Hírek Amerikai hirek Csap­dá­ba csal­ták az ember­sé­ges vilá­gért küz­dő amerikaikat

Csap­dá­ba csal­ták az ember­sé­ges vilá­gért küz­dő amerikaikat

„Élet­ve­szé­lyes illú­zió azt hin­ni, hogy az úgy­ne­ve­zett for­ra­da­lom­mal, tömeg­moz­gal­mak­kal bár­mit is el lehet érni a pusz­tí­tá­son kívül” – nyi­lat­koz­ta lapunk­nak Bogár Lász­ló köz­gaz­dász, aki­vel az össze­tört ame­ri­kai álom­ról, a Capi­to­li­um elfog­la­lá­sá­ról és a mögöt­te meg­hú­zó­dó okok­ról beszélgettünk.

– Novem­be­ri beszél­ge­té­sünk utol­só mon­da­tá­ban úgy fogal­ma­zott, hogy az Egye­sült Álla­mok­ban egy­re nagyobb egy pol­gár­há­bo­rú esé­lye. Mi tör­tént teg­nap a Capitoliumnál?

– Ma már nem fenye­get a pol­gár­há­bo­rú – konk­ré­tan a pol­gár­há­bo­rú kel­lős köze­pén van az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok. Nem volt erre olyan nehéz ráérez­ni, mert a prob­lé­mák gyö­ke­rei mély­re nyúl­nak. Ahogy koráb­ban beszél­tünk róla, az ame­ri­kai biro­da­lom hábo­rú­ban áll a saját nem­zet­ál­la­má­val, mivel a vilá­got már nem tud­ja sza­ba­don fosz­to­gat­ni, ahogy azt koráb­ban meg­tet­te, ezért saját lako­sa­it foszt­ja ki. Évek óta azt lát­hat­juk, hogy a jobb sors­ra érde­mes ame­ri­kai tár­sa­da­lom nem érti, mi tör­té­nik vele.

Az, amit ma pol­gár­há­bo­rú­nak látunk, nem más, mint az a hábo­rú, amit a sze­ren­csét­len ame­ri­kai tár­sa­da­lom visel önma­ga ellen,

mivel nem érti, hogy negy­ven éve miért rom­lik folya­ma­to­san a hely­ze­te, és hogy hova lett az ame­ri­kai álom. Két­ség­be­esé­sé­ben vélt vagy valós törés­vo­na­lak men­tén önma­gá­val for­dul szem­be, mert nem lát­ja, hogy a biro­da­lom foszt­ja ki.

– Trump mennyi­ben fele­lős azért, hogy a törés­vo­na­lak ennyi­re elmé­lyül­tek az elmúlt években?

– Trump igye­ke­zett a nem­zet­ál­lam felet­ti biro­dal­mat kép­vi­se­lő deep statet fel­szá­mol­ni, vagy leg­alább kor­lá­toz­ni, de ez nem sike­rült neki. Elin­dult ugyan ezen az úton, de a világ­tör­té­ne­lem leg­ha­tal­ma­sabb média­gé­pe­ze­te volt az ellen­sé­ge! – Nem az ellen­fe­le: ellen­sé­ge. Nem tud­ta elbe­szél­ni az ame­ri­ka­i­ak­nak a valós prob­lé­má­kat és a mögöt­tük álló erők kilé­tét sem volt képes felfedni,

ezért az indu­la­tok fel­erő­söd­tek, most pedig pol­gár­há­bo­rú­ba zuhan az ame­ri­kai társadalom.

– Mi tör­tént pon­to­san, kik lehet­nek fele­lő­sek a teg­na­pi eseményekért?

– A lélek tar­tó­san nem tud­ja elvi­sel­ni a kiszol­gál­ta­tott álla­po­tot, ezért csi­nál magá­nak egy hamis és zava­ros kép­ze­tet arról, hogy mi is a baj, miért is van ilyen nehéz hely­zet­ben. A teg­na­pi ese­mé­nyek­ben, a Capi­to­li­um elfog­la­lá­sá­ban ezt is láthatjuk.

Hogy pon­to­san mi is tör­tént, azt még nehéz meg­mon­da­ni, annyi bizo­nyos, hogy az ese­mé­nyek előtt egy hatal­mas tömeg­gyű­lés volt. Nem árt meg­is­mé­tel­ni azt a régi igaz­sá­got, hogy csak az vigyen utcá­ra nagy töme­ge­ket – bár­mi­lyen igaz ügy­ről is legyen szó –, aki­re ez a tömeg hall­gat. Trump szem­mel lát­ha­tó­an nem tud­ta – és lehet, hogy nem is akar­ta – ural­ni az ember­tö­me­get, vagy­is rend­kí­vül fele­lőt­le­nül járt el. Ugyan­ak­kor gyor­san hoz­zá kell ten­nem azt is, hogy a Capi­to­li­um elfog­la­lá­sá­ban pro­vo­ká­ció is sze­re­pet játszhatott.

Biz­tos­ra veszem, hogy rászer­vez­tek a tün­te­tés­re, mert magá­tól a nép rit­kán szo­kott rombolni.

A Capi­to­li­um elfog­la­lá­sa mögött ott van a jogos tör­té­nel­mi indu­lat, de egé­szen bizo­nyo­san lehet mögöt­te más, tuda­to­san pro­vo­ka­tív cél is. Ez a ket­tő kap­cso­ló­dott össze teg­nap, rend­kí­vül tra­gi­kus módon.

– Mit hoz­hat így a jövő az Egye­sült Államokban?

– Kiszá­mít­ha­tat­lan, hogy mi fog tör­tén­ni, annyi azon­ban bizo­nyos, hogy az ese­mé­nye­ket a psze­u­don­em­zet­ál­lam mögött meg­hú­zó­dó ame­ri­kai biro­da­lom a leg­pusz­tí­tóbb célok­ra fog­ja fel­hasz­nál­ni – mint ürü­gyet. Trump Ame­ri­kát mint nem­zet­ál­la­mot akar­ta naggyá ten­ni, azon­ban az őt támo­ga­tó erők nagyon kiszol­gál­ta­tott hely­zet­be kerül­tek a teg­na­pi ese­mény révén, és ezzel sokat ártott.

Élet­ve­szé­lyes illú­zió azt hin­ni, hogy az úgy­ne­ve­zett for­ra­da­lom­mal, tömeg­moz­gal­mak­kal bár­mit is el lehet érni a pusz­tí­tá­son kívül.

A hát­tér­ben meg­hú­zó­dó való­di ellen­fél csak ezt vár­ja – és most tap­sol örö­mé­ben! Sike­rült ugyan­is csap­dá­ba csal­ni azo­kat az erő­ket, ame­lyek egy­sze­rű­en csak ember­sé­ge­sebb vilá­got sze­ret­né­nek Ame­ri­ka számára.

For­rás: vasar​nap​.hu