Hírek Magyarországi hírek Csa­lád­vé­del­mi rend­sze­rünk öt alap­pil­lé­ren áll

Csa­lád­vé­del­mi rend­sze­rünk öt alap­pil­lé­ren áll

A minisz­ter­el­nök a demog­rá­fi­ai csú­cson úgy fogal­ma­zott, hogy Magyar­or­szá­gon az alap­tör­vény védi a csa­lád­tá­mo­ga­tá­si rend­szert, amely öt pil­lé­ren áll. Továb­bá a kor­mány­fő sze­rint el kell érni, hogy anya­gi­lag job­ban meg­ér­je gyer­me­ket vál­lal­ni, mint sem, a csa­lád­tá­mo­ga­tá­so­kat pedig össze kell köt­ni a mun­ká­val, és az édes­anyák­ra ala­poz­ni. Emel­lett az elő­adás­ból kide­rült, az ered­mé­nye­ket meg is kell véde­ni, akár a jog esz­kö­zé­vel is.

Orbán Viktor: Családvédelmi rendszerünk öt alappilléren áll

– A demog­rá­fi­ai csúcs Buda­pes­ten nem csu­pán tudo­má­nyos konferencia

– kezd­te elő­adá­sát Orbán Vik­tor a mai talál­ko­zón, hoz­zá­té­ve: a demog­rá­fi­ai prob­lé­mák nehéz­sé­gét nem csak a fel­is­me­rés fel­ada­ta adja, a meg­ol­dá­so­kat is meg kell talál­ni. A fel­is­me­ré­se­ket kor­mány­prog­ram­má ala­kí­ta­ni a leg­ne­he­zebb a minisz­ter­el­nök sze­rint. Ezért vesz­nek részt tudó­sok, gon­dol­ko­dók és poli­ti­ku­sok is a IV. Buda­pes­ti Demog­rá­fi­ai Csúcson. 

– Euró­pá­ban meg­szűn­tek a több­ge­ne­rá­ci­ós csa­lá­dok, a nők pedig a mun­ka­erő­pi­ac része­se­i­vé vál­tak, ami óri­á­si gaz­da­sá­gi fel­len­dü­lést hozott – kezd­te egy kite­kin­tés­sel a magyar csa­lád­po­li­ti­ka ered­mé­nye­i­nek érté­ke­lé­sét a minisz­ter­el­nök. Kiemel­ve: a nők akkor áll­nak mun­ká­ba, ami­kor a leg­na­gyobb esé­lyük len­ne a gyer­mek­vál­la­lás­ra. A minisz­ter­el­nök sze­rint ezt a ten­den­ci­át kell meg­for­dí­ta­ni, de mind­ez nagyon nehéz. 

– Pénzt osz­to­gat­ni a csa­lá­dok­nak könnyű. De ez lelas­sít­ja a gaz­da­sá­gok műkö­dé­sét, és vég­ső soron szét­ve­ri a családokat

– magya­ráz­ta a minisz­ter­el­nök, hang­sú­lyoz­va: úgy kell támo­gat­ni a csa­lá­do­kat, hogy a gaz­da­ság erő­söd­jön, és aki tud, az dolgozzon. 

Orbán Vik­tor össze­fog­lal­ta, hogy ennek érde­ké­ben 2010 óta a jobb­ol­da­li kor­mány­zat csa­lád­tá­mo­ga­tá­sok­ra for­dít­ja a GDP öt szá­za­lé­kát, és össze­kö­töt­ték a mun­kát a támo­ga­tá­sok­kal. – Azt sze­ret­nénk, hogy a nők válassza­nak: ha akar­nak, dol­goz­za­nak, ha akar­nak, vál­lal­ja­nak gye­re­ket – fej­tet­te ki a kor­mány­fő. Sze­rin­te Magyar­or­szág az út felé­nél jár, de az irányt már ismerjük. 

– Tíz év alatt 120 ezer­rel keve­sebb gyer­mek szü­le­tett vol­na, hogy­ha marad a 2010-es gyer­mek­vál­la­lá­si trend

– mond­ta Orbán Vik­tor, emlé­kez­tet­ve, hogy ez a szám Nyír­egy­há­za vagy Győr tel­jes lakos­sá­gá­nak felel meg. 

– Ezzel szem­ben a házas­sá­gok szá­ma tíz év alatt a dup­lá­já­ra emel­ke­dett, és 41 szá­za­lék­kal csök­kent az abor­tu­szok szá­ma hazánk­ban – jelen­tet­te ki a kor­mány­fő. Magyar­or­szág véde­ke­zik, mert a nyu­ga­ti bal­ol­dal támad: a csa­lád fogal­mát rela­ti­vi­zál­ják, ennek esz­kö­ze az LMBTQ-lob­bi és a gen­der­pro­pa­gan­da – fogal­ma­zott a minisz­ter­el­nök. Majd kijelentette:

Alkot­má­nyos csa­lád- és gyer­mek­vé­del­mi rend­sze­rünk van, ami auto­ma­ti­ku­san bekap­csol, érkez­zen a táma­dás akárhonnan.

A magyar csa­lád­vé­del­mi rend­szer leg­fon­to­sabb véd­vo­na­la az alkot­mány. – A csa­lád és a nem­zet együtt­élé­sünk leg­fon­to­sabb alap­ja. Szö­vet­ség a jelen és a múlt között – idéz­te hosszab­ban az Alap­tör­vényt a kormányfő.

– Magyar­or­szág alkot­má­nyos önazo­nos­sá­gá­nak és keresz­tény kul­tú­rá­já­nak védel­me az állam köte­les­sé­ge. A szü­lők­nek joguk van meg­vá­lasz­ta­ni a gyer­me­kük­nek adan­dó neve­lést. A gye­re­kek köte­le­sek gon­dos­kod­ni a szü­le­ik­ről. Az apa fér­fi, az anya nő – emi­att támad­nak min­ket, mert ezt is tar­tal­maz­za az Alap­tör­vény, muta­tott rá Orbán Viktor. 

A minisz­ter­el­nök sze­rint az állam­nak az is a fel­ada­ta, hogy elhá­rít­sa az aka­dá­lyo­kat a csa­lád­ala­pí­tás elől. Tíz évvel ezelőtt öt terü­le­tet azo­no­sí­tot­tak, ami­re a magyar csa­lád­po­li­ti­kát épí­tet­ték: Az első alap­elv, hogy a gye­rek­vál­la­lás jelent­sen anya­gi­lag is előnyt. Fon­tos, hogy a csa­lá­do­kat segít­sék abban, hogy saját lakás­hoz jus­sa­nak. Fő pil­lér az is, hogy a csa­lád­po­li­ti­kát az édes­anyák­ra kell ala­poz­ni, és az egész ország műkö­dé­sét csa­lád­ba­rát­tá kell ten­ni. Végül pedig a jog esz­kö­zé­vel is meg kell véde­ni a csa­lá­do­kat, és eze­ket az intézkedéseket.

Fotó: face​book​.com/​o​r​b​a​n​v​i​k​tor

– Nép­sza­va­zá­sok és nem­ze­ti kon­zul­tá­ci­ók men­tén ala­pí­tot­tuk a csa­lád­po­li­ti­kát, Brüsszel­ben azon­ban az LMBTQ-lob­bi­ról és a gen­der­pro­pa­gan­dá­ról soha nem kér­dez­ték meg az embereket

– tet­te hozzá.

– Gyer­me­ket vál­lal­ni öröm, de nem úgy, mint elmen­ni a vidám­park­ba – érté­kel­te a hely­ze­tet Orbán Vik­tor, hoz­zá­té­ve: A gyer­mek­vál­la­lás áldo­zat, sok­szor nehéz­sé­gek­kel jár, de ez a lemon­dás segít minket. 

Ha a mag nem hal el, akkor a föld­ben marad, ha elhal sok gyü­möl­csöt terem 

– idéz­te az evan­gé­li­u­mot Orbán. 

A minisz­ter­el­nök meg­lá­tá­sa, hogy a szo­li­da­ri­tás azt is jelen­ti: magun­kat is sze­ret­ni kell, ez abban mutat­koz­hat meg leg­job­ban, hogy éle­tün­ket érde­mes­nek tart­juk a foly­ta­tás­ra. – Ezt adja meg a csa­lád és a gye­rek – magya­ráz­ta a miniszterelnök.

Két hete járt itt a szent­atya, báto­rí­tott min­ket, azt mond­ta, ne tor­pan­junk meg

– idéz­te Ferenc pápát Orbán Vik­tor, rög­zít­ve: „itt állunk, és más­képp nem tehe­tünk, tud­juk mi a dolgunk”.

Orbán Vik­tor sza­vai sze­rint nem min­den­ki gon­dol­ja úgy, hogy a demog­rá­fi­ai kér­dé­sek prob­lé­mát is jelen­te­nek. – Mi azon­ban nem elszen­ved­ni, hanem ala­kí­ta­ni sze­ret­nénk a jövőn­ket demog­rá­fi­ai szem­pont­ból – muta­tott rá a kormányfő. 

A minisz­ter­el­nök Mike Pen­ce-hez címez­ve arról beszélt, hogy fon­tos poli­ti­kai szö­vet­sé­ge­se­ket veszí­tet­tek az utób­bi egy évben: Donald Trump nem foly­tat­hat­ta elnök­sé­gét az Egye­sült Álla­mok­ban, Ben­ja­min Netan­ja­hu ellen­zék­be került Izra­el­ben, a brit toryk pedig kilép­tek az unióból. 

– A nagy­ha­tal­mak játé­ka ered­mé­nye­ként a máso­dik világ­há­bo­rú után a kom­mu­nis­ta tér­fél­re kerül­tünk, majd a rend­szer­vál­tás óta együtt küz­dünk Euró­pa jövő­jé­ért, azért, hogy Euró­pa ne feled­je keresz­tény gyö­ke­re­it és sza­bá­lyoz­za a mig­rá­ci­ót. Továb­bá együtt har­co­lunk a minisz­ter­el­nök urak­kal azért, hogy nemet mond­junk a mig­rá­ci­ó­ra, és, hogy az unió a fér­fi és nő kap­cso­la­tán ala­pu­ló csa­lá­dot is támo­gas­sa – húz­ta alá Orbán Viktor.

A magyar minisz­ter­el­nök ezután szlo­vén kol­lé­gá­ját is arra kér­te, nyer­je meg jövő­re a válasz­tást, nél­kü­lük és a cse­hek nél­kül nem fog menni. 

A bal­ká­ni hely­zet­ről Orbán Vik­tor azt mond­ta, meg kell győz­ni az EU‑t arról hogy ne ütkö­ző­zó­na­ként, hanem integ­rá­lan­dó terü­let­ként tekint­se­nek rá, mivel Szer­bia és a Bal­kán nél­kül Euró­pa nem lehet teljes.

– A Nyu­gat, amely job­ban él, mint mi, nem képes repro­du­kál­ni magát. Azt sem tud­ják eldön­te­ni, hogy mind­ez probléma‑e. Akik sze­rint ez nem gond, azok a gépe­sí­tett ter­me­lés­sel és a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­ci­á­val érvel­nek. Ez a tech­nok­ra­ta jövő­kép. Mel­let­tük van­nak, akik érzé­ke­lik a prob­lé­mát, de a mig­rá­ci­ó­val akar­ják orvo­sol­ni. A töme­ges mig­rá­ció és a will­kom­mens­kul­tur az új mun­kás­osz­tály bete­le­pí­té­sét céloz­zák – mond­ta a miniszterelnök. 

– Nálunk a mig­rá­ció iden­ti­tás­kép­zés. Euró­pá­ban egy ország csak akkor műkö­dik, ha tag­jai a leg­főbb kér­dé­sek­ben azo­nos ala­pon áll­nak. Ha ez nincs, akkor a nem­zet szét­esik. Euró­pá­ban a gaz­da­sá­gi meg­kö­ze­lí­té­sű utak jár­ha­tat­la­nok. Nyu­ga­ton szél­se­be­sen hódí­ta­nak az újbal­ol­da­li, mar­xis­ta moz­gal­mak. Már az óvo­dá­ban fél­re akar­ják nevel­ni a gyer­me­ke­in­ket, pride akti­vis­tá­nak hasz­nál­ják a kis­ko­rú­a­kat, érzé­ke­nyí­tik őket. Mi azon­ban be vagyunk olt­va a woke vírus ellen: tör­té­nel­münk úgy véd a kul­tu­rá­lis bal­ol­dal­tól, mint ahogy a vak­ci­nák a koro­na­ví­rus ellen

– húz­ta alá Orbán Viktor.

A jelen­lé­vő állam- és kor­mány­fők ezután ünne­pé­lye­sen alá­ír­tak egy állás­fog­la­lást, ami sze­rint a jövőt a csa­lá­dok­ban látják.

Borí­tó­kép: Mir­kó István

For­rás: Magyar Nemzet