Hírek Külföldi hirek Csa­ta­tér­ré vál­to­zott a szi­go­rí­tá­sok ellen til­ta­ko­zó Olaszország

Csa­ta­tér­ré vál­to­zott a szi­go­rí­tá­sok ellen til­ta­ko­zó Olaszország

Komoly poli­ti­kai vál­ság ala­kult ki Olasz­or­szág­ban, miu­tán a Con­te-kor­mány jelen­tős szi­go­rí­tá­so­kat veze­tett be a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt.

Több olasz nagy­vá­ros­ban is komoly zavar­gá­sok rob­ban­tak ki az elmúlt napok­ban, ame­lyek során a tün­te­tők össze­csap­tak a rend­őrök­kel: füst­bom­bák, repü­lő üve­gek és petár­dák az egyik olda­lon, víz­ágyú és könny­gáz a mási­kon – szá­mol be róla cik­ké­ben az Origó.

Kao­ti­kus álla­po­tok ala­kul­tak ki, rész­ben a jár­vány első hul­lá­mát lát­vá­nyo­san rosszul keze­lő bal­ol­da­li kor­mány követ­ke­zet­len­sé­ge, rész­ben a bal­ol­dal bel­ső meg­osz­tott­sá­ga miatt.

Vasár­nap éjfél­től újabb szi­go­rí­tá­so­kat jelen­tett be Giu­sep­pe Con­te olasz kor­mány­fő, ame­lyek a ter­vek sze­rint novem­ber 24-ig marad­nak érvény­ben. Így ebben az időszakban

  • a bárok, a presszók, a fagy­lal­to­zók, az étter­mek és más ven­dég­lá­tó­he­lyek a hét min­den nap­ján 18 óra­kor zár­nak; az étter­mek­ben az asz­ta­lok­nál leg­fel­jebb négy ven­dég fog­lal­hat helyet, kivé­ve, ha ugyan­an­nak a csa­lád­nak több tag­já­ról van szó; tilos az utcán vagy sza­bad­té­ren ételt és italt fogyasz­ta­ni; és csu­pán éjfé­lig lehet ételt ház­hoz szállíani;
  • bezár­ják a mozi­kat, a szín­há­za­kat, a kon­cert­ter­me­ket, az edző­ter­me­ket, az uszo­dá­kat, a disz­kó­kat és a játéktermeket;
  • tilos a hiva­ta­los és magán­jel­le­gű ren­dez­vé­nyek, ünne­pek ren­de­zé­se, közöt­tük a házi­bu­li, az eskü­vői ebéd/vacsora és a jelen­lét­tel tar­tott kon­fe­ren­ci­ák is;
  • a gim­ná­zi­u­mok, szak­kö­zép­is­ko­lák tan­órá­ik 75 szá­za­lé­ká­ban átáll­nak az online taní­tás­ra, a tömeg­köz­le­ke­dés ter­he­lé­sé­nek enyhítésére.

olasz

Fotó: MTI/E­PA-ANSA/­Pa­o­lo Salmoirago

És ez még nem min­den: októ­ber köze­pe óta ez már a har­ma­dik szi­go­rí­tás Olasz­or­szág­ban. Jelen­leg hét tar­to­mány­ban éjsza­kai kijá­rá­si tila­lom van élet­ben, ami azt jelen­ti, hogy éjjel 11 órá­tól (néhol éjfél­től) reg­gel ötig a ven­dég­lá­tó­he­lyek­nek zár­va kell tar­ta­ni­uk, és az éjjel-nap­pa­li üzle­tek nem árul­hat­nak alko­holt. Töb­bek között Rómá­ban, Milá­nó­ban és Nápoly­ban vezet­ték be eze­ket a sza­bá­lyo­kat. A bal­ol­da­li minisz­ter­el­nök mind­er­re csak annyit tudott mon­da­ni, hogy az ország pol­gá­rai meg­fá­rad­tak, fruszt­rál­tak és haragosak.

Con­te arról viszont hall­gat, hogy a bal­ol­da­li kor­mány fele­lőt­len­sé­ge és a bal­ol­dal bel­ső meg­osz­tott­sá­ga, a bel­ső vesze­ke­dé­sek vezet­tek idáig.

Petár­da, füst­bom­ba és könnygáz

Vasár­nap haj­nal­ban szin­tén utcai csa­ta­tér­ré vál­to­zott a római Piaz­za del Pop­olo, ahol a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt beve­ze­tett kijá­rá­si tila­lom ellen tün­tet­tek. Az Új Erő nevű moz­ga­lom az „egész­ség­ügyi dik­ta­tú­ra” és a Rómá­ban éjfél­től reg­gel öt órá­ig tar­tó kijá­rá­si tila­lom ellen tiltakozott.

A tető­től tal­pig feke­té­be öltö­zött demonst­rá­lók pon­to­san éjfél­kor az olasz tri­ko­lór szí­ne­i­vel tűzi­já­ték­kal indí­tot­tak, majd rátá­mad­tak a rend­őrök­re. Több mint egy órán keresz­tül tar­tot­tak az utcai össze­tű­zé­sek, ame­lyek az olasz fővá­ros több kerü­le­té­re átterjedtek.

Dur­vu­ló helyzet

A jár­vány­ügyi szi­go­rí­tá­sok első esté­jén, hét­főn foly­ta­tód­tak az össze­csa­pá­sok – min­den eddi­gi­nél inten­zí­veb­ben. Olasz lap­be­szá­mo­lók sze­rint több nagy­vá­ros­ban is utcá­ra men­tek az embe­rek, ami­nek követ­kez­té­ben a bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um nem­zet­biz­ton­sá­gi riasz­tást adott ki.

A tün­te­té­sek miatt tovább nő a járványveszély.

Teg­nap este több mint ezren töl­töt­ték meg Tori­nó köz­pon­ti részét: csuk­lyás fia­ta­lok füst­bom­bá­kat, petár­dá­kat, üveg­pa­lac­ko­kat, köve­ket dobál­tak a rend­őrök­re, jár­mű­ve­ket borí­tot­tak fel, kira­ka­to­kat tör­tek be. A rend­őr­ség könny­gáz­zal pró­bál­ta meg­fé­kez­ni a ran­da­lí­ro­zó töme­get. Egy újság­író megsérült.

A rend­bon­tást meg­elő­ző­en taxi­so­fő­rök til­ta­koz­tak a város egyik ismert terén.olasz

Fotó: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Marco

Az egyik leg­gaz­da­gabb olasz város­ban, Milá­nó­ban szin­tén vol­tak nem enge­dé­lye­zett utcai fel­vo­nu­lá­sok, a tün­te­tők a Giro d’Italia kerék­pár­ver­seny­hez hasz­nált kor­do­no­kat dobál­ták a rendőrökre.

A Pug­lia Lec­cé­ben a roham­rend­őrök falát áttö­rő tün­te­tők azt kia­bál­ták, „jobb jár­vány­ban meg­hal­ni, mint éhen hal­ni”. Nápoly­ban pedig a hét­fő dél­előt­ti meg­moz­du­lás után több ezren vonul­tak fel a tar­to­má­nyi elnök, Vin­cen­zo De Luca lemon­dá­sát köve­tel­ve. A nápo­lyi étte­rem­tu­laj­do­no­sok kopor­só­val meneteltek.

Tün­tet­tek továb­bá Tre­vi­só­ban, Via­reg­gi­ó­ban és Cre­mo­ná­ban is, ahol a ven­dég­lá­tó­sok lábas­fe­dők­kel ver­ték a til­ta­ko­zás rit­mu­sát. A Milá­nó­ban és Tori­nó­ban hét­fő éjjel kirob­bant zavar­gá­sok miatt har­minc­há­rom embert vet­tek őri­zet­be, köz­tük tizen­há­rom kiskorút.olasz

Fotó: MTI/E­PA-ANSA/­Ci­ro Fusco

Kedd este is tiltakoztak

Ezzel nem lett vége a tün­te­tés­hul­lám­nak: kedd este újabb zavar­gás tört ki a Piaz­za del Pop­olón, ahol enge­dély nél­kü­li demonst­rá­ci­ót akar­tak tartani.

A rend­őr­ség víz­ágyúk­kal azon­nal szét­osz­lat­ta a mint­egy két­száz fős töme­get, amely szét­szó­ród­va igye­ke­zett tovább tün­tet­ni a tör­té­nel­mi város­köz­pont utcáin.

Euró­pa más váro­sa­i­ban is vol­tak tiltakozások

Az olasz zavar­gá­sok az eddi­gi leg­he­ve­sebb til­ta­ko­zá­so­kat jelen­tik a szi­go­rí­tá­sok ellen Euró­pá­ban. Német­or­szág volt az első, ahol vol­tak tün­te­té­sek (már ápri­lis­ban), augusz­tus­ban Ber­lin­ben egy tömeg­tün­te­tés volt, ami után tíz­sze­re­sé­re nőtt a fer­tő­zöt­tek szá­ma a német fővá­ros­ban. Spa­nyol­or­szág­ban, Auszt­ri­á­ban, Por­tu­gá­li­á­ban és Nagy-Bri­tan­ni­á­ban elszórt til­ta­ko­zá­sok vol­tak, Fran­cia­or­szág­ban pedig a szél­ső­bal­ol­dal tün­te­té­sei okoz­tak nagy járványveszélyt.

A tel­jes cik­ket az aláb­bi link­re kat­tint­va olvas­hat­ja el.

For­rás: Magyar Nem­zet / Origo