Hírek Amerikai hirek Demok­ra­ta pár­ti kép­vi­se­lők „mene­kül­tek el” Texasból

Demok­ra­ta pár­ti kép­vi­se­lők „mene­kül­tek el” Texasból

A REPUBLIKÁNUSOK NEM AKARJÁK, HOGY MEGISMÉTLŐDJENEK A VÁLASZTÁSI CSALÁSOK

Hát­ra­hagy­tuk csa­lád­ja­in­kat, a meg­él­he­té­sün­ket, sze­re­tett Texa­sun­kat. Az áldo­zat, amit meg­hoz­tunk, nem hason­lít­ha­tó össze azok­nak a bátor ame­ri­ka­i­ak­nak az áldo­za­tá­val, akik a tör­té­ne­lem folya­mán azért har­col­tak, hogy meg­véd­jék válasz­tó­jo­gun­kat – írta Twit­ter-üze­net­ben az egyik demok­ra­ta kép­vi­se­lő, James Talarico.

Just lan­ded in Memp­his on our way to DC. Thank y’all for your well wishes.

We left behind our fami­li­es, our live­li­ho­ods, & our belo­ved Texas. But our sac­ri­fi­ce is noth­ing com­pa­red to the sac­ri­fi­ces bra­ve Ame­ri­cans have made thro­ug­ho­ut his­to­ry to pro­tect the sac­red right to vote.

— James Tal­ari­co (@jamestalarico) July 12, 2021

Tet­tü­ket a demok­ra­ták azzal indo­kol­ták: meg akar­ják aka­dá­lyoz­ni, hogy a texa­si tör­vény­ho­zás hatá­ro­zat­ké­pes legyen, s a repub­li­ká­nus több­ség elfo­gad­ja a válasz­tá­si tör­vény módo­sí­tá­sát. A bal­ol­da­li poli­ti­ku­sok nem elő­ször kor­lá­toz­zák a kép­vi­se­lő­ház cse­lek­vő­ké­pes­sé­gét – leg­utóbb május végén boj­kot­tál­ták a sza­va­zást, akkor azon­ban nem az álla­mot hagy­ták el, csu­pán a tör­vény­ho­zás aus­ti­ni épü­le­té­ből vonul­tak ki.

A texa­si repub­li­ká­nu­sok azon­ban nem csüggednek.

Democ­rats must get back to the job they were elec­ted to do.

The­ir cons­ti­tu­ents must not be deni­ed impor­tant resour­ces simply beca­u­se the­ir elec­ted rep­re­s­en­ta­ti­ves refu­s­ed to show up to work. pic​.twit​ter​.com/​d​G​C​9​D​c​e​RaZ

— Greg Abb­ott (@GregAbbott_TX) July 12, 2021

A lát­vá­nyos mene­kü­lé­si akció egy újabb feje­ze­te annak a jobb­ol­da­li-bal­ol­da­li válasz­tó­jo­gi vitá­nak, amely a tavaly novem­be­ri elnök­vá­lasz­tás után bon­ta­ko­zott ki az Egye­sült Álla­mok­ban. Ország­szer­te már tizen­hét repub­li­ká­nus veze­té­sű állam foga­dott el helyi szin­tű tör­vény­mó­do­sí­tá­so­kat, ame­lyek a válasz­tá­si csa­lá­so­kat hiva­tot­tak meg­gá­tol­ni. Köz­tük van Ari­zo­na és Geor­gia, két olyan, úgy­ne­ve­zett bil­le­gő állam, ame­lyek­ben az elnök­vá­lasz­tást meg­nye­rő demok­ra­ta pár­ti Joe Biden mind­össze néhány ezer sza­va­zat­tal előz­te meg a repub­li­ká­nus Donald Trumpot.

Trump és hívei töme­ges csa­lás­sal vádol­ták meg ellen­fe­le­i­ket, azt gya­nít­va, hogy leg­in­kább a levél­sza­va­za­tok­kal trük­köz­tek a demok­ra­ták, hiszen a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt több tíz mil­lió ame­ri­kai válasz­tot­ta ezt a vok­so­lá­si lehe­tő­sé­get a sze­mé­lyes rész­vé­tel helyett.

Már­pe­dig a repub­li­ká­nu­sok érve­lé­se sze­rint a demok­ra­ta sza­va­zók köré­ben köz­ked­velt levél­sza­va­za­tok nem meg­bíz­ha­tók, nem elég szi­go­rú­ak a válasz­tó­pol­gár sze­mély­azo­nos­sá­gát iga­zo­ló intézkedések.

A demok­ra­ták sze­rint a vál­toz­ta­tá­sok a saját sza­va­zó­i­kat, a fia­ta­lo­kat, a szí­nes bőrű­e­ket és a fogya­té­ko­so­kat hoz­zák hát­rá­nyos hely­zet­be. – Nem fog­juk tét­le­nül végig­néz­ni, ahogy a repub­li­ká­nu­sok elve­szik a válasz­tó­jo­gun­kat, elné­mít­ják a szí­nes bőrű texa­si­a­kat és tönk­re­te­szik a demok­rá­ci­án­kat csak azért, hogy hatal­mon marad­has­sa­nak – közöl­te Gil­ber­to Hino­jo­sa, a Demok­ra­ta Párt texa­si szer­ve­ze­té­nek veze­tő­je. Kama­la Har­ris demok­ra­ta pár­ti alel­nök pedig meg­di­csér­te a Washing­ton­ba mene­kü­lő texa­si kol­lé­gá­it „bátor­sá­gu­kért és elkötelezettségükért”.

A demok­ra­ták most a washing­to­ni kép­vi­se­lő­há­zon – ahol több­ség­ben van­nak – kíván­nak olyan nem­ze­ti szin­tű tör­vény­ke­zést végig­vin­ni, amely felül­bí­rál­ná az egyes álla­mok­ban elfo­ga­dott jog­sza­bá­lyo­kat. – Biden elnök meg­két­sze­re­zi az erő­fe­szí­té­se­it, s min­den ren­del­ke­zé­sé­re álló esz­közt fel­hasz­nál, hogy meg­véd­je az ame­ri­ka­i­ak sza­va­zás­hoz való alap­ve­tő jogát – közöl­te Jen Psa­ki, a Fehér Ház szó­vi­vő­je. A sze­ná­tus azon­ban – ahol fele-fele arány­ban van­nak jelen a demok­ra­ták és a repub­li­ká­nu­sok – az ilyen jel­le­gű pró­bál­ko­zá­so­kat azon­nal visszaveri.

Kot­tász Zoltán

For­rás: Magyar Nemzet