Hírek Clevelandi hirek Diasz­pó­ra Fel­ső­ok­ta­tá­si Ösztöndíjprogram

Diasz­pó­ra Fel­ső­ok­ta­tá­si Ösztöndíjprogram

A Kül­gaz­da­sá­gi és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um irá­nyí­tá­sa alatt álló Diasz­pó­ra Fel­ső­ok­ta­tá­si Ösz­tön­díj­prog­ram lebo­nyo­lí­tá­sát a Tem­pus Köz­ala­pít­vány (TKA) végzi.

A Tem­pus Köz­ala­pít­vány három téma­kör­ben három kér­dő­ív kitöl­té­sét kéri a magyar diasz­pó­ra­szer­ve­ze­tek és egye­sü­le­tek kol­lé­gá­i­tól. A kér­dő­ívek magyar és angol nyel­ven is elérhetőek.

  1. Amennyi­ben sze­ret­ne kap­cso­lat­ban marad­ni velünk és tájé­koz­ta­tást kap­ni az Ösz­tön­díj­prog­ram aktu­a­li­tá­sa­i­ról (pl. pályá­za­ti kiírás meg­je­le­né­se), kér­jük ezt ennek a kér­dő­ív­nek a kitöl­té­sé­vel jelezze.

Ezt a kér­dő­ívet a diasz­pó­ra­szer­ve­zet bár­mely kol­lé­gá­ja kitölt­he­ti, aki érte­sül­ni sze­ret­ne az aktu­a­li­tá­sok­ról: https://​forms​.offi​ce​.com/​e​/​H​X​a​E​U​w​S​dwS

  1. A pályá­zók segí­té­se érde­ké­ben sze­ret­nénk össze­gyűj­te­ni az olyan diasz­pó­ra­szer­ve­ze­te­ket, melyek­hez a pályá­zók diasz­pó­ra aján­ló­le­vél (=köte­le­ző pályá­za­ti doku­men­tum) kiál­lí­tá­sa kap­csán fordulhatnak.

Kér­jük, hogy diasz­pó­ra­szer­ve­ze­ten­ként csak egy ember, a kap­cso­lat­tar­tó tölt­se ki ezt a kér­dő­ívet: https://​forms​.offi​ce​.com/​e​/​F​S​q​J​V​e​e​tp8  

  1. Az Ösz­tön­díj­prog­ram­ban vég­zett hall­ga­tók­nak a vég­zést köve­tő­en 2 évig közösségi/önkéntes tevé­keny­sé­get kell foly­tat­ni vala­me­lyik magyar diasz­pó­ra­szer­ve­zet­ben. Célunk az önkén­tes hall­ga­tók foga­dá­sá­val kap­cso­lat­ban a diasz­pó­ra­szer­ve­ze­tek igé­nye­i­nek és kapa­ci­tá­sá­nak fel­mé­ré­se, vala­mint a kap­cso­lat­tar­tók azonosítása.

Kér­jük, hogy diasz­pó­ra­szer­ve­ze­ten­ként csak egy ember, a téma kap­cso­lat­tar­tó­ja tölt­se ki: https://​forms​.offi​ce​.com/​e​/​M​q​k​G​2​H​w​pTx

The forms are ava­i­lab­le in Eng­lish lan­gu­age too.

• infor­ma­ti­on for part­ners abo­ut the prog­ramme: https://​forms​.offi​ce​.com/​e​/​H​X​a​E​U​w​S​dwS

• Dia­spo­ra Recom­men­da­ti­on Let­ters: https://​forms​.offi​ce​.com/​e​/​F​S​q​J​V​e​e​tp8

• Community/volunteer work: https://​forms​.offi​ce​.com/​e​/​M​q​k​G​2​H​w​pTx