Hírek Clevelandi hirek Diasz­pó­ra Fel­ső­ok­ta­tá­si Ösztöndíjprogram

Diasz­pó­ra Fel­ső­ok­ta­tá­si Ösztöndíjprogram

Már koráb­ban tudó­sí­tot­tunk erről a prog­ram­ról, de most már köze­le­dik a pályá­za­ti határ­idő! A rész­le­tek alább láthatóak.

Főbb tud­ni­va­lók

A Diasz­pó­ra Fel­ső­ok­ta­tá­si Ösz­tön­díj­prog­ram (továb­bi­ak­ban: Ösz­tön­díj­prog­ram) cél­ja a magyar gyö­ke­rek­kel ren­del­ke­ző kül­föl­di hall­ga­tók magyar fel­ső­ok­ta­tá­si intéz­mé­nyek­ben foly­ta­tan­dó tanul­má­nya­i­nak kiemelt támogatása.

Az Ösz­tön­díj­prog­ram működ­te­té­sé­ért a kül­po­li­ti­ká­ért fele­lős minisz­ter felel, lebo­nyo­lí­tá­sát a Tem­pus Köz­ala­pít­vány lát­ja el.

A prog­ram – az Euró­pai Unió tag­ál­la­mai, a Szerb Köz­tár­sa­ság és Ukraj­na Kár­pát­al­ja megye kivé­te­lé­vel – a világ min­den orszá­gá­ban élő magyar diasz­pó­ra közös­ség­re kiterjed.

A Diasz­pó­ra Fel­ső­ok­ta­tá­si Ösz­tön­díj­prog­ram pályá­zat meg­hir­de­té­sé­re első alka­lom­mal 2020. év végé­ig kerül sor a 2021/2022. tan­év­re tör­té­nő fel­vé­te­li jelent­ke­zés érdekében.

A prog­ram­ban való rész­vé­tel feltételei:

 • vál­lalt magyar iden­ti­tás és kap­cso­ló­dás a diasz­pó­ra közös­sé­gé­hez, amit a jelent­ke­ző moti­vá­ci­ós levél­ben mutat be és nyi­lat­ko­zat­ban erő­sít meg,
 • lak­hely a támo­ga­tott régi­ók egyikében,
 • aján­lás vala­me­lyik diasz­pó­ra szer­ve­zet­től vagy a terü­le­ten műkö­dő magyar külképviselettől,
 • leg­alább 10 év Magyar­or­szá­gon kívü­li tartózkodás,
 • Magyar­or­szág terü­le­tén kívül vég­zett 4 év közép­fo­kú tanulmányok,
 • a jelent­ke­ző augusz­tus 31-ig betöl­ti 18-ik élet­évét, kivé­ve a tánc­mű­vé­sze­ti sza­kok­ra jelentkezőket,
 • a jelent­ke­ző vál­lal­ja, hogy magyar­or­szá­gi tanul­má­nyai alatt magya­rul tanul és dip­lo­ma­szer­zé­sig lete­szi a B2 szin­tű nyelvvizsgát,
 • a jelent­ke­ző vál­lal­ja, hogy dip­lo­ma­szer­zé­se után a pályá­za­ti fel­hí­vás­ban meg­ha­tá­ro­zott idő­tar­tam­ra közös­sé­gi mun­ká­val segí­ti a helyi magyar diasz­pó­rát vala­mely országban.

A pályá­zó­nak tel­je­sí­te­nie kell a foga­dó fel­ső­ok­ta­tá­si intéz­mény által meg­ha­tá­ro­zott fel­vé­te­li köve­tel­mé­nye­ket. A fel­vé­te­lit a fel­ső­ok­ta­tá­si intéz­mé­nyek bonyo­lít­ják le online formában.

A moti­vá­ci­ós leve­let a Kül­gaz­da­sá­gi és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um által fel­kért tagok­ból lét­re­ho­zott szak­mai tes­tü­let, a bírá­ló bizott­ság érté­ke­li. Az ösz­tön­díj oda­íté­lé­sé­ről a fel­vé­te­li ered­mé­nyek és a bírá­ló bizott­ság javas­la­ta alap­ján szü­le­tik döntés.

A rész­le­tes pályá­za­ti fel­té­te­le­ket és a kivá­lasz­tá­si eljá­rást a pályá­za­ti kiírás fog­ja tartalmazni.

Az ösz­tön­díj tartalmazza:

 • men­tes­sé­get az okta­tás önkölt­sé­gé­nek térí­té­se alól
 • az egész­ség­ügyi támo­ga­tást (TAJ kártya)

Külön kére­lem­re elér­he­tő jut­ta­tá­sok (a fel­té­te­le­ket a Sza­bály­zat tartalmazza):

 • hoz­zá­já­ru­lás a meg­él­he­té­si és lak­ha­tá­si költségekhez

Elér­he­tő képzések:

Az Ösz­tön­díj­prog­ram­ban azon magyar­or­szá­gi fel­ső­ok­ta­tá­si intéz­mé­nyek vesz­nek részt, ame­lyek kép­zé­se­ket kínál­nak a Sti­pen­di­um Hun­ga­ri­cum prog­ram­ban is. A Diasz­pó­ra Fel­ső­ok­ta­tá­si Ösz­tön­díj­prog­ram­ban elér­he­tő kép­zé­sek lis­tá­ját (ide­ért­ve a magyar nyel­vű kép­zé­se­ket is) jelen­leg vég­le­ge­sít­jük a fel­ső­ok­ta­tá­si intézményekkel.

Angol és magyar nyel­vű kép­zé­sek egy­aránt elér­he­tő­ek lesz­nek. Angol nyel­vű kép­zés ese­tén az ösz­tön­dí­jas­nak magyar mint ide­gen nyel­vi kép­zé­sen is részt kell ven­nie a tanul­má­nyai idő­tar­ta­ma alatt. A magyar nyel­ven ter­ve­zett tanul­má­nyok­hoz lehe­tő­sé­get biz­to­sí­tunk magyar nyel­vi előkészítőre.

A pályá­zás módja:

 • a jelent­ke­ző leg­fel­jebb 2 választ­ha­tó szak­ra jelentkezhet
 • a pályá­zat benyúj­tá­sa online felü­le­ten történik

Idő­terv:

 • 2020: pályá­za­ti fel­hí­vás megjelenése
 • 2021 janu­ár: pályá­za­ti határidő
 • 2021 már­ci­us – május: intéz­mé­nyi fel­vé­te­li eljárások
 • 2021 júni­us: pályá­za­ti eredmény
 • 2021 szep­tem­ber: magyar­or­szá­gi tanul­má­nyok kezdete

Továb­bi információ:

Az ösz­tön­díj­prog­ram jog­sza­bá­lyi hát­te­re: 2032020. (V. 14.) Korm. ren­de­let a Diasz­pó­ra Fel­ső­ok­ta­tá­si Ösz­tön­díj­prog­ram­ról, vala­mint a Diasz­pó­ra Fel­ső­ok­ta­tá­si Ösz­tön­díj­prog­ram műkö­dé­sé­hez szük­sé­ges egyes kor­mány­ren­de­le­tek módosításáról.

Az Ösz­tön­díj­prog­ram rész­le­tes sza­bá­lya­it és a jelent­ke­zé­si rész­le­tes fel­té­te­le­it a Sza­bály­zat és a Vég­re­haj­tá­si útmu­ta­tó, vala­mint a hiva­ta­los pályá­za­ti fel­hí­vás tar­tal­maz­za majd, ame­lyek elér­he­tő­ek lesz­nek az Ösz­tön­díj­prog­ram ősszel indu­ló hon­lap­ján (www​.dia​spo​ras​cho​lars​hip​.hu).

Kér­dés ese­tén kér­jük, hogy érdeklődjenek:

Tem­pus Közalapítvány

 • e‑mail: diasporascholarship@​tpf.​hu
 • tele­fon +36 1 236 5045