Hírek Elszakított területi hirek Disz­nó­vá­gá­si szo­ká­sok a buko­vi­nai és csí­ki székelyeknél

Disz­nó­vá­gá­si szo­ká­sok a buko­vi­nai és csí­ki székelyeknél

A madé­fal­vi vesze­de­lem 258. évfor­du­ló­já­ra több mint száz kül­ho­ni ven­dég érke­zett a köz­ség­be janu­ár ele­jén. Az ünnep­sé­get köve­tő napon a vesze­de­lem nyo­mán Mold­vá­ba és Buko­vi­ná­ba köl­tö­zött madé­fal­vi­ak leszár­ma­zot­tai, illet­ve a helyi­ek hagyo­má­nyos disz­nó­vá­gá­si ünne­pé­lyen mutat­ták be, mit tanul­tak elődeiktől.

Hagyo­má­nyos szé­kely disz­nó­vá­gás. Tér­ség­től füg­get­le­nül az állat min­den részét felhasználják. 

„Korom­sö­tét­ben kez­dő­dik min­den. Ezt mi így tanul­tuk, és így is adjuk tovább” – mond­ta érke­zé­sün­ket köve­tő­en, még a kora reg­ge­li órák­ban az egyik Tol­na megyei nő. A kato­li­kus temp­lom köze­lé­ben a gyü­le­ke­zők szo­kás sze­rint pálin­ká­val indí­tot­ták a reg­gelt, ame­lyet a Bony­hád tele­pü­lés­ről érke­zet­tek lényeg­re törő­en csak szú­ró­pá­lin­ká­nak neveznek.

Csak­ha­mar a két ser­tést is a tér­re szál­lí­tot­ták, egyi­ket a test­vér­te­le­pü­lé­se­ken élő buko­vi­nai szé­ke­lyek, míg a mási­kat a helyi­ek szá­má­ra. Míg előb­bi­ek elekt­ro­mos áram és sok­ko­ló hasz­ná­la­tá­val terí­tet­ték le az álla­tot, addig a madé­fal­vi­ak az úgy­ne­ve­zett tag­ló­pisz­to­lyos vagy fej­be lövős meg­ol­dást választották.

Mind­két olda­lon kiemelt figyel­met szen­tel­tek arra, hogy „meg legyen fog­va a disz­nó vére”. Köröm­pá­lin­ka és rém­fa A bony­há­di­ak­nál elő­ke­rült egy vas­tek­nő, ami­be bele­rak­ták az álla­tot, for­ró vizes locso­lás mel­lett vas­lán­cok­kal for­gat­ták kör­be-kör­be, ezt köve­tő­en pedig egy­sze­rű­en csak kapa­ró­nak neve­zett, fém­le­mez­ből készült töl­csé­rek­kel húz­ták le az állat sör­té­jét a tisz­tí­tás első mozzanataként. 

A disz­nó­ölés után az álla­tok per­zse­lé­sé­vel és tisz­tí­tá­sá­val foly­ta­tó­dott a mun­ka. A szé­kely­föl­di­ek a hagyo­má­nyos, szal­más per­zse­lés­sel kezd­tek, ame­lyet több­ször is meg­is­mé­tel­tek, majd a gáz­per­zse­lőt is igény­be vet­ték, végül kés­sel, kefé­vel és for­ró vizes locso­lás­sal tisz­tí­tot­ták meg kel­lő­kép­pen az állatot. 

„Kér­jük a per­zselt kör­mö­ket, abból nálunk min­den kin­ti dol­go­zó pálin­kát szo­kott inni!” – muta­tott rá egy bony­há­di nő.

A hossza­dal­mas vizes mosás után mind­két tábor áll­vány­ból össze­ál­lí­tott asz­tal­ra helyez­te az álla­tot, egyik olda­lon a böl­lér, a mási­kon pedig szé­kely meg­ne­ve­zés sze­rint a mészá­ros szé­les tár­há­zú kés­kész­let­tel állt neki a munkának. 

Az anya­or­szá­gi And­rás József elárul­ta, ez náluk ott­hon nem min­dig tör­té­nik így.

„Őse­ink­től úgy tanul­tuk, hogy rém­fá­ra, úgy­ne­ve­zett három- vagy négy­lá­bú áll­vány­ra húz­zuk fel az álla­tot. Így a böl­lér sok­kal könnyeb­ben fel tud­ja dol­goz­ni. Las­san kiha­ló­fél­ben lévő hagyo­mány ez, már nem sokan csi­nál­ják így” – részletezte.

Hoz­zá­tet­te, a szé­kely­föl­di­ek­hez hason­ló­an az állat szin­te min­den por­ci­ká­ját fel­hasz­nál­ják, kivé­ve a méh­le­pé­nyét, vagy ahogy felénk neve­zik, a poklát.

„Csa­lá­don belül mi min­dig vágunk disz­nót. Mint ahogy itt is, nálunk is piros betűs ünnep a disz­nó­vá­gás. Mivel hosszú ide­ig svá­bok­kal lak­tunk egy vidé­ken, sok min­dent átvet­tünk tőlük, így a for­rá­zó­tek­nős for­ró vizes szo­kás is tőlük szár­ma­zik”– muta­tott rá. 

A fel­dol­go­zás során elő­ször a bokák és a fej levá­gá­sa tör­tént meg. Mind­két asz­ta­lon rend­re előbb a bokák, majd a fej levá­gá­sa tör­tént meg, miu­tán el is hang­zott, hogy mind­két helyen a hóba szok­ták beletenni. 

Sor­ban a sza­lon­nák levá­gá­sa és sze­le­te­lé­se követ­ke­zett, miköz­ben sokan a sós bőr­da­ra­bo­kért áll­tak sor­ba. A hús nagy részét az alka­lom­ra való tekin­tet­tel mind­két olda­lon kol­bász töl­té­sé­re irá­nyoz­ták elő, és mint meg­tud­tuk, a belek kimo­sá­sát mind­két fél­nél a nők végzik. 

A disz­nó­to­kány és a sava­nyú kor­hely­le­ves főzé­sé­nek szo­ká­sa ugyan­csak nem halt ki egyik cso­port­nál sem, ezek­ből még aznap kós­to­lót kap­nak a dol­go­zók.  Ugyan­azt örököltük.

A kin­ti mun­ká­la­to­kat irá­nyí­tó és a disz­nó fel­dol­go­zá­sát java­részt magá­ra vál­la­ló Erős Pál a Teve­li Szé­kely Kör Egye­sü­let kép­vi­se­le­té­ben vett részt a közös­ség­épí­tő disznóvágáson. 

„Meg­örö­kí­tet­tük a szü­le­ink­től a szo­ká­so­kat, a kör­nyé­kün­kön úgy nevez­zük, hogy szé­ke­lye­sen szed­jük szét a disz­nót a bonc­asz­ta­lon. Szin­te izom­kö­te­ge­i­re szed­jük az álla­tot, külön a lába­it, külön a sza­lon­ná­ját és a hosszú húsát (karaj) is. Gya­kor­la­ti­lag az orjá­ra (ser­tés­ge­rinc) szed­jük szét mi is” – tudatta. 

A szőr­ze­té­nek fel­hasz­ná­lá­sa már kiment divat­ból, de a cson­to­kat, min­den­ne­mű húst és a vérét is fel­hasz­nál­ják: hagyo­má­nyos étel szá­muk­ra is disz­nó­vá­gás reg­ge­lén a hagy­más vér. 

„Vic­ce­sen meg szok­ták jegyez­ni, hogy egyet­len olyan része van a disz­nó­nak, amit nem hasz­nál­nak fel mife­lénk, az pedig a haj­na­li visí­tá­sa. Nem megy veszen­dő­be sem­mi más” – jelez­te, hoz­zá­té­ve, disz­nó­fő­saj­tot és teper­tőt is elő­sze­re­tet­tel készítenek.

Azt viszont már szo­mo­rú­an közöl­te, hogy évről évre rit­kul ez a hagyo­mány: az ezer­öt­száz főt szám­lá­ló tele­pü­lé­sü­kön az ötszáz ház­ból már csak nagy­já­ból har­minc­nál vág­nak disznót.

A hús egy részét kol­bász­töl­tés­hez hasz­nál­ták fel

„Nem hit­tem el, ami­kor azt mond­ták, hogy itt a höl­gyek készí­tik el a kol­bász­nak, a májas­nak, illet­ve a véres­nek való töl­te­lé­ket. Ez nálunk a fér­fi­ak fel­ada­ta. Ahogy lát­tam, mini­má­lis elté­rés van az itte­ni, illet­ve az álta­lunk meg­örö­költ szét­sze­dé­si módok között. A szé­ke­lyek ágá­ban sze­dik le a sza­lon­nát nagyobb dara­bok­ban, míg a buko­vi­nai szé­ke­lyek lefor­dít­ják és kisebb táb­lá­kat készí­te­nek elő a sózás­ra és füs­tö­lés­re. Az itte­ni­ek még raj­ta is hagy­nak némi izom­kö­te­get, így ízle­te­sebb, húso­sabb és súlyo­sabb a sza­lon­na. Nem sze­dik le egy­ben a son­kát, mint mi, hanem a csül­köt része­sí­tik előny­ben. Összes­sé­gé­ben apró­lé­ko­sabb­nak látom a szé­kely­föl­di disz­nó­vá­gá­si folya­ma­to­kat a miénk­nél: az udva­ron annyi­ra szét­sze­dik az álla­tot, hogy a ben­ti, női segít­sé­gek­nek lénye­ge­sen keve­sebb és könnyebb dol­guk van” 

– zár­ta a böllér.

For­rás: kro​ni​ka​on​line​.ro

.