Hírek Morzsák Demok­ra­ta pár­ti pol­gár­mes­te­rek magán biz­ton­sá­gi őrö­ket fizet­nek köz­pénz­ből, miu­tán csök­ken­tet­ték a rend­őr­ség költségvetését

Demok­ra­ta pár­ti pol­gár­mes­te­rek magán biz­ton­sá­gi őrö­ket fizet­nek köz­pénz­ből, miu­tán csök­ken­tet­ték a rend­őr­ség költségvetését

Több mint két tucat ame­ri­kai nagy­vá­ros demok­ra­ta pár­ti pol­gár­mes­te­re magán biz­ton­sá­gi őrö­ket fizet köz­pénz­ből a saját védel­mé­re, miu­tán csök­ken­tet­ték – vagy beje­len­tet­ték, hogy csök­ken­te­ni fog­ják – a rend­őr­ség költ­ség­ve­té­sét – adta hírül egy új jelen­tés, amely az ame­ri­kai For­bes maga­zin­ban jelent meg – írja az MTI.

A lap az Open the Books! (Nyi­tott köny­ve­lést!) nevű szer­ve­zet össze­ál­lí­tá­sát közöl­te, amely­ből kide­rül: a pol­gár­mes­te­rek mil­li­ó­kat köl­te­nek az adó­fi­ze­tők pén­zé­ből a saját és mun­ka­tár­sa­ik sze­mé­lyi védel­mét ellá­tó őrző-védő szol­gá­la­tok­ra. A szer­ve­zet az infor­má­ció­sza­bad­ság­ra vonat­ko­zó tör­vény­re hivat­koz­va kér­te ki 25 ame­ri­kai nagy­vá­ros adatait.

A jelen­tés leszö­ge­zi: miköz­ben a bűnö­zés erő­sö­dik az Egye­sült Álla­mok­ban, „ország­szer­te 25 ame­ri­kai nagy­vá­ros” tet­te magá­é­vá azt a köve­te­lést, hogy csök­kent­sék a helyi rend­őr­ség költ­ség­ve­té­sét. „Defund Poli­ce” nevű moz­ga­lom­nak. A köve­te­lést a Black Lives Mat­ter (BLM, Feke­te Éle­tek Szá­mí­ta­nak) nevű moz­ga­lom fogal­maz­ta meg elő­ször és több demok­ra­ta pár­ti poli­ti­kus is támo­ga­tá­sá­ról biztosította.

A For­bes kiemelte:

a rend­őr­ség költ­ség­ve­té­sé­nek meg­nyir­bá­lá­sa – amely köz­tiszt­vi­se­lők biz­ton­sá­gá­nak adó­fi­ze­tői dol­lá­rok­ból finan­szí­ro­zott védel­mé­vel páro­sul – csak­is demok­ra­ta pár­ti pol­gár­mes­te­rek által irá­nyí­tott váro­sok­ban for­dul elő”.

Ilyen váro­sok pél­dá­ul New York, Balt­imo­re, Chi­ca­go, Den­ver, San Fran­cis­co, vagy San Diego.

Chi­ca­go váro­sa 2015 és 2020 között 17,3 mil­lió dol­lárt (5,19 mil­li­árd forint) köl­tött „meg nem neve­zett váro­si tiszt­ség­vi­se­lők” sze­mé­lyi védel­mé­re. Lori Light­fo­ot chi­ca­gói pol­gár­mes­ter azon állí­tá­sa elle­né­re, hogy ő maga nem támo­gat­ja a rend­őr­ség költ­ség­ve­té­sé­nek csök­ken­té­sét, az ada­tok azt mutat­ják, hogy a város 2020-ban meg­szün­te­tett 400 rend­őri állást, miköz­ben a város­ve­ze­tő sze­mé­lyi védel­mé­nek költ­sé­ge min­den idők leg­ma­ga­sabb össze­gét érte el: 22 sze­mé­lyi test­őr részé­re 3,4 mil­lió dol­lárt (1,02 mil­li­árd forint) fizet­tek ki.

San Fran­cis­có­ban 2015 és 2020 között 12,4 mil­lió dol­lárt (3,72 mil­li­árd forin­tot) köl­töt­tek Lon­don Bre­ed pol­gár­mes­ter sze­mé­lyi biz­ton­sá­gá­ra, áll a jelen­tés­ben, miköz­ben a város­ve­ze­tés dön­té­se nyo­mán két év alatt 120 mil­lió dol­lárt (36 mil­li­árd forin­tot) von­tak el a váro­si rend­őr­ség költ­ség­ve­té­sé­ből. Az össze­get egész­ség­ügyi prog­ra­mok­ra fordítják.

New York-ban a város­ve­ze­tés dön­té­se nyo­mán 1 mil­li­árd dol­lár­ral (300 mil­li­árd forint) csök­ken­tik a váro­si rend­őr­ség 6 mil­li­árd dol­lá­ros (1800 mil­li­árd forin­tos) költ­ség­ve­té­sét, amely­ből 354 mil­lió dol­lárt (106 mil­li­árd forint) a hiva­ta­los beje­len­tés sze­rint men­tál­hi­gi­é­nés és haj­lék­ta­la­no­kat segí­tő szol­gál­ta­tá­sok­ra, vala­mint okta­tá­si tevé­keny­ség­re fordítanak.

Bill de Blas­io New York‑i pol­gár­mes­ter sze­mé­lyi biz­ton­sá­gá­ra 358 ezer dol­lárt (107 mil­lió forin­tot) köl­töt­tek adó­fi­ze­tői pénz­ből a jelen­tés szerint.

Los Ange­les város önkor­mány­za­tá­nak elnö­ke, Nury Mar­ti­nez 2020 nya­rán erő­tel­je­sen szor­gal­maz­ta a helyi rend­őr­ség (LAPD) költ­ség­ve­té­sé­nek csök­ken­té­sét, miköz­ben az ő házát egy külön meg­fi­ze­tett rend­őri egy­ség vigyázta.

For­rás: neo​kohn​.hu