Hírek Amerikai hirek Donald Trump a repub­li­ká­nus sze­ná­tor­je­löl­tek mel­lett kam­pá­nyol Georgiában

Donald Trump a repub­li­ká­nus sze­ná­tor­je­löl­tek mel­lett kam­pá­nyol Georgiában

„Meg aka­rom tar­ta­ni az elnö­ki tiszt­sé­get, de segí­te­nem kell ennek a kettőnek” 

– mond­ta Trump a repub­li­ká­nus jelöl­tek­re utalva.

Donald Trump ame­ri­kai elnök helyi idő sze­rint szom­ba­ton Geor­giá­ba uta­zott, hogy az állam­ban janu­ár 5‑én tar­tan­dó sze­ná­tor­vá­lasz­tás két repub­li­ká­nus jelölt­je mel­lett kam­pá­nyol­jon. A gyű­lé­sen Trump leszö­gez­te: foly­tat­ni fog­ja a jogi har­cot a sze­rin­te elcsalt elnök­vá­lasz­tás ered­mé­nyé­nek megfordításáért.

A Val­dos­ta város­ban tar­tott gyű­lé­sen az elnök arra buz­dí­tot­ta híve­it, hogy sza­vaz­za­nak a repub­li­ká­nus jelöl­tek­re a két sze­ná­tu­si bár­sony­szé­kért kiírt máso­dik for­du­lós válasz­tá­son, ame­lyen a párt szö­vet­sé­gi fel­ső­há­zi több­sé­gé­nek meg­őr­zé­se múl­hat. Saj­tó­hí­rek sze­rint a Repub­li­ká­nus Párt­ban ugyan­ak­kor van­nak, akik attól tar­ta­nak, hogy Trump rész­vé­te­le töb­bet árt­hat, mint amennyit hasz­nál, amennyi­ben „sze­mé­lyes sérel­me­i­re” fókusz­ál a beszédében.

„Meg aka­rom tar­ta­ni az elnö­ki tiszt­sé­get, de segí­te­nem kell ennek a ket­tő­nek” – mond­ta az elnök a repub­li­ká­nus jelöl­tek­re utal­va, aki­ket rövi­den támo­ga­tá­sá­ról biz­to­sí­tott. Majd vissza­tért az állí­tó­la­gos válasz­tá­si csa­lá­sok témá­já­ra, úgy véle­ked­vén, hogy meg­ha­mi­sí­tot­ták az ered­ményt Geor­giá­ban is, ahol egyéb­ként a meg­is­mé­telt sza­va­zat­szám­lá­lás még meg is erő­sí­tet­te a demok­ra­ta­pár­ti Joe Biden győzelmét.

„Meg fog­juk nyer­ni ezt a válasz­tást. Meg fog­ják pró­bál­ni meg­győz­ni önö­ket arról, hogy vesz­tet­tünk. De nem vesz­tet­tünk” 

– han­goz­tat­ta. A gyű­lé­sen hír­ügy­nök­sé­gi jelen­té­sek sze­rint ezrek vet­tek részt, nagy több­sé­gük nem viselt védő­masz­kot. Ez az első alka­lom a novem­be­ri elnök­vá­lasz­tás óta, hogy Trump kam­pány­ren­dez­vé­nyen vesz részt. Dél­utá­ni Twit­ter-üze­ne­té­ben Donald Trump fel­szó­lí­tot­ta Geor­gia kor­mány­zó­ját, Bri­an Kem­pet, hogy hív­ja össze rend­kí­vü­li ülés­re a helyi tör­vény­ho­zást a sze­rin­te elcsalt válasz­tá­si ered­mé­nyek ügyé­ben. Benn­fen­tes for­rá­sok sze­rint azon­ban a kor­mány­zó ezt elutasította.

A novem­ber 3‑i válasz­tá­son a szö­vet­sé­gi tör­vény­ho­zás alsó­há­zá­ban, a kép­vi­se­lő­ház­ban a demok­ra­ták ugyan meg­őriz­ték több­sé­gü­ket, de mivel vesz­tet­tek is kép­vi­se­lői helye­ket, több­sé­gük kisebb ará­nyú. A fel­ső­ház­ban, a száz tagú sze­ná­tus­ban 53 poli­ti­ku­suk­kal eddig a repub­li­ká­nus pár­ti­ak­nak volt több­sé­gük, ám a mos­ta­ni vok­so­lá­so­kon a demok­ra­ták egy helyet sze­rez­tek, két sze­ná­tu­si szé­kért pedig még máso­dik for­du­lót tar­ta­nak Geor­giá­ban. Amennyi­ben ezen a demok­ra­ta jelöl­tek győz­nek, akkor a sze­ná­tus­ban is övék a több­ség. Az Egye­sült Álla­mok­ban min­den tör­vény­nek és az elnök által jelölt sze­mély kine­ve­zé­sé­nek a jóvá­ha­gyá­sá­hoz szük­sé­ges a sze­ná­tus jóváhagyása.

Geor­giá­ban elem­zők sze­rint szo­ros­nak ígér­ke­zik a ver­seny. A 33 éves John Ossof demok­ra­ta pár­ti sze­ná­tor­je­lölt és David Per­due repub­li­ká­nus sze­ná­tor, illet­ve Rap­ha­el War­nock tisz­te­le­tes, a demok­ra­ták jelölt­je és Kelly Loeff­ler hiva­tal­ban lévő repub­li­ká­nus sze­ná­tor között dől el a ver­seny. Amennyi­ben mind­két bár­sony­szé­ket a demok­ra­ták nyer­nék el, akkor a fel­ső­ház­ban 50 – 50 ará­nyú lesz a két párt sze­ná­to­ra­i­nak ará­nya, és ebben az eset­ben a leen­dő sze­ná­tu­si sza­va­zá­sok alkal­má­val Kama­la Har­ris demok­ra­ta pár­ti alel­nök sza­va­za­ta dönt majd.

For­rás: MTI