ban, ellen­ben akkor még egy kiadó sze­ná­to­ri hely a repub­li­ká­nu­sok egyi­ké­nek állt. Geor­giai válasz­tá­si sza­bá­lyok sze­rint viszont, mivel egyik jelölt sem érte el az 50%-os támo­ga­tott­sá­got, máso­dik for­du­ló­ra került sor, ez zaj­lott janu­ár 5‑én.

A prog­nosz­ti­zál­ha­tó demok­ra­ta veze­tés a sze­ná­tus­ban azt jelen­ti, hogy Biden­nek való­szí­nű­leg könnyebb dol­ga lesz az admi­niszt­rá­ci­ó­ja veze­té­sét tekint­ve, hiszen az admi­niszt­rá­ció tag­ja­i­nak kine­ve­zé­se sze­ná­tu­si jóvá­ha­gyást igé­nyel, és a befo­lyá­sos­nak szá­mí­tó bizott­sá­gi elnö­ki posz­tok demok­ra­ták közöt­ti szét­osz­to­ga­tá­sa is lénye­ge­sen könnyebb lesz.

Hitü­ket vesz­tett szavazók

A poli­to­ló­gus sze­rint ez azt bizo­nyít­ja, hogy a Repub­li­ká­nus Párt­ra „vissza­ütött” Donald Trump legi­ti­má­ci­ós harca.

– Rend­szer­szin­tű válasz­tá­si csa­lá­sok­ra hivat­koz­va Trump több kör­ben is meg­pró­bál­ta felül­bí­rál­ni az elnök­vá­lasz­tás ered­mé­nyét és az elek­to­ri kol­lé­gi­um Biden szá­má­ra ked­ve­ző dön­té­sét. Az elnök­vá­lasz­tás hite­les­sé­gé­nek meg­kér­dő­je­le­zé­sé­vel ugyan­ak­kor az elnök magát a Repub­li­ká­nus Pár­tot is meg­osz­tot­ta azzal, hogy még min­dig nem ismer­te el a vere­sé­gét, a kon­zer­va­tí­vok így nem tud­tak egy­sé­ge­sen a geor­giai kam­pány­ra kon­cent­rál­ni, ráadá­sul a válasz­tá­si rend­szer­be vetett hit meg­kér­dő­je­le­zé­sé­vel Trump akár el is tán­to­rít­hat­ta a repub­li­ká­nus sza­va­zó­kat a voksolástól

– magya­ráz­ta Már­ton­ffy Balázs.

Már­ton­ffy kitért arra is: ugyan­ez köszön vissza a kong­resszus két házá­nak a jelen sorok írá­sa­kor még tar­tó ülé­sén is, amely eddig szin­te min­dig pusz­tán egy cere­mo­ni­á­lis ese­mény­nek szá­mí­tott, most azon­ban poli­ti­kai legi­ti­má­ci­ós játék bon­ta­ko­zott ki a két párt között. – A kong­resszu­si ülé­sen elnök­lő Mike Pen­ce alel­nök­nek álta­lá­nos véle­ke­dés sze­rint és tör­té­nel­mi pél­dá­kon ala­pul­va csu­pán szer­tar­tá­sos sze­re­pe van. Ő bont­ja ki ugyan­is az álla­mon­ként leadott, az elek­to­ri sza­va­za­to­kat tar­tal­ma­zó, lepe­csé­telt borí­té­ko­kat, és ő hir­de­ti ki az ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tás győz­te­sét – magya­ráz­ta a szakértő.

Ezút­tal azon­ban Trump töb­bet várt az egyik leg­főbb bizal­ma­sá­nak szá­mí­tó alel­nö­ké­től, még­pe­dig azt, hogy pró­bál­ja meg­gá­tol­ni Joe Biden győ­zel­mé­nek hiva­ta­los elis­me­ré­sét a Kongresszusban.

Mike Pen­ce meghátrált

Ahogy arra a The New York Times emlé­kez­tet, az Egye­sült Álla­mok válasz­tá­si tör­vé­nyei sze­rint a min­den­ko­ri alel­nök­nek is hite­le­sí­te­nie kell az elek­to­ri sza­va­za­tok ered­mé­nyét, Trump pedig emi­att azt remél­te, hogy Mike Pen­ce majd vissza­dob­ja a vok­so­kat a demok­ra­ták csa­lá­sá­ra hivat­koz­va. Mike Pen­ce azon­ban a kong­resszus előtt fel­szó­lal­va – Trump nyo­más­gya­kor­lá­sát vissza­uta­sít­va – közölte:

nem áll hatal­má­ban fél­re­dob­ni az elek­to­ri szavazatokat.

Ennek elle­né­re szá­mos repub­li­ká­nus sze­ná­tor tovább­ra is kitart a hiva­tal­ban lévő elnök mel­lett: egy Ted Cruz texa­si sze­ná­tor által veze­tett cso­port pél­dá­ul meg­ta­gad­ta a csa­ta­tér­ál­lam­nak szá­mí­tó Ari­zo­na elek­to­ri sza­va­za­ta­i­nak elfo­ga­dá­sát. Pen­ce ugyan­ak­kor az óvá­sok kong­resszu­si támo­ga­tá­sa nél­kül és a saját alkot­mány­ér­tel­me­zé­si állás­pont­ját követ­ve alig­ha fog aka­dályt gör­dí­te­ni Biden elnök­sé­gé­nek jóvá­ha­gyá­sa elé.

Trump ezzel kap­cso­lat­ban a Twit­te­ren azt írta: Mike Pen­ce-nek nem volt elég bátor­sá­ga meg­ten­ni azt, amit hazánk és alkot­má­nyunk védel­me érde­ké­ben meg kel­lett vol­na tennie.

Mike Pen­ce didn’t have the cou­rage to do what sho­uld have been done to pro­tect our Count­ry and our Cons­ti­tu­ti­on, giving Sta­tes a chance to cer­ti­fy a cor­rec­ted set of facts, not the fra­u­dul­ent or inacc­ura­te ones which they were asked to pre­vi­o­usly cer­ti­fy. USA demands the truth!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Janu­ary 6, 2021

A kong­resszus rend­kí­vü­li ülé­sé­vel egy idő­ben Trump fel­hí­vá­sá­ra több ezer ember gyűlt össze Washing­ton­ban, hogy az alsó- és a fel­ső­ház vár­ha­tó dön­té­sé­vel szem­be­men­ve kife­jez­zék támo­ga­tá­su­kat Trump felé. A hiva­tal­ban lévő elnök a demonst­rá­ci­ón fel­szó­lal­va nyo­ma­té­ko­sí­tot­ta: „Sosem fog­juk elis­mer­ni Joe Biden győzelmét.

For­rás: Magyar Nemzet