Hírek Magyarországi hírek Döb­be­net! Letil­tot­ta a Twit­ter a magyar kor­mány hiva­ta­los fiókját

Döb­be­net! Letil­tot­ta a Twit­ter a magyar kor­mány hiva­ta­los fiókját

Min­den­fé­le elő­ze­tes magya­rá­zat nél­kül letil­tot­ta Magyar­or­szág kor­má­nyá­nak hiva­ta­los fiók­ját, az Abo­ut Hun­garyt a Twit­ter – közöl­te a nem­zet­kö­zi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fele­lős állam­tit­kár szer­dán a Face­boo­kon.

Kovács Zol­tán ezt rend­kí­vül érde­kes­nek nevez­te annak tük­ré­ben, hogy az Euró­pai Bizott­ság éppen szer­dán fog­ja pub­li­kál­ni első jog­ál­la­mi­sá­gi jelentését.

„Úgy lát­szik, vég­ér­vé­nye­sen bekö­szön­tött a szép új világ, amely­ben meg­tör­tén­het az az abszurd eset, hogy elhall­gat­tat­ják a techó­ri­á­sok azo­kat, akik más véle­mé­nyen van­nak, mint a liber­nyá­kok” – írta.

🚫 Min­den­fé­le elő­ze­tes magya­rá­zat nél­kül letil­tot­ta Magyar­or­szág Kor­má­nyá­nak hiva­ta­los fiók­ját, az Abo­ut Hungary‑t a…

Köz­zé­tet­te: Kovács Zol­tán2020. szep­tem­ber 30., szerda

Hoz­zá­tet­te, meg­tet­ték a szük­sé­ges lépé­se­ket, vár­ják a Twit­ter­től a hiva­ta­los választ és magyarázatot.

Nem elő­ször alkal­maz véle­mény­ter­rort a twitter

A pedo­fí­li­át elíté­lő bejegy­zést tett köz­zé CJ Pear­son kon­zer­va­tív akti­vis­ta a Twi­ter­ren, mire a közös­sé­gi oldal letil­tot­ta a fiók­ját. Míg a pedo­fi­lok nyu­god­tan esz­mét cse­rél­het­nek egy­más­sal, meg­vi­tat­hat­ják beál­lí­tott­sá­gu­kat a Twit­ter sza­bály­za­ta sze­rint, addig az ellen­té­tes véle­ményt nem tűri meg a közös­sé­gi oldal.
„Ame­ri­ká­ban min­den pedo­filt kaszt­rál­ni kell” – írta Twit­ter-olda­lán CJ Pear­son, mire a közös­sé­gi oldal letil­tot­ta fiók­ját a bejegy­zés miatt, mert az meg­sér­tet­te a „vissza­élé­sek­re és zak­la­tá­sok­ra” vonat­ko­zó irány­el­ve­it. A sza­bály­zat sze­rint ugyan­is sen­ki sem zak­lat­hat máso­kat, és nem buz­dít­hat erre sen­kit. Ez azt is jelen­ti, hogy nem fejez­he­ti ki abbé­li kíván­sá­gát vagy vágyát, hogy vala­kit fizi­kai sérü­lés érjen. Míg a pedo­fil­el­le­nes véle­ményt azon­nal til­tot­ta a közös­sé­gi oldal, maguk a pedo­fi­lok épp a Twit­te­ren szer­vez­nek maguk­nak közös­sé­get, szá­mos olyan fió­kot lehet talál­ni, ame­lyet pedo­fi­lok működ­tet­nek.
Bár a Twit­ter sze­rint zéró­to­le­ran­cia van náluk az olyan tar­tal­mak­kal szem­ben, ame­lyek a gye­re­kek sze­xu­á­lis kizsák­má­nyo­lá­sát mutat­ják, és ez ellen aktí­van har­col­nak is, a sza­bály­zat­ban azon­ban az áll, hogy a pedo­fi­lok nyu­god­tan meg­be­szél­he­tik egy­más­sal a kis­ko­rú­ak­hoz való von­zó­dá­su­kat. Ráadá­sul mez­te­len képet is meg­oszt­hat­nak a gye­re­kek­ről, ha az nem sze­xu­á­lis hely­zet­ben ábrá­zol­ja őket.

For­rás: MTI / Magyar Nemzet