Hírek Magyarországi hírek Cso­da­szar­vas szob­rot avattak

Cso­da­szar­vas szob­rot avattak

A cso­da­szar­vas mutat­ja az utat a jövő felé

A jövő­be veze­tő útmu­ta­tás az egyen­súly és a növe­ke­dés útja – fogal­ma­zott Matolcsy György, a Magyar Nem­ze­ti Bank elnö­ke a Cso­da­szar­vas-szo­bor fel­ava­tá­sán. A Pénz­mú­ze­um kert­jé­ben elhe­lye­zett alko­tás kap­csán lelep­le­zé­se­kor a jegy­bank­el­nök kiemel­te, hogy a magyar­ság eddi­gi ezer évé­ben min­dig volt egy olyan út, ami a fenn­ma­ra­dás­hoz vezetett.

A csodaszarvas mutatja az utat a jövő felé

Arany Cso­da­szar­vas-szo­bor Fotó: MH/Purger Tamás

Egy szo­bor­ava­tás min­dig külön­le­ges ese­mény, egy cso­da­szar­vas ava­tá­sa pedig nem is lehet­ne külön­le­ge­sebb – közöl­te Matolcsy György, a Magyar Nem­ze­ti Bank (MNB) elnö­ke a Cso­da­szar­vas-szo­bor fel­ava­tá­sa alkal­má­ból tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón csü­tör­tö­kön. A jegy­bank­el­nök kiemel­te, hogy a cso­da­szar­vas egy jel­ké­pes, lélek­ve­ze­tő lény, ami illik a Pénz­mú­ze­um és az MNB fel­ügye­le­ti bizott­sá­gá­nak helyet adó épülethez.

A cso­da­szar­vas­ról szó­ló legen­dák azt tart­ják, hogy az útmu­ta­tó a jövő felé. Szi­lárd­ság, biz­ton­ság, gaz­dag­ság és bol­dog­ság jel­ké­pe. A magya­rok ősi legen­dá­ja – hang­sú­lyoz­ta a jegy­bank­el­nök. Mint mond­ta, az MNB ugyan­ezt az útmu­ta­tást sze­ret­né meg­ad­ni Magyar­or­szág­nak. Matolcsy György kiemel­te, hogy a magyar­ság eddi­gi tör­té­ne­té­ben min­dig volt egy olyan út, ami a fenn­ma­ra­dás­hoz veze­tett, ezért is a Pénz­mú­ze­um jel­ké­pe a csodaszarvas.

Arany csodaszarvas szobor avatás MNB

Matolcsy György, az MNB elnö­ke beszél az arany Cso­da­szar­vas-szo­bor ava­tá­sán Fotó: MH/Purger Tamás

A szar­vas azt üzen­te, hogy mi, magya­rok bát­ran vál­lal­koz­zunk arra, hogy meg­sok­szo­roz­zuk – végül har­minc­szo­ro­sá­ra növel­jük – Magyar­or­szág arany­tar­ta­lé­kát – rész­le­tez­te Matolcsy György. Kiemel­te, hogy több jó híre is van ezzel kap­cso­lat­ban. Az egyik, hogy 345 mil­li­árd forint­nyi nye­re­sé­get értek el a befek­te­té­sen, továb­bá nem ter­he­lik az adó­fi­ze­tő­ket, mivel az MNB összes épü­le­té­nek az épí­té­sét, fel­újí­tá­sát, a műkin­csek meg­al­ko­tá­sát ezek­ből a for­rá­sok­ból finan­szí­roz­ták. A jegy­bank­el­nök hang­sú­lyoz­ta, hogy eköz­ben a költ­ség­ve­tés­nek 600 mil­li­árd forint­nyi osz­ta­lé­kot fizet­tek. A jövő­be veze­tő útmu­ta­tás az egyen­súly és a növe­ke­dés útja – szö­gez­te le.

Arany csodaszarvas szobor avatás MNB

Kand­rács Csa­ba MNB-alel­nök Fotó: MH/Purger Tamás

Kand­rács Csa­ba, az MNB alel­nö­ke beszé­dé­ben szin­tén kitért arra, hogy a cso­da­szar­vas az újjá­szü­le­tés, vala­mint a meg­úju­lás jel­ké­pe, egy­út­tal jelez­te, hogy a Pénz­mú­ze­um épü­le­te is a meg­úju­lást szim­bo­li­zál­ja. Az alel­nök elmond­ta, hogy az épü­le­tet a tör­té­ne­lem nem kímél­te, a leg­na­gyobb csa­pás pedig az volt a léte­sít­mény szá­má­ra, ami­kor a szo­ci­a­liz­mus idő­sza­ka alatt las­sú ero­dá­ló­dás­nak indult. Emlé­kez­te­tett arra, hogy az MNB 2016-ban vásá­rol­ta meg az épü­le­tet, és új funk­ci­ó­val lát­ta el. Ebben az épü­let­ben fog­lal helyet a fel­ügye­let is, ami egy olyan szak­ma, ame­lyet az elmúlt száz évben min­dig egy intéz­mé­nyi vál­ság for­mált. Vissza­té­rő gon­do­lat az MNB-ben, hogy értő módon kell szem­lél­nünk a múl­tat, mert az min­tá­za­tot adhat a jelen­hez, és ebből meg­sejt­het­jük a jövőt is – hív­ta fel a figyel­met Kand­rács Csa­ba a cso­da­szar­vas tör­té­ne­te kapcsán.

Arany csodaszarvas szobor avatás MNB

Sző­ke Gábor Mik­lós szob­rász Fotó: MH/Purger Tamás

Sző­ke Gábor Mik­lós szob­rász­mű­vész, a Cso­da­szar­vas-szo­bor meg­al­ko­tó­ja fel­idéz­te, hogy ami­kor három és fél éve a Cso­da­szar­vas leen­dő helyét néz­ték meg Matolcsy Györggyel, még hír­ből sem lehe­tett hal­la­ni világ­jár­vány­ról, hábo­rú­ról, vala­mint gaz­da­sá­gi vál­ság­ról. Azóta min­den eddi­gi­nél job­ban fel­erő­sö­dött ennek a szo­bor­nak a lét­jo­go­sult­sá­ga – szö­gez­te le az alko­tó, aki sze­rint nagy szük­ség van a reményt kel­tő közös történetekre.

For­rás: magyar​hir​lap​.hu