Hírek Vélemények/Publicisztikák Davo­si kel­te­zé­sű neokommunizmus

Davo­si kel­te­zé­sű neokommunizmus

Miköz­ben min­den háj­jal meg­kent vagy egy­sze­rű­en csak osto­ba, sem­mi­ből sem­mit nem értő libe­rá­li­sok még min­dig két­ség­be­eset­ten meg­pró­bál­ják elhi­tet­ni a köz­vé­le­ménnyel, hogy olyan, mint mély­ál­lam vagy hát­tér­ha­ta­lom, nem léte­zik, addig ez a nagyon is hús-vér hát­tér­ha­ta­lom 2020-ban stra­té­gi­át vál­tott és a világ nyil­vá­nos­sá­ga elé lépett.

Klaus Sch­wab, a Világ­gaz­da­sá­gi Fórum (World Eco­no­mic Forum, WEF) ala­pí­tó­ja és elnö­ke a tavaly máju­si davo­si össze­jö­ve­te­lü­kön Károly her­ceg­gel együtt meg­hir­det­te a Gre­at Rese­tet, a nagy újra­kez­dést, ami nem más, mint a világ eddi­gi műkö­dé­sé­nek újra­sza­bá­lyo­zá­sa, új ala­pok­ra helye­zé­se. Véle­mé­nyük sze­rint a kapi­ta­liz­mus jelen­le­gi for­má­já­ban nem járul hoz­zá az embe­ri­ség jólé­té­hez, ezért új kapi­ta­liz­mus lét­re­ho­zá­sá­ra van szük­ség, ami meg­vé­di a ter­mé­sze­tet és csök­ken­ti a tár­sa­dal­mi egyenlőtlenségeket.

A Gre­at Reset új világ­ren­det hoz­na lét­re a poszt-Covid-kor­szak­ban, amely poli­ti­kai, ideo­ló­gi­ai, gaz­da­sá­gi kohé­zi­ót és nem­zet­ál­lam­men­tes vilá­got jelen­te­ne. Sza­va­ik­ból az szűr­he­tő le első meg­kö­ze­lí­tés­ben, hogy Sch­wa­bék ter­ve­i­ben Marx és Engels nagy álma, a világ­kom­mu­niz­mus tér vissza döb­be­ne­tes erő­vel egy­faj­ta transznacio­nális, glo­bá­lis kor­mány­zás ural­ma alatt. (Utób­bit pro­le­tár­dik­ta­tú­rá­nak már nem nevez­he­tik ők sem, hiszen a világ­elit tag­ja­it a Roth­schild csa­lád­tól kezd­ve mond­juk Bill Gate­sig nehe­zen lehet­ne pro­le­tár­nak nevez­ni, viszont a pro­le­tár szót elit­tel helyet­te­sít­ve és a dik­ta­tú­ra szót meg­tart­va már a lényeg­re tapinthatunk.)

A hát­tér­ha­ta­lom tehát elő­állt a far­bá­val, és elő­tér­ha­ta­lom­má vált. Amit eddig hagy­má­zas őrü­let­nek nevez­tek a PC-nyel­vet ránk eről­tet­ni pró­bá­ló fősod­ra­tú meg­mon­dó­em­be­rek, azt most pre­mi­er plán­ban olvas­hat­ják, hall­hat­ják az ille­té­kes urak­tól, ezek­től a nagyon nagy szán­dé­kú, nagyon nagy embe­rek­től. Per­sze ők majd tovább­ra is azt fog­ják han­goz­tat­ni, hogy amit Sch­wa­bék mon­da­nak, az a leg­na­gyobb jóaka­rat és ember­ba­rát­ság ema­ná­ci­ó­ja, ám eze­ket a mant­rá­i­kat már csak azért sem érde­mes komo­lyan ven­ni, mert ők mind­annyi­an érde­kel­tek a Gre­at Reset-hálózatban.

Nekünk inkább arra érde­mes oda­fi­gyel­nünk, mit is jelen­te­nek a Klaus Sch­wab által azóta inter­júk­ban is tovább szőtt gon­do­la­tok a cél­ként kitű­zött új, „transz­hu­ma­nis­ta” világrendről.

Elő­ször is szö­gez­zük le: immá­ron nem kér­dés, hogy a glo­bá­lis elit elsőd­le­ges cél­ja a nem­ze­tek és nem­zet­ál­la­mok meg­szün­te­té­se, s egy átfo­gó, nagy rend­szert képe­ző világ­kor­mány­zás lét­re­ho­zá­sa, amely­nek kere­tei között – ter­ve­ik sze­rint leg­alább­is – lehet­sé­ges­sé válik a világ olyan nagy prob­lé­má­i­nak a ren­de­zé­se, illet­ve keze­lé­se, mint a tár­sa­dal­mi egyen­lőt­len­sé­gek, a klí­ma­vál­to­zás, a fenn­tart­ha­tat­lan növe­ke­dés, a mig­rá­ció és így tovább.

A glo­bá­lis elit per­sze régen készül erre, évti­ze­dek óta erről beszél­nek pro­mi­nens sze­mé­lyi­sé­gek. Hen­ry Kis­sin­ger volt ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­ter és tanács­adó, aki­nek az elő­adá­sa­it hall­gat­ta egyéb­ként ötven évvel ezelőtt Klaus Sch­wab a Har­var­don, már a het­ve­nes-nyolc­va­nas évek­ben arról beszélt, hogy a piac glo­ba­li­zá­ló­dá­sa után a poli­ti­kát is glo­ba­li­zál­ni kell. Brze­zin­ski volt nem­zet­biz­ton­sá­gi főta­nács­adó a szu­ve­rén álla­mok végé­ről beszélt, David Rocke­fel­ler a világ­kor­mány szük­sé­ges­sé­gét emle­get­te, míg idő­sebb Bush elnök 1990-ben egy beszé­dé­ben meg­hir­det­te az új világ­ren­det. Ők tehát a komo­lyan vehe­tet­len „össze­es­kü­vés-gyár­tók”.

Másod­szor, Sch­wab eddi­gi meg­nyil­vá­nu­lá­sa­i­ból, illet­ve az álta­la tavaly júli­us­ban meg­je­len­te­tett The Gre­at Reset című köny­vé­ből (melyet Thi­er­ry Mal­le­ret­tel együtt jegyez) az szűr­he­tő le, hogy a világ­kor­mány­zást egy­faj­ta sajá­to­san új, komp­lex rend­szer­ként fog­ják fel, abból kiin­dul­va, hogy önma­gá­ban sem a civil tár­sa­da­lom, sem a piac, sem a kor­má­nyok nem képe­sek a gon­dok meg­ol­dá­sá­ra. Ezért azt tart­ják kiút­nak, ha a vál­la­la­tok és a kor­má­nyok „haté­ko­nyan kom­mu­ni­kál­nak egy­más­sal”. Sze­rin­tem ez nem jelent mást, mint azt, hogy a glo­bá­lis piac veze­tő sze­rep­lői lépés­ről lépés­re átve­szik a kor­mány­zás „nehéz mun­ká­ját” a nemzetállamoktól.

Ha egyéb­ként egy pil­lan­tást vetünk a 83 éves Sch­wab által elnö­költ WEF veze­tő­sé­gé­re, akkor közöt­tük talál­juk a világ leg­gaz­da­gabb vál­la­la­ta­it és leg­be­fo­lyá­so­sabb dol­lár­mil­li­ár­do­sa­it, így a Black­rock és a Blacksto­ne vezér­igaz­ga­tó­it (CEO-it), David Rubins­teint, a Carly­le befek­te­tő­cso­port veze­tő­jét, Jack Mát, Kína leg­gaz­da­gabb embe­rét, de nem mel­les­leg az ENSZ, az IMF és az Euró­pai Köz­pon­ti Bank veze­tő­jét is. Két­ség­te­len tehát, hogy a Világ­gaz­da­sá­gi Fórum nagyon fon­tos cso­mó­pont (Bara­bá­si Albert-Lász­ló fogal­ma) a glo­ba­lis­ta elit háló­za­tá­ban, de ter­mé­sze­te­sen szo­ro­san együtt­mű­kö­dik olyan cso­mó­pon­tok­kal, mint pél­dá­ul a Kül­kap­cso­la­tok Taná­csa vagy a Bil­der­berg-cso­port, ami­vel csak azt aka­rom jelez­ni, hogy a nagy újra­kez­dés gigá­szi ter­ve nem Klaus Sch­wab és tár­sai magán­ügye, hanem folya­ma­tos egyez­te­té­sek és bele­egye­zé­sek, ha tet­szik rábó­lin­tá­sok soro­za­ta előz­te ezt meg a logi­ka sza­bá­lyai szerint.

Vissza­tér­ve a poszt­nem­ze­ti, nem­ze­te­ken túli kor­mány­zás­ra, a szö­ve­gek­ből és nyi­lat­ko­za­tok­ból az lát­szik, hogy ők való­ban olyan komp­lex glo­bá­lis hatal­mi rend­ben gon­dol­kod­nak, amely­ben egye­sül­né­nek a hagyo­má­nyos kor­mány­za­tok és a glo­bá­lis pia­ci sze­rep­lők, kiegé­szül­ve civil sze­rep­lők­kel. Fel­ol­dód­ná­nak az eddi­gi intéz­mé­nyes és funk­ci­o­ná­lis határ­vo­na­lak köz­tük, egy­faj­ta közös irá­nyí­tás vagy ura­lom jön­ne lét­re – ter­mé­sze­te­sen a „huma­nis­ta” célok, a jólét, az egész­ség és a világ­bé­ke meg­te­rem­té­se érde­ké­ben. Ha csak egy kicsit is köze­lebb­ről elkép­zel­jük ezt, akkor nekem rög­tön az ötlik szem­be, hogy a nagy­fi­úk a demok­rá­ci­át a komp­lex irá­nyí­tás­sal akar­ják fel­vál­ta­ni, válasz­tá­sok és kép­vi­se­lők helyett a tech­nok­rá­ci­át tekin­tik elsőd­le­ges­nek, transz­pa­ren­cia helyett pedig a nagy­kö­zön­ség által nem ért­he­tő „szak­ér­te­lem­re” helye­zik a hangsúlyt.

Har­mad­szor, érde­mes fel­fi­gyel­ni arra, hogy Sch­wab a Pro­ject Syn­di­ca­te-ben (amely egé­szen vélet­le­nül Soros György inter­ne­tes lap­ja) azt fej­te­ge­ti, hogy nem kell sem­mi­lyen új ideo­lógiát kiala­kí­ta­ni a Gre­at Reset­hez, „egysze­rűen prag­ma­ti­kus lépé­se­ket kell ten­ni egy ellen­ál­lóbb, össze­tar­tóbb és fenn­tart­ha­tóbb világ felé”. Szá­mom­ra ez azt jelen­ti, hogy nem kell más ideo­ló­gia, mint a neo­li­be­ra­liz­mus, csak ennek egy „újhul­lá­mos”, szo­ci­á­lis-szo­ci­a­lis­ta (legyünk pon­to­sak: neo­kom­mu­nis­ta) vál­to­za­ta, vagy­is jöj­jön lét­re a kom­mu­nis­ta libe­ra­liz­mus (itt eszünk­be jut­hat sze­gény József Atti­la, aki így írt 1936-ban: „Talán dünnyögj egy új mesét, fasisz­ta kom­mu­niz­mu­sét”). A min­den­ki által elfo­ga­dan­dó szo­ci­a­lis­ta-kom­mu­nis­ta libe­ra­liz­mus után pedig nem marad más, mint tech­ni­kai-tech­no­ló­gi­ai-öko­ló­gi­ai prob­lé­mák és vál­sá­gok keze­lé­se, azaz prag­ma­tiz­mus, ami egy kis­sé a lesze­re­pelt Fukuya­ma „tör­té­ne­lem vége” tézi­sé­nek fel­me­le­gí­té­sé­re is utal­hat. Vagy akár Marx­ra is, aki a kom­mu­niz­must úgy kép­zel­te el, hogy a világ prob­lé­mái már meg­ol­dód­nak, s utá­na min­den­ki szük­ség­le­tei sze­rint él, s vadá­szik-halá­szik vagy éppen kri­ti­kai kri­ti­kus­ként tény­ke­dik. Min­den­ki egyen­lő lesz és min­den­ki boldog.

Negyed­szer, a glo­bá­lis elit Sch­wab által meg­fo­gal­ma­zott cél­ki­tű­zé­sei között alap­ve­tő elem az ember stá­tu­sá­nak meg­vál­toz­ta­tá­sa a digi­ta­li­zá­ció, a robo­ti­zá­ció és az MI (mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia) korá­ban. Sch­wab már 2016-ban azt írta A negye­dik ipa­ri for­ra­da­lom jövő­jé­nek for­má­lá­sa című opu­szá­ban, hogy az új tech óri­á­sok által alkal­ma­zott tech­ni­kák lehe­tő­vé teszik a kor­má­nyok­nak, hogy beha­tol­has­sa­nak elménk eddi­gi pri­vát teré­be, olvas­sák gon­do­la­ta­in­kat és befo­lyá­sol­ják visel­ke­dé­sün­ket, és így a fizi­kai világ részé­vé válunk. „A mai kül­ső esz­kö­zök – a hor­doz­ha­tó szá­mí­tó­gé­pek­től a vir­tu­á­lis való­ság fej­hall­ga­tó­i­ig – szin­te biz­to­san beül­tet­he­tők lesz­nek tes­tünk­be és agyunk­ba.” És Sch­wab követ­kez­te­té­se: „Ami­kor a negye­dik ipa­ri for­ra­da­lom vezet, az fizi­kai, digi­tá­lis és bioló­giai iden­ti­tá­sunk egyesülése.”

Íme egy iga­zi össze­es­kü­vés-hívő: Klaus Sch­wab. Kár, hogy nem az, hanem össze­es­kü­vő. Gon­dol­já­tok meg, libe­rá­li­sok! De hogy ne legyen két­sé­günk afe­lől, hogy a cél tény­leg a Szép Új (neo­kom­mu­nis­ta) Világ, idé­zem még azo­kat a jel­sza­va­kat, ame­lyek a Világ­gaz­da­sá­gi Fórum önál­ló rek­lám spot­já­ban elhang­zot­tak – illet­ve azok közül néhány gyöngyszemet:

2030-ból: „Üdvö­zöl­lek! Nincs sem­mim, nincs magán­éle­tem, de az élet sose volt még ilyen jó!” „Sem­mit sem bir­to­kolsz, és bol­do­gabb leszel.” „Bár­mit is akarsz, bére­led majd. És drón­nal fog­ják ház­hoz szál­lí­ta­ni.” „Embe­rek mil­li­ói ván­do­rol­nak majd el a klí­ma­vál­to­zás miatt.” „Job­ban kell majd köszön­te­nünk és integ­rál­nunk a mene­kül­te­ket.” És így tovább.

Ezek a nagy­fi­úk jót akar­nak nekünk. Éppen ezért van jó okunk a féle­lem­re. És arra, hogy fel­éb­red­jünk végre.

Fricz Tamás poli­to­ló­gus, az Alap­jo­go­kért Köz­pont kuta­tá­si tanácsadója

For­rás: Magyar Nemzet