Hírek Elszakított területi hirek Csen­des koszo­rú­zás­sal emlé­kez­tek meg az 1956-os magyar for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 66. évfor­du­ló­já­ról Kárpátalján

Csen­des koszo­rú­zás­sal emlé­kez­tek meg az 1956-os magyar for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 66. évfor­du­ló­já­ról Kárpátalján

Stif­ter Ádám, a Kül­gaz­da­sá­gi és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um kele­ti kap­cso­la­tok fej­lesz­té­sé­ért fele­lős helyet­tes állam­tit­ká­ra rész­vé­te­lé­vel csen­des koszo­rú­zás­sal emlé­kez­tek meg Kár­pát­al­ján az 1956-os magyar for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 66. évfordulójáról.

Ung­vá­ron pén­te­ken a Pro Cul­t­u­ra Sub­car­pat­hi­ca civil szer­ve­zet, a II. Rákó­czi Ferenc Kár­pát­al­jai Magyar Főis­ko­la, Magyar­or­szág Ung­vá­ri Főkon­zu­lá­tu­sa, Bereg­szá­szi Kon­zu­lá­tu­sa, a Kár­pát­al­jai Magyar Kul­tu­rá­lis Szö­vet­ség és az Ukraj­nai Magyar Demok­ra­ta Szö­vet­ség kép­vi­se­lői adóz­tak – az ukraj­nai hábo­rú miatt csen­des koszo­rú­zás­sal – az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc hősei emlé­ké­nek. Elő­ző nap Bereg­szá­szon tar­tot­tak hason­ló koszo­rú­zást a vas­út­ál­lo­más mel­let­ti 56-os emlék­mű­nél, ugyan­csak a helyet­tes állam­tit­kár rész­vé­te­lé­vel. A részt­ve­vők Ung­vá­ron előbb az 1956-os emlék­mű­nél, majd a jelen­leg vizs­gá­la­ti fog­da­ként műkö­dő koráb­bi bör­tön falán elhe­lye­zett emlék­táb­lá­nál helyez­ték el az emlé­ke­zés virá­ga­it. Az egy­ko­ri bör­tön­ben a szov­jet hata­lom több száz magyar for­ra­dal­márt, vala­mint velük rokon­szen­ve­ző kár­pát­al­jai lako­so­kat tar­tott fog­va. Stif­ter Ádám a köz­mé­dia tudó­sí­tó­i­nak nyi­lat­koz­va hang­sú­lyoz­ta, hogy 1956 az össz­ma­gyar­ság tör­té­nel­mé­ben nagyon fon­tos dátum.

1956 emlé­ke nem elvá­laszt­ja , hanem éppen ellen­ke­ző­leg – össze­kö­ti a magya­ro­kat, a kár­pát­al­ja­i­a­kat és az ukránokat

– mond­ta, hoz­zá­té­ve: a jelen­le­gi hely­zet és 1956 között a szo­li­da­ri­tás jelen­ti a pár­hu­za­mot. A ren­dez­vé­nyen részt vett és virág­cso­kor­ral tisz­tel­gett a magyar hősök emlé­ke előtt Mirosz­lav Bilec­kij, a Kár­pát­al­jai Megyei Kato­nai Admi­niszt­rá­ció veze­tő­jé­nek első helyettese.

For­rás: vasar​nap​.hu/​MTI