Hírek Morzsák Cso­dás „boly­gó­vo­nat” érke­zik az égbolt­ra. Ha leké­si, majd csak 500 év múl­va jön a következő

Cso­dás „boly­gó­vo­nat” érke­zik az égbolt­ra. Ha leké­si, majd csak 500 év múl­va jön a következő

Júni­us végén rit­ka boly­gó­együtt­ál­lást lehet majd meg­fi­gyel­ni. Ezer éve nem tör­tént hason­ló, és aki lema­rad, bán­hat­ja: 2492-ben jön a következő.

Júni­us 17 – 28. között a Nap­rend­szer összes boly­gó­ja lát­ha­tó lesz a haj­na­li égbol­ton egy­más után sora­koz­va. A rit­ka együtt­ál­lás­ra leg­utóbb több mint ezer éve került sor.

A Sváb­he­gyi Csil­lag­vizs­gá­ló olda­lán köz­zé­tett cikk sze­rint amennyi­ben a fen­ti idő­szak­ban haj­nal­ban, nap­kel­te előtt a kele­ti égbolt felé for­du­lunk a Nap­tól való távol­sá­guk sor­rend­jé­ben, öt fényes boly­gó is fel­tű­nik majd:

egy sor­ban lesz lát­ha­tó a Mer­kúr, a Vénusz, a Mars, a Jupi­ter és a Szaturnusz.

Ráadás­ként a folya­ma­to­san fogyat­ko­zó Hold végig is halad a boly­gók mel­lett a napok múlá­sá­val, így min­den egyes haj­nal­ban más-más arcát mutat­ja a bolygósor.

Az emlí­tett boly­gók mel­lett, továb­bi két boly­gó, az Urá­nusz és a Nep­tu­nusz, vala­mint a Plu­to, és a leg­fé­nye­sebb kis­boly­gó, a Ves­ta is beáll a sor­ba. Azon­ban ezek az égi­tes­tek kizá­ró­lag táv­cső­vel pil­lant­ha­tó­ak meg.

Ez a sor szin­te egész júni­us­ban lát­ha­tó, a Mer­kúr azon­ban csak a hó máso­dik felé­ben csat­la­ko­zik a „boly­gó­vo­nat­hoz”.

Mint írják, az együtt­ál­lás meg­le­he­tő­sen lazá­nak szá­mít, a nyolc boly­gó 105 fokos látó­szö­gű egye­nes men­tén sora­ko­zik az égen. A Jupi­ter-Mars-páros 12 fok­ra, a Mer­kúr és a Vénusz 10 fok­ra lesz­nek egy­más­tól. A boly­gó­sor így sza­bad szem­mel mutat­ja a leg­szebb látványt.

Aki sza­bad szem­mel és bino­ku­lár­ral sze­ret­né meg­fi­gyel­ni a boly­gó­kat, érde­mes még szin­te tel­jes sötét­ség­ben, 3 óra körül elkez­de­nie. Ekkor a Nep­tu­nuszt és az Urá­nuszt is meg­ta­lál­hat­ja még bino­ku­lár­ral. Az együtt­ál­lás 3 óra 30-kor lesz a leg­szebb, ekkor a pity­mal­lat már meg­vi­lá­gít­ja az eget. A cikk sze­rint azon­ban min­den­képp érde­mes 4 órá­ig vár­ni, hogy a Mer­kúr is becsatlakozhasson.

A külön­le­ges égi jelen­ség­re leg­utóbb 947-ben volt pél­da, és leg­kö­ze­lebb 2492 ápri­li­sá­ban lesz lehe­tő­ség a megfigyelésére.

For­rás: hvg​.hu