Hírek Morzsák Csík­sze­re­dá­tól Tam­pa Flo­ri­dá­ig – beszél­ge­tés Kocsis Gyöngyvérrel

Csík­sze­re­dá­tól Tam­pa Flo­ri­dá­ig – beszél­ge­tés Kocsis Gyöngyvérrel

Volt egy­szer, hol nem volt, volt egy­szer egy erdé­lyi lány, aki meg­va­ló­sí­tot­ta az ame­ri­kai álmot. Nincs ebben sem­mi túl­zás, hiszen Csík­sze­re­dá­ból indult, ahon­nan 21 éve­sen, au pair-ként uta­zott az Egye­sült Álla­mok­ba. Jelen­leg saját, ezer fős ingat­lan­ügy­nök-csa­pa­tát és hét saját vál­lal­ko­zást vezet, trainer, az ame­ri­kai ingat­lan­biz­nisz közös­sé­gi média király­nő­je. Idén novem­ber­ben TV műsor, egy soro­zat indult róla, mind­ar­ról amit Gogo nap mint nap csi­nál a „Your Home TV” csa­tor­nán, címe: „Gogop­re­neur.” Mind­ezt úgy, hogy köz­ben két kamasz­ko­rú fiút nevel. ( For­rás: Női­leg magazin)

Kocsis Gyöngy­vér­rel beszél­ge­tett Csi­bi Lóránd, a hang­fel­vé­tel a Toron­tói Füg­get­len Magyar Rádió 2024. Már­ci­us 2. adá­sá­ban hang­zott el. 

A beszél­ge­tés az aláb­bi lin­ken meghallgatható: