Hírek Morzsák De jó len­ne ha az embe­rek leg­alább ennyit tud­ná­nak a magyarokról!

De jó len­ne ha az embe­rek leg­alább ennyit tud­ná­nak a magyarokról!

Ami­kor Enri­co Fer­mi Nobel-díjas atom­fi­zi­kust meg­kér­dez­ték, hisz‑e a föl­dön­kí­vü­li­ek léte­zé­sé­ben, így vála­szolt: „Már itt van­nak közöt­tünk… magya­rok­nak hív­ják őket.

Legen­dás tudá­suk, zse­ni­á­lis fan­tá­zi­á­juk, egy­más közt beszélt külö­nös nyel­vük, fur­csa angol kiej­té­sük miatt ame­ri­kai tudós-körök­ben tré­fá­san mars­la­kók­nak nevez­ték azt a mint­egy 50 magyar tudóst, akik­nek a XX. szá­zad leg­na­gyobb fel­fe­de­zé­se­it köszön­he­ti a világ.

Egy ame­ri­kai tanul­mány sze­rint a XX. szá­za­dot Buda­pes­ten készí­tet­ték elő, hiszen magyar anya­nyel­vű volt, és vala­me­lyik híres buda­pes­ti isko­lá­ban tanult szin­te min­den tudós, aki a XX. szá­za­dot meg­ha­tá­ro­zó szá­mí­tás­tech­ni­kát, az atom- és űrku­ta­tást elin­dí­tot­ta, továbbfejlesztette.

„Neu­mann, Szi­lárd, Wig­ner, mars ki a Városligetbe!” 

– Ezt nem három vásott kölyök­nek mond­ta a szám­tan­ta­nár, hanem három matek­zse­ni­nek: Neu­mann János­nak, Szi­lárd Leó­nak és Wig­ner Jenő­nek, akik osz­tály­tár­sak vol­tak Buda­pes­ten a Faso­ri Gim­ná­zi­um­ban, s oly döb­be­ne­tes volt a mate­ma­ti­kai tudá­suk, hogy dol­go­zat­írás helyett inkább leve­gőz­ni küld­te őket a taná­ruk, hiszen pil­la­na­tok alatt meg­ol­dot­ták a leg­ne­he­zebb fel­ada­tot is.

Később mind­hár­man világ­hí­rű­vé váltak. 

Wig­ner Jenő az atom­re­ak­tor, Szi­lárd Leó az atom­bom­ba, Tel­ler Ede a hid­ro­gén­bom­ba fel­ta­lá­ló­ja. Tudá­suk­kal hatal­mas erõt sza­ba­dí­tot­tak ki a palack­ból, de mind­hár­man til­ta­koz­tak az ellen, hogy hábo­rús cél­ra, embe­rek ellen hasz­nál­ják az atomenergiát. 

A mag­ha­sa­dás­ban nem a pusz­tí­tó bom­bát, hanem az ener­gia­for­rást keres­ték. Szi­lárd Leó Eins­tein­nel együtt levél­ben kér­te az ame­ri­kai elnö­köt a mag­ha­sa­dás békés fel­hasz­ná­lá­sá­ra. Nem raj­ta múlott, hogy nagy­sze­rű talál­má­nyát tömeg­pusz­tí­tó fegy­ver­ként vetet­ték be. 

Neu­mann János a szá­mí­tó­gép aty­ja, korá­nak egyik leg­na­gyobb láng­el­mé­je. Az álta­la 1943- ban meg­épí­tett com­pu­ter akko­ra volt, mint egy szo­ba, de két­ség­te­le­nül ez az őse a mára már tás­ká­nyi­ra zsu­go­ro­dott szá­mí­tó­gé­pek­nek. Neu­mann János Eisen­hower ame­ri­kai elnök tanács­adó­ja volt, ő beszél­te le Kína meg­tá­ma­dá­sá­ról. Halá­los ágyá­nál a had­se­reg magas ran­gú tiszt­jei vál­tot­ták egy­mást, nehogy láz­ál­má­ban kato­nai tit­ko­kat beszél­jen ki. Fölös­le­ges volt. Neu­mann János halál­tu­sá­já­ban magya­rul beszélt…Nemcsak a szá­mí­tó­gép meg­al­ko­tá­sa, hanem fej­lesz­té­sé­nek fon­tos lépé­sei is magyar nevek­hez kötődnek.

Kemény János a leg­el­ter­jed­tebb prog­ra­mo­zá­si nyelv, a Basic nyelv és a vilá­got meg­hó­dí­tó e‑mail rend­szer megalkotója.

Simo­nyi Károly fej­lesz­tet­te ki az Excel táb­lá­zat­ke­ze­lő prog­ra­mot, õ a híres Mic­ro­soft cég máso­dik embe­re, Bill Gates neki köszön­he­ti, hogy a világ leg­gaz­da­gabb embe­ré­vé válhatott.

Lovász Lász­lót és Bélády Lász­lót a szoft­ver­fej­lesz­tés, Gróf And­rást a mik­ro­pro­cesszo­rok illet­ve a sze­mé­lyi szá­mí­tó­gé­pek meg­al­ko­tá­sa miatt tart­ják az infor­ma­ti­kai for­ra­da­lom leg­na­gyobb alakjainak.

Lánczos Kor­nél kivá­ló elmé­le­ti fizi­kus és mate­ma­ti­kus Eins­tein mun­ka­tár­sa volt, aki­nek azt írta a rela­ti­vi­tás­el­mé­let meg­te­rem­tő­je: „Ön az egyet­len álta­lam ismert ember, aki ugyan­úgy köze­lít a fizi­ká­hoz, mint én.”

A magyar tudó­sok külö­nö­sen von­zód­tak a repü­lés tudo­má­nyá­hoz. A leve­gőt meg­hó­dí­tó fel­fe­de­zé­se­ik évti­ze­dek­kel meg­előz­ték korukat.

Asbóth Osz­kár az Arad megyei Pan­ko­tán szü­le­tett, Ara­don tanult.

Kár­mán Tódor mun­ka­tár­sa­ként a heli­kop­te­rek tör­té­ne­té­nek kima­gas­ló alak­ja. A Ken­ne­dy elnök által kitün­te­tett, har­minc egye­tem dísz­dok­to­rá­vá ava­tott Kár­mán Tódor­ról a Hol­don és a Mar­son krá­tert nevez­tek el. Õ az első heli­kop­ter és a sugár­haj­tá­sú repü­lő­gé­pek kifej­lesz­tő­je. Kár­mán kuta­tá­sai alap­ján való­sul­ha­tott meg a hang­se­bes­sé­get túl­lé­pő repü­lő­gép és a rakétatechnika.

Fonó Albert a sugár­haj­tás elvé­nek aty­ja. A Hoff Mik­lós által kifej­lesz­tett vékony falú szer­ke­ze­te­ket alkal­maz­zák ma is világ­szer­te a repü­lő­gé­pek, űrra­ké­ták, ten­ger­alatt­já­rók építésénél.

Bay Zol­tán az űrku­ta­tás úttö­rő­je. 1946-ban ame­ri­kai kuta­tók­kal egy­idő­ben sike­rül Buda­pes­ten fel­ál­lí­tott radar­já­val a Hold­ra jele­ket irá­nyí­ta­nia, és vissz­han­got érzékelnie.

Szeb­ehe­lyi Győ­ző­nek dön­tő sze­re­pe volt abban, hogy az ame­ri­ka­i­ak elju­tot­tak a Hold­ra: õ ter­vez­te meg az Apol­ló űrha­jók pályáját.

Cson­ka János és Bán­ki Donát nevét min­den­ki­nek ismer­nie kel­le­ne, aki autó­ba ül: a vilá­gon bur­ro­gó sok száz mil­lió ben­zin­mo­tor mind az álta­luk fel­ta­lált por­lasz­tó­val műkö­dik. A ben­zint leve­gő­vel keve­rő kar­bu­rá­tor ötle­tét egy virág­árus­lány­tól „kap­ták”, aki vékony cső­be leve­gőt fúj­va per­me­te­zett vizet a rózsákra.

„Ma stresszes napom volt” – mesé­led édes­anyád­nak, de vajon tudod‑e, hogy a stressz fogal­mát magyar tudós, Selye János ismer­te fel, és hatá­roz­ta meg pár évti­zed­del ezelőtt.

Mihály Dénes a tele­ví­zi­ós köz­ve­tí­tés, a hangosfilm,Goldmark Péter a szí­nes tele­ví­zió, Csi­csát­ka Antal a szte­reó tech­ni­ka feltalálója.

Rub­ik Ernő zse­ni­á­lis talál­má­nya, a vilá­got meg­hó­dí­tó bűvös koc­ka nem gye­rek­já­ték – bár lehet, hogy nek­tek is sike­rült már kirak­no­tok mind a hat olda­lát. Való­já­ban igen bonyo­lult mate­ma­ti­kai tudást igé­nyel mind az alko­tó, mind a játé­kos részéről.

A XX. szá­zad leg­fon­to­sabb fel­fe­de­zé­sei magyar nevek­hez fűződ­nek, hat ame­ri­kai elnök­nek magyar tudós volt a tanácsadója. 

Ámul a világ: hon­nan fakad ez a vilá­got ala­kí­tó szel­le­mi erő?

Tel­ler Ede anya­nyel­vünk­ben talál­ta meg a tit­kot: „Bámu­la­tos és hatal­mas a szép magyar nyelv kife­je­ző ere­je és hatá­sa a magyar fia­ta­lok­ra. Éle­tem leg­na­gyobb tudo­má­nyos fel­fe­de­zé­se, hogy csak egy nyelv van, és az a magyar.”

For­rás: Én nem bán­tam meg face­book oldal