Hírek Vélemények/Publicisztikák Demok­ra­ti­kus defi­cit az Egye­sült Államokban

Demok­ra­ti­kus defi­cit az Egye­sült Államokban

„Befo­lyá­sos embe­rek ipar­ága­kon és ideo­ló­gi­á­kon átnyú­ló közös mun­kál­ko­dá­sa a szín­fa­lak mögött, hogy befo­lyá­sol­ják a köz­fel­fo­gást, meg­vál­toz­tas­sák a sza­bá­lyo­kat és a tör­vé­nye­ket, irá­nyít­sák a média tudó­sí­tá­sa­it és ellen­őriz­zék az infor­má­ció áram­lá­sát.” Az idé­zet nem egy poli­ti­kai sci-fiből, még csak nem is Donald Trump egyik Twit­ter-bejegy­zé­sé­ből szár­ma­zik, hanem a bal­li­be­rá­lis Time maga­zin szer­ző­jé­től, aki már-már zavar­ba ejtő nyílt­ság­gal ránt­ja le a lep­let a Bident hata­lom­ra jut­ta­tó – aho­gyan ő fogal­maz – összeesküvésről.

A Man­di­ner­nek hála már magya­rul is elér­he­tő az utób­bi évek poli­ti­ka­tör­té­ne­té­nek talán leg­meg­le­pőbb írá­sa. Aki még nem tet­te meg, min­den­kép­pen szán­jon az éle­té­ből 10 per­cet arra, hogy végig­ol­vas­sa – e cikk kere­te­it ugyan­is már egy össze­fog­la­ló is szét­fe­szí­te­né. Dió­héj­ban annyit azért eláru­lok, hogy a szer­ző hosszú fej­te­ge­té­sé­ben elárul­ja, hogyan műkö­dött együtt filant­ró­pok, média­mun­ká­sok, szak­szer­ve­ze­ti és érdek­kép­vi­se­le­ti veze­tők egy laza szö­vet­sé­ge annak érde­ké­ben, hogy ne Donald Trump­nak hív­ják az Egye­sült Álla­mok elnö­két a követ­ke­ző 4 évben. A háló­zat­nak része volt töb­bek között a Face­book-ala­pí­tó Mark Zuc­ker­berg, az olva­só­ink köré­ben már jól ismert Plan­ned Parent­ho­od, vala­mint a Green­pe­ace is. A cik­ket azért is érde­mes elol­vas­ni, mert szerzője

meg­döb­ben­tő őszin­te­ség­gel és zavar­ba ejtő büsz­ke­ség­gel ír arról, hogy ez az infor­má­lis szer­vez­ke­dés hogyan „men­tet­te meg” Donald Trump­tól az ame­ri­kai demokráciát…

És a baj itt kezdődik.

Amit ugyan­is ők a demok­rá­cia meg­men­té­se­ként állí­ta­nak be, az való­já­ban annak a halá­lát jelen­ti. Egé­szen fur­csa ilyen hosszú cikk­ben olvas­ni azt, amit azért vala­hol eddig is tud­tunk: hogy a bal­ol­da­li­ak és a libe­rá­li­sok szá­má­ra csak egyet­len igaz­ság, egy­fé­le tole­rál­ha­tó véle­mény léte­zik – még­pe­dig az övék. Aki ezen belül mozog, azzal kap­cso­lat­ban türel­me­sek, aki viszont a vilá­gu­kon kívül áll, azzal egyet­len dol­guk van, eltö­röl­ni még a Föld szí­né­ről is… Ez a faj­ta modern kori abszo­lu­tiz­mus az egész cik­ket – és ebből kifo­lyó­lag az egész ame­ri­kai demok­ra­ta tömb gon­dol­ko­dá­sát is – áthatja.

Aho­gyan a sza­va­zók lené­zé­se is. Hiszen mi követ­ke­zik a gon­do­lat­me­ne­tük­ből? Az, hogy nehogy már az embe­rek dönt­se­nek arról, mi helyes és mi nem, mi demok­ra­ti­kus és mi nem, ki a jó veze­tő és ki nem! Majd ők, a kényel­mes washing­to­ni szo­bák­ban meg­hoz­zák ezt a dön­tést, mert „úgy­is job­ban tud­ják”.hir­de­tés

És pon­to­san ezzel köpik szem­be mind­azt, amit annyi­ra véde­ni akar­nak. Jól mutat­ja az egész hely­zet kifor­dí­tott­sá­gát, hogy egy infor­má­lis háló­zat hatal­má­val akar­ják meg­vé­de­ni a for­má­lis intéz­mény­rend­szert. És még vala­mi, ami az eddi­gi­ek­nél is meg­döb­ben­tőbb: a cik­ket olvas­va egy­ér­tel­mű­en kitű­nik, hogy a szó­ban for­gó háló­zat szá­má­ra tel­je­sen mind­egy, ki volt a demok­ra­ta jelölt – és ki a demok­ra­ta elnök. Ha Joe Biden helyén Kama­la Har­ris, Ber­nie San­ders, Nancy Pel­o­si, vagy bár­ki más áll, akkor is ugyan­ezek a fogas­ke­re­kek kez­de­nek el működ­ni – ugyan­így, ugyan­ez­zel az ered­ménnyel. A lényeg nem az elnök sze­mé­lye, a párt, vagy éppen az embe­rek – hanem a saját hatalmuk.

Ez az a demok­ra­ti­kus defi­cit, amely egy­re job­ban feszí­ti az Egye­sült Álla­mok tár­sa­dal­mát, és amely ellen Donald Trump harcolt.

Most alul­ma­radt, de az embe­rek jó eséllyel lát­ni fog­ják, hogy a tör­té­né­sek nem abba az irány­ba halad­nak, amely­be ők gondolták. 

És ne legye­nek két­sé­ge­ink, a most saját maga által lelep­le­zett háló­zat Euró­pá­ban és Magyar­or­szá­gon is aktív, és per­sze aktív lesz a 2022-es kam­pány­ban is. A kon­zer­va­tív oldal­nak pedig meg kell talál­nia az ellen­sze­rét, mert az Egye­sült Álla­mok­ban tör­tén­tek azt mutat­ják, hiá­ba áll az ország egyik fele egy­sé­ge­sen egy gon­do­lat, egy ügy mögött, az ügyes­ke­dés és a káosz poli­ti­ká­ja felül tud kerekedni…

For­rás: vasar​nap​.hu