Hírek Sport hirek Cso­dá­la­tos győ­ze­lem Belg­rád­ban – Orbán és Var­ga gól­já­val ver­tük a szer­be­ket 2 – 1‑re

Cso­dá­la­tos győ­ze­lem Belg­rád­ban – Orbán és Var­ga gól­já­val ver­tük a szer­be­ket 2 – 1‑re

A magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott csü­tör­tök este három­ne­gyed 9‑től Szer­bia ellen Eb-selej­te­zőt játszott. 

A végig izgal­mas mér­kő­zé­sen magyar rész­ről Dibusz Dénes kapus bril­lí­ro­zott, a magyar gólo­kat Var­ga és Orbán lőtte.

Korán veze­tést szer­zett Szer­bia, de két gyors gól­lal for­dí­tot­tak a mieink.

Sza­lai Atti­la öngól­ja után sem zava­ro­dott meg a magyar csa­pat, és két perc alatt for­dí­tott. Var­ga Bar­na­bás kiegyen­lí­tett, majd Wil­li Orbán is beko­tort egy lecsor­gó labdát.

A követ­ke­ző kez­dő­csa­pa­tot küld­te pályá­ra Mar­co Ros­si szö­vet­sé­gi kapi­tány.

Magyar­or­szág: Dibusz – Orbán, Sza­lai, Lang – Ker­kez, Négo – Sty­les, Nagy Á. – Szo­bosz­lai, Sal­lai, Var­ga B.

Szer­bia: Van­ja Milin­ko­vics-Sza­vics – Velj­ko­vics, Gudelj, Pav­lo­vics – Radon­jics, Kosz­tics – Mak­szi­movics, Szer­gej Milin­ko­vics-Sza­vics – Tadics, Vla­h­ovics, Mit­ro­vics

Szö­vet­sé­gi kapi­tány: Dra­gan Sztojkovics

Az előz­mé­nyek:

Mind­két válo­ga­tott veret­len volt, egy­aránt 7 pon­tot gyűj­töt­tek 3 mér­kő­zé­sen. A mie­ink jobb gól­kü­lönb­sé­gük­kel áll­tak a cso­port élén, két csa­pat jut ki a jövő évi német­or­szá­gi kon­ti­nens­vi­a­dal­ra. Mon­te­neg­ró maradt a 3. helyen 5 pont­tal, miu­tán kora este 2 – 2‑es dön­tet­lent ját­szott Lit­vá­ni­á­ban. Szin­tén jó hír, hogy U‑21-es válo­ga­tot­tunk Kovács Mátyás és Eör­dögh And­rás talá­la­ta­i­val 2 – 0‑ra legyőz­te Kazahsz­tánt, így győ­ze­lem­mel raj­tolt a kor­osz­tá­lyos Euró­pa-baj­no­ki selejtezőkön.

Mint isme­re­tes, a Szer­bia – Magyar­or­szág Eb-selej­te­ző­re csak gye­re­ke­ket (illet­ve 15 gye­re­ket kísér­het egy fel­nőtt) enged­het be a szerb szö­vet­ség – az UEFA fegyel­mi bizott­sá­ga ezzel bün­tet­te meg a szer­be­ket szur­ko­ló­ik mon­te­neg­rói visel­ke­dé­se miatt.