Hírek Amerikai hirek Csú­nya lelep­le­zés: Nik­ki Haley­nek esé­lye sincs Trump ellen még­is ver­seny­ben marad – nem véletlenül

Csú­nya lelep­le­zés: Nik­ki Haley­nek esé­lye sincs Trump ellen még­is ver­seny­ben marad – nem véletlenül

Még a saját álla­má­ban is kicsi az esé­lye a győ­ze­lem­re, még­sem száll ki: jó oka van rá. Az Ame­ri­can Con­ser­va­tive lelep­lez­te, kik pén­ze­lik Trump repub­li­ká­nus ellen­lá­ba­sát – nem fog­ják kitalálni!

Nyitókép: Trump és Haley még a Trump elnökség idején

Dél-Karo­li­ná­ban újabb vere­sé­get zse­bel­het be Nik­ki Haley a repub­li­ká­nus elő­vá­lasz­tá­son, ami azért rop­pant kel­le­met­len, mert ez egy­ben szü­lő­ha­zá­ja is az 52 éves poli­ti­kus asszony­nak, aki ráadá­sul hat éven át az állam kor­mány­zó­ja is volt koráb­ban. Haley viszont megy tovább, mint­ha mi sem tör­tént volna.

Oly­annyi­ra, hogy már a mainst­ream saj­tó is pedze­get­ni kezd­te ennek lehet­sé­ges oka­it. Jele­sül a BBC fel­idéz­te, hogy

még saját támo­ga­tói sem hisz­nek iga­zán abban – bár­mennyi­re szim­pa­ti­zál­ja­nak Haley-val – hogy van esé­lye meg­nyer­ni Trump­pal szem­ben az előválasztást.

„Csak­nem lehe­tet­len meg­ta­lál­nia az elnök­je­lölt­ség­hez veze­tő utat; eddig min­den egyes meg­mé­ret­te­tést elvesz­tett Trump­pal szem­ben, és fel­te­he­tő­leg szom­ba­ton is így lesz” – jegy­zi meg a BBC, fel­idéz­ve: a köz­vé­le­mény-kuta­tá­sok sze­rint bő har­minc szá­za­lé­kos a hát­rá­nya Trump­pal szem­ben Dél-Karolinában.

Így a lap fel­te­szi a kér­dést: Haley vajon, mint mond­ja, elvi meg­fon­to­lás­ból küzd Trump ellen a vég­ső­kig, vagy éppen jövő­be­li poli­ti­kai kar­ri­er­jét akar­ja megalapozni?

Mert hát szak­ér­tők és a saját párt­já­nak veze­tői is úgy vélik, csak a repub­li­ká­nu­sok pén­zét és ide­jét vesztegeti.

Greenville‑i kam­pány­be­szé­dé­ben közöl­te: vissza­uta­sít­ja a vissza­vo­nu­lás gon­do­la­tát. „Dél-karo­li­na sza­vaz szom­ba­ton, én pedig utá­na is tovább pályá­zom az elnök­ség­re”.

Szó­vi­vő­je azzal támasz­tot­ta alá ezt, misze­rint az ame­ri­ka­i­ak 70 szá­za­lé­ka nem akar újabb Trump-Biden meg­mé­ret­te­tést, illet­ve 60 szá­za­lé­kuk sze­rint mind­két poli­ti­kus túl öreg.

 „A sza­va­zók jobb válasz­tá­si lehe­tő­sé­get érdemelnek” 

– fogal­ma­zott.

De olyan értel­me­zé­sek is sze­re­pet kap­nak a talál­ga­tás­ban, mint hogy azért tart ki Haley, mert abban remény­ke­dik, hogy Trum­pot a válasz­tá­sok előtt elka­szál­ják szá­mos peres ügye­i­nek egyi­ké­ben, és akkor beugor­hat majd a helyé­re; mások sze­rint már nem is 2024-re, hanem 2028-ra ter­vez, és most ala­poz meg ennek az ado­má­nyo­zók és az orszá­gos ismert­ség tekintetében.

Haley való­di sze­re­pe Trump ellenében

Na igen, az adományozók.

Akik dol­lár­mil­li­ó­kat köl­tö­te­nek Haley kam­pá­nyá­ra. Ezt sokan azzal indo­kol­nak, hogy ő a „Trump jelen­tet­te káosz” kom­pe­tens ellen­fe­le. Így csu­pán januárban

össze is dob­tak Haley-nek mint­egy 16,5 mil­lió dollárt.

S amíg van elkölt­he­tő pén­ze, mit veszít­het? – teszi fel a kér­dést a lap.

A The Ame­ri­can Con­ser­va­tive azon­ban tovább­ment ezen a pon­ton, s nem csak gondolatban.

A lap onnan indít, hogy Haley ked­den kije­len­tet­te: addig kam­pá­nyol és küzd majd, amíg az utol­só sza­va­zó is le nem adta a vok­sát. Amit egy­részt – jegy­zi meg pikír­ten a lap – már hal­lot­tunk más­tól, jele­sül Ron DeS­an­tis­tól, aki egy hét­tel később dob­ta be a töröl­kö­zőt az iowai ered­mé­nyek után. Nekik a BBC-vel ellen­tét­ben nem iga­zán vála­szol­tak, ehe­lyett inkább beszél­tek a számok.

Haley ugyan­is több pénzt gyűj­tött janu­ár­ban, mint Trump, ami­re szin­tén ez volt az első pél­da; ugyan­ak­kor tar­ta­lé­kok terén egész más­hogy áll­nak, Trump­nak janu­ár végén még volt mint­egy 30 mil­lió dol­lár­ja fél­re­té­ve, Haley­nek csak 13.

Guru­ló dollárok

De ez a pénz sem akár­hon­nan jött: a BBC által emlí­tett vas­tag­buk­szá­jú dono­rok ugyan­is, mutat rá az Ame­ri­can Con­ser­va­tive, sok eset­ben demok­ra­ta elkö­te­le­zett­sé­gű ado­má­nyo­zók, „akik nagy össze­ge­ket fizet­tek ki azért, hogy Trump ellen­lá­ba­sát a ver­seny­ben tartsák”.

Most, hogy egy­re nyil­ván­va­lóbb trump elő­nye Haley libe­rá­lis támo­ga­tói még­is tovább pén­ze­lik Haleyt, hogy elapasszák Trump és a párt forrásait.

Ugyan­is, mint írja a lap, az omi­nó­zus janu­ár­ban 1600 olyan ado­má­nyo­zó­ja volt Haley-nek, aki 2020-ban Joe Biden kam­pá­nyát is pénzelte;

ez mint­egy fél­mil­lió dol­lá­ros pluszt jelen­tett Trump ellenlábasának.

ÖSSZESEN PEDIG 5200 OLYAN ADOMÁNYOZÓJA VOLT HALEY-NAK, AKI A KORÁBBI BIDEN-KAMPÁNYT IS TÁMOGATTA. VAGYIS: A REPUBLIKÁNUS JELÖLTET A DEMOKRATÁK IS PÉNZELIK.

S hogy mire jó mindez?

Az Ame­ri­can Con­ser­va­tive sze­rint demok­ra­ta szem­pont­ból arra, hogy kés­lel­te­ti a repub­li­ká­nu­so­kat abban, hogy össze­szed­jék magu­kat pénz­ügyi­leg az iga­zi meg­mé­ret­te­tés, az elnök­vá­lasz­tás előtt; miköz­ben Biden­nél gyű­lik a kam­pány­pénz, a janu­á­ri tíz­mil­li­ó­val meg­fe­jel­ve immár 56 mil­li­ón áll, Trump büdzsé­je a Haley-vel való hada­ko­zás foly­tán három mil­li­ó­val zsu­go­ro­dott a már emlí­tett 30 millióra.

Nem beszél­ve arról, hogy Trump ele­ve nehe­zí­tett pályán indul, hiszen mil­li­ók­ba kerül­nek azok a jogi ügy­le­tek, ame­lyek a volt elnök ellen zaj­la­nak; összes­sé­gé­ben a demok­ra­ták, pon­to­sab­ban Biden appa­rá­tu­sa, min­dent egy­be­vet­ve 130 mil­lió dol­lár­ral van kitömve.

„Haley és kam­pá­nya, akar­va-aka­rat­la­nul, gya­kor­la­ti­lag demok­ra­ta poli­ti­kai had­mű­ve­let­té vált. A repub­li­ká­nus sza­va­zók túl­nyo­mó több­sé­ge lát­szó­lag átlát raj­ta, de Haleyt nem nekik kell, hogy meg­fe­lel­jen”.

For­rás: man​di​ner​.hu